Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 30 ze dne 21.10.2015

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová                

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová                               

                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.,  (od 18:55 hod)

 

           radní:                          Bc. Marie Šretrová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                           

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-30/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání č. 30 dne 21.10.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-30/2015

RM ruší usnesení č. 5-29/2015, kterým bylo schváleno RO č. 6/2015 ze dne 14.10.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-30/2015

RM projednala RO č. 6/2015 doporučuje ho ZM ke schválení.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-30/2015

RM schválila Parametry (kritéria) řízení a chodu školy ZŠ Mníšek pod Brdy, které projednala s ředitelkou ZŠ Komenského 420.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Příchod starosty v 18:55 - přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 5-30/2015

RM souhlasí se zadáním zjednodušeného podlimitního řízení na projekci nového pavilonu pro ZŠ Komenského 420. Zadání a průběh řízení budou realizovány externí firmou.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 6-30/2015

RM souhlasí s vyhlášením grantového řízení Města Mníšek pod Brdy s názvem GRANT 2016.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-30/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené dne 15.7.2015 mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Alešem Krákorou.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-30/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 414/33, k.ú. Stříbrná Lhota, na kanalizační a vodovodní řad.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-30/2015

RM souhlasí se stavbou domu vč. přístřešku, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 35/12, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-30/2015

RM z došlých nabídek poptávkového řízení na akci „Provedení terénních úprav na severní straně Domova pro seniory Pod Skalkou v Mníšku pod Brdy“ vybírá nabídku firmy František Keyř studnařství – zemní práce.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou František Keyř studnařství – zemní práce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-30/2015

RM souhlasí se stavbou přeložky vedení NN pro pozemek p.č. 1466 k.ú. MpB za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Mníšek pod Brdy, kNN pro pozemek p.č. 1466“  k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-30/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby EP-12-6002905 Mníšek pod Brdy, kNN pro pozemek p.č. 556, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení pozemku p.č. 558/1, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy po ukončení stavby do původního stavu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-30/2015

RM souhlasí s pokácením 2 ks sakur, ořezem keřů, náhradní výsadbou, zvelebením celého prostoru včetně prostoru pro kontejnery na pozemku města p.č. 286/2, k.ú. Mníšek pod Brdy ul. Nádražní u supermarketu Albert.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-30/2015

RM souhlasí se zvelebením prostoru – ořezem keřů, thují, tisu a kácení uschlého smrku, před bytovým domem 603 a 604 na pozemcích města p.č. 827/1, 825/3 a 831/4, k.ú. Mníšek pod Brdy v ul. Nádražní. Tyto práce provedou majitelé bytů svépomocí.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-30/2015

RM souhlasí se stavbou „Stříbrná Lhota – rozšíření místní komunikace“ podél pozemků p.č. 72/9, 72/10 a 56/7 v k.ú. Stříbrná Lhota a s vypsáním poptávkového řízení.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

                        

Usnesení č. 16-30/2015

Rada města souhlasí s výběrem nabídky společnosti REALSTAV spol. s r.o. na realizaci výkonu technického dozoru investora stavby „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy“.  RM pověřuje starostou podpisem příkazní smlouvy mezi společností REALSTAV spol. s r.o. a městem Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-30/2015

Rada města souhlasí s výběrem nabídky společnosti REALSTAV spol. s r.o. na realizaci výkonu koordinátora BOZP investora stavby „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy“.  RM pověřuje starostou podpisem příkazní smlouvy mezi společností REALSTAV spol. s r.o. a městem Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 18-30/2015

RM pověřuje paní Ing. Hanu Kotoučovou podepsáním Plné moci pro Mgr. Ludmilu Šimsovou, advokáta č. osv. 8930 k zastupování Města Mníšek pod Brdy ve věci omluvy JUDr. Miroslavu Vilimovskému v souvislosti s vyjádřením vedení města a úřadu ve Zpravodaji městečka pod Skalkou č. 241 roč. 40.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-30/2015

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  plynárenské zařízení – plynovodní přípojky na pozemku p.č. 2902/1, k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a RWE GasNet, s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

         

 Zasedání skončeno ve 23:40

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka                                                         starosta

Vyvěšeno: 2. 11. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět