Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 28 ze dne 7.10.2015 (výpis)

Usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:        starosta:                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                 

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                            

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-28/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 7.10.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-28/2015

RM souhlasí s vydáním stanoviska pro dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce etážové pece pro pražení odpadních katalyzátorů“ společnosti S.P.T. spol. s r.o., a to s ohledem ke skutečnosti, že dochází k výraznému snížení zatížení životního prostředí a celkovému zlepšení výrobního procesu. Město Mníšek požaduje a to v souladu s vyjádřením KÚ a ČIŽP, aby se provoz co nejdříve vrátil k předchozímu palivu a to zemnímu plynu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-28/2015

RM schvaluje RO č. 5/2015

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-28/2015

RM nesouhlasí se zřízením nové autobusové zastávky na silnici Čisovická z důvodu, že zastávku nelze v požadovaném místě umístit, protože město zde nevlastní žádné pozemky a jedná se o krajskou komunikaci.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 5-28/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci výtahu v Domově pro seniory mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VHL  s.r.o., Praha.
Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-28/2015

RM souhlasí s přidělováním zahrádek v lokalitě Pod Hřištěm. RM souhlasí s oslovením zájemců o zahrádku dle pořadníku.

Smlouvy na pronájem zahrádek budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku, platba dle schváleného ceníku.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-28/2015

RM ruší usnesení č. 13-092/2014 ze dne 20.10. 2014

RM pověřuje OSMI vypsáním nového záměru na pronájem zahrádky v osadě U Rybníčku dle pořadníku.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-28/2015

RM doporučuje přijetí daru pozemku parc. č. 510/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy- ostatní plocha
o výměře 13 m2 ve vlastnictví paní S. N.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-28/2015

RM souhlasí s vypracováním znaleckých posudků na nemovitosti, které užívá město bez nájemní smlouvy.

RM pověřuje OSMI objednáním posudků u Ing. Mertena.

Po vypracování znaleckých posudků budou uzavřeny nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-28/2015

RM  souhlasí s předloženým návrhem rozšíření chaty na pozemku p.č. 1387/7 a 1387/8, k.ú. Mníšek pod Brdy a požaduje předložit kompletní PD ve stupni pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-28/2015

RM  souhlasí s PD a s přeložkou STL plynovodní přípojky k  rodinnému domu č.p.1075, na pozemku p.č. 429/2, 430, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení pozemku p.č. 2902/1, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-28/2015

RM    souhlasí se stavbou garáže na pozemku  p.č. 770/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-28/2015

RM schvaluje  Plán inventur na rok 2015 dle Přílohy č. 1 k č.j. 10042/2015 a jmenuje k zajištění  inventarizace pro rok 2015 tyto inventarizační komise:

 

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Ing. Pavla Duchoňová

Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Daniela Páterová , Daniela Kukolová

 

K zajištění inventarizace jmenuji tyto inventarizační komise:

 

Předseda komise: Olga Šibřinová

Členové komise:  Gita Hermachová, RNDr. Milan Brabenec

Druh majetku:  Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence,(finanční dlouhodobý majetek) – příloha č. 2 plánu inventur

 

 

Předseda komise: Karla Koupá

Členové komise: Eva Mesteková, Jakub Kasl

Druh majetku: pozemky, budovy

 

Předseda komise:  Miluše Balíková

Členové komise: Jiřina Romová, Novotná Štěpánka, Jaroslava Holobradová, Milan Kotouč DiS.,  Smorádek Petr DiS., Tomáš Grusz

Druh majetku: městský úřad a městská policie

 

Předseda komise: Miloš Navrátil

Členové komise: Josef Dvořák, Jiří Hladík

Druh majetku: hasiči Mníšek pod Brdy

 

Předseda komise: Romana Rysová

Členové komise: František Minařík, Josef Mestek

Druh majetku: Hasiči Rymaně

 

Předseda komise: Jan Hříbal DiS.

Členové komise: Ing. Miroslav Rousek, Petr Migota

Druh majetku: hasiči Stříbrná Lhota

 

Předseda komise: Jana Bukajová

Členové komise: Nikola Bláhová, Tereza Bauerová

Druh majetku: městské kulturní středisko

 

Předseda komise: Věra Landová

Členové komise: Jaroslava Svitálková, Zdeňka Zábranská

Druh majetku: knihovny MpB a SL

 

Předseda komise: Bohumila Minaříková

Členové komise: Jaroslav Bednář, Jeřábková, Tereza Středová, Šárka Jochmanová

Druh majetku: stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní středisko, penzion Obora

 

Předseda komise: Růžena Horáková

Členové komise: Petr Kotal, Petra Poučková

Druh majetku: majetek ZUŠ a MŠ Nová

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-28/2015

RM revokuje usnesení č. 35-093/2014 ze dne  5.11. 2014 v části týkající se přílohy – Plánu inventur tak, že text „Plán inventur na rok 2014“ se nahrazuje textem „Plán inventur na rok 2015“. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-28/2015

RM souhlasí s navrženou opravou střechy a zateplením fasády rekreační chaty na pozemku p.č. 2128/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-28/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IV – 12-6016387/002 – Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č 1271/13, k.ú. Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-28/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IP – 12- 6008633/VB/01 Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 2363/7

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

         

Usnesení č. 18-28/2015

RM schvaluje výsledek VŘ na byt č. 4 v domě č.p. 519 a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní H. B., od 1.11.2015 za cenu 120,- Kč/m2 na dobu neurčitou.

RM pověřuje starostu podpisem této nájemní smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-28/2015

RM souhlasí se změnou OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a to čl. 3, bod 2), písm. b následovně:

„na akce, kterým byla radou města udělena výjimka ze zákazu na základě písemné žádosti“.

Změna bude řešena vydáním nové vyhlášky, která bude postoupena ZM ke schválení.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-28/2015

Rada města z důvodu ukončení dotačního programu úřadu práce souhlasí s novou žádostí  o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na Úřad práce na pracovní místo pro  pana V.F. na sběrném dvoře.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-28/2015

RM souhlasí s výsadbou ovocných keřů, stromů a květin na pozemcích města č. parc. 35/3 a 148/22 v kat. území Stříbrná Lhota v rámci projektu 72 dobrovolných hodin.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-28/2015

RM souhlasí se zakoupením 4 ks lip srdčitých a jejich následnou výsadbou na pozemku č. parc. 1618/6, 1620 v k.ú. Mníšek pod Brdy za předpokladu souhlasu majitele těchto pozemků.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-28/2015

RM ukládá OSMI jednat se společností ČEZ Distribuce o zvýšení prodejní ceny pozemku č. parc. 1290/3 o výměře 7 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a doporučuje prodejní cenu
2000,-/m2.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0
 

Usnesení č. 24-28/2015

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 5 dne 23.9.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Ing. Hana Kotoučová                                        Daniela Páterová                                           radní                                                                  místostarostka                                                  

Vyvěšeno: 15. 10. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět