Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 29 ze dne 14.10.2015

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová                

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

         Omluven starosta:      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          

                      zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                      tajemnice:                   Věra Landová (od 18:35 h)

 

Usnesení č. 1-29/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 14.10.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 2-29/2015

RM bere na vědomí zápis z Komise pro školství a vzdělávání ze dne 29.9.2015.

RM ukládá předsedkyni komise specifikovat náplň práce navrhované pozice pracovníka zabývajícího se školní a mimoškolní činností.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-29/2015

RM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420 za rok 2014/20105.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

         

  OKS

 

Usnesení č. 4-29/2015

Rada města souhlasí s redakční radou navrženým zněním a harmonogramem dotazníkového šetření, které má za cíl zjistit názory, preference a potřeby čtenářů Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Rada města pověřuje redakční radu zpracováním, realizací a vyhodnocením dotazníkového šetření.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0        

 

Usnesení č. 5-29/2015

RM schvaluje RO č. 6/2015.              

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-29/2015

RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Okrašlovacímu spolku a doporučuje se přihlásit do Grantového řízení.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OSMI

                                                                 

Usnesení č. 7-29/2015

RM schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ mezi společností Energie stavební a báňská a.s. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Taješmnice

 

Usnesení č. 8-29/2015

Rada města souhlasí se zařazením vozidla MP Dacia Duster registr. značky 3SN 9267 do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti a pověřuje starostu podpisem Dohody o plánované pomoci na vyžádání.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-29/2015

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci a  výsadbou ovocných stromů (třešní a višní) na pozemku č. parc. 1738/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

         

 

                                                                                                                 

Ing. Hana Kotoučová                                                Daniela Páterová                                       radní                                                                      místostarostka

Vyvěšeno: 22. 10. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět