Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 27 ze dne 23.9.2015 (výpis)

zde ke stažení

 

Záznam o přítomných opraven 12.10. po upozornění (písařská chyba).

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                    

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (pozdější příchod)

                        místostarostka:           Daniela Páterová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                          

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-27/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 23.9.2015.

Pro 4                 Proti                Zdržel se

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-27/2015

Rada města souhlasí s navýšením počtu kontejnerů Diakonie Broumov na použitý textil a jejich rozmístěním po městě.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-27/2015

RM souhlasí s ořezem stromu – vrby, rostoucí na pozemku města p.č.1785/4, k.ú. Mníšek pod Brdy a objednáním prací u firmy Arbosana.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-27/2015

Rada města souhlasí se změnovými listy č. 4 a č. 5 u akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV".

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-27/2015

Na základě poptávkového řízení RM souhlasí s provedením oprav 2 kapliček křížové cesty v Barokním areálu Skalka firmou Petr Duchoň a objednáním těchto prací.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-27/2015

RM souhlasí s podáním odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí na stavbu „technologie drcení olejových filtrů a odstředění oleje včetně dopravníku v hale HARD“, společnosti PURUM, s.r.o. RM pověřila starostu města podpisem odvolání.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7-27/2015

RM souhlasí s podáním odvolání proti opravnému rozhodnutí Stavebního úřadu na stavbu „Hala HARD“, společnosti PURUM s.r.o. a pověřila starostu města podpisem odvolání.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-27/2015

RM souhlasí s podáním odvolání proti prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „stavební úpravy objektu č. 24 za účelem změny využití na drtírnu a třídírnu odpadů (MBU – mechanicko, biologickou úpravnu odpadů), stavební úpravy objektu č. 31 B stávajícího skladu, stavební úpravy trafostanice, a pověřila starostu města podpisem tohoto odvolání

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-27/2015

RM   souhlasí s PD – zřízení  prodejny potravin v bytovém domě č.p. 1389, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-27/2015

RM   souhlasí se změnou stavby rodinného domu před dokončením na pozemku p.č. 1740, k.ú. Mníšek pod Brdy

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-27/2015

RM    souhlasí s vybudováním třech plynovodních přípojek a tří pilířků pro měření pro bytové domy č.p. 612; 614 a 616 na pozemku p.č. 709/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení pozemku p.č. 709/1, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu a dále  za podmínky uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemku p.č. 709/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-27/2015

RM   souhlasí se stavebními úpravami chaty a s umístěním odpadní jímky na pozemku p.č. 2616; 2617,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13-27/2015

RM   souhlasí se stavbou za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby EP-12-6002905 Mníšek pod Brdy kNN pro pozemek p.č. 556,  k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-27/2015

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 273/1, k.ú. Stříbrná Lhota na  a kanalizační řad  s podmínkou uvedení dotčeného pozemku p.č. 288/1, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Zároveň upozorňujeme  vlastníka   tohoto   pozemku, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-27/2015
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle §8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi manželi W. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-27/2015

RM souhlasí se stavbou domu a kanalizační přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1725/5, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky  uzavření Plánovací smlouvy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 17-27/2015

RM ruší Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování staveb a inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy ze 25.4.2012.

RM schvaluje Zásady pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti při budování staveb a inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

17:05 - příchod Ing. Kotoučové - přítomno 5

 

Usnesení č. 18-27/2015

RM    souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IV – 12-6016695/002 – Mníšek - Rymaně – kNN pro p.č. 274/24-27, k.ú. Rymaně.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0   

 

Usnesení č. 19-27/2015

RM    souhlasí se stavbou skladové haly na pozemku p.č.1965/91, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-27/2015

RM     souhlasí s výměnou oplocení na pozemku p.č. 1434, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-27/2015

RM   souhlasí s opravou oplocení p.č. 340, k.ú. Rymaně.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22-27/2015

RM    souhlasí s vybudováním tří plynových kotelen v bytových domech č.p. 612; 614 a 616 na pozemcích p.č. 709/6; 709/10 a 709/12, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-27/2015

RM  souhlasí s připojením pozemku p.č. 55, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. RM upozorňuje, že v dané lokalitě není plynovodní řad vybudován a dále dle předložené PD se řeší napojení na vodovodní, kanalizační a plynovodní řady v pozemku p.č. 50, k.ú. Stříbrná Lhota,  který není ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Zároveň upozorňujeme vlastníka pozemku p.č. 55 k.ú. Stříbrná Lhota, že nabytím právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-27/2015

RM  souhlasí s připojením pozemku p.č. 94k.ú. Rymaně na tlakovou kanalizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci  a za podmínky uvedení stavbou dotčeného pozemku p.č.  6/7, k.ú. Rymaně ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 25-27/2015

RM  souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 35/32 ;35/28, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 26-27/2015

RM souhlasí se stavbou domu o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 2714/75, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 27-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/59, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 28-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/80, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 29-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/83, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 30-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/108, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 31-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/117, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 32-27/2015

RM nesouhlasí se stavbou domu, kanalizační  a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1466, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad z důvodu rozporu s regulačním plánem zóny 12B.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 33-27/2015

RM souhlasí se stavbou domu o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 2714/56, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 34-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/58, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 35-27/2015

RM se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/79, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 36-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/81, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 37-27/2015

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/84, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 38-27/2015

RM    souhlasí se změnou stavby rodinného domu na rodinný dům o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemku p.č. 2714/115, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 39-27/2015

RM z došlých nabídek poptávkového řízení na akci „Výměna čerpadel u Zámeckého rybníku“  vybírá nabídku firmy 1.SčV, a.s. Příbram.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a 1.SčV, a.s. Příbram

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 40-27/2015

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě tří plynových přípojek a tří měrných pilířků pro bytové domy č.p. 611-616 na pozemku p.č. 709/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Společenstvím vlastníků Nová a Nádražní č.p. 611-616 Mníšek pod Brdy

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Usnesení č. 41-27/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby IV-12-6001899/1 Mníšek pod Brdy – kNN z TS12 k p.č. 1753/33.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Čez Distribuce, a.s..

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 42-27/2015

Rada města souhlasí s dělením pozemků p.č. 188/1 a 179/9, k. ú. Stříbrná Lhota dle GP č. 466-178/2015 ze dne 18.9.2015 předloženého k žádosti č.j. 9814/2015.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  Tajemnice

                                                                 

Usnesení č. 43-27/2015

RM schvaluje Nařízení č. 1/2015 Města Mníšek pod Brdy, kterým se vydává tržní řád s platností od 1.10.2015.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 44-27/2015

Rada města schvaluje  výsledek výběrového řízení na funkci vedoucího stavebního řízení na dobu určitou, konaného za postupu podle § 7 zákona o úřednících územních samosprávných celků   v    souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje paní Bohumilu Minaříkovou, do funkce vedoucí odboru stavební úřad  Městského úřadu Mníšek pod Brdy ode dne 1.10. 2015 na dobu určitou, a to po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené paní Lenky Petříkové.

RM ukládá tajemnici jmenovat paní Bohumilu Minaříkovou, do funkce vedoucí odboru stavební úřad  Městského úřadu Mníšek pod Brdy ode dne 1.10. 2015 na dobu určitou, a to po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené paní Lenky Petříkové.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0                                   1 nehlasuje

 

Usnesení č. 45-27/2015

RM schvaluje zastavení exekučního řízení č.j. 9060/15 proti povinnému z důvodů nedostupnosti povinného a převedení pohledávky ve výši 5.000,- Kč do podrozvahové evidence.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 46-27/2015

Rada města rozhoduje dle ustanovení § 102 odst. 2) písm. f) v návaznosti na ustanovení § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, o zřízení oddělení Městského úřadu Mníšek pod Brdy  s názvem Oddělení technických služeb na odboru správy majetku a investic, které bude přímo podřízeno odboru tomuto, a to s účinností od 01.11.2015, a schvaluje náplň činnosti Oddělení  dle přílohy. RM zároveň zřizuje funkční místo vedoucího Oddělení technických služeb od 1.11. 2015.              

Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o zřízení funkčního místa vedoucího Oddělení technických služeb, OSMI  a to ve výši jednoho pracovního úvazku  s účinností od 1. 11. 2015.
PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 47-27/2015       

RM souhlasí se snížením služeb MP Mníšek pod Brdy na území obce Černolice a to na:

činnost jednoho strážníka 3 hod týdně 4x v jednom měsíci za paušální úhradu Kč 6.000,-/měsíc.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0   

 

Usnesení č. 48-27/2015

RM bere na vědomí rezignaci paní Lenky Petříkové na funkci člena v Komisi pro územní plánování a rozvoj města.

RM jmenuje na uvolněné místo členkou Komise pro územní plánování a rozvoj města paní Bohumilu Minaříkovou.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Rada se od 18:15 zúčastnila společného jednání s finančním výborem.

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Od 21 hod pokračuje jednání rady v plném počtu 5 členů.

 

Usnesení č. 49-27/2015

Rada města má zájem o uklidnění situace, která vznikla v souvislosti se stížností paní Melichové a následným prohlášením vedení školy. Cílem rady je, aby se naše škola stala přátelskou, otevřenou, jak ve vztahu k dětem, rodičům, ale i v otázce vztahu vedení školy a učitelů. Situace bude dále řešena výhradně na úrovní zřizovatel-ředitelka tak, aby došlo k narovnání a vyjasnění této situace a škola měla náležitý prostor k práci.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 50-27/2015

RM nesouhlasí s tím, aby ČSCH ZO Rymaně změnil sídlo organizace na adresu MÚ Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 51-27/2015

RM souhlasí s tím, aby z dotačních prostředků od MPSV byl pořízen 1 mobilní telefon, 1 notebook s příslušenstvím, 1 monitor, 1x externí disk, 1 fotoaparát, 2 židle, 1 stůl. Zbývající část finančních prostředků bude použita na krytí mzdy pro pracovníka sociální agendy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 52-27/2015

RM bere na vědomí vypořádání námitek na akci Výstavba tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 53-27/2015

RM souhlasí s objednáním statického projektu souvisejícího se změnou části stavebního projektu pro akci Výstavba tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 54-27/2015

RM jmenuje členy výběrové komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy“:

členové: Ing. Eva Wollnerová, Daniela Páterová, Ing. Pavla Duchoňová, Ing. Josef Vítek,
Ing. Miroslav Běhoun, David Řehoř MBA,

náhradníci: Ing. Josef Pícha, Ing. Petr Digrin Ph.D., Karla Koupá, Ing. Ivan Dalík, 
Ing. Tomáš Hink, Ing. Kateřina Neuerová.

Komise bude plnit funkci komise pro otevírání obálek a následně bude komisí hodnotící.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0   

 

Usnesení 55-27/2015                                                                   

RM schvaluje příplatek za vedení ředitelce MŠ 9. května Mníšek pod Brdy, Bc Marii Šretrové ve výši 39% z nejvyššího platového stupně platové tř. 11 od 1.9.2015

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

  OKS

 

Usnesení č. 56-27/2015

RM nesouhlasí s výjimkou pro uvedení článků R. I. ve Zpravodaji městečka pod Skalkou v nezkrácené verzi a trvá na svém rozhodnutí - uveřejňovat články přispěvovatelů o velikosti 2200 znaků.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 57-27/2015

Rada města dala za úkol redakční radě vytvořit koncepci zpravodaje města. Za vedení redakční rady panem Hrehou nebyla redakční rada schopna představit ucelenou koncepci zpravodaje tak, aby k ní rada města mohla zaujmout stanovisko. Namísto konstruktivní diskuse uvnitř redakční rady a snahy o dosažení kompromisu, předseda redakční rady opakovaně v rozesílaných emailech (nejen představitelům města, ale i dalším občanům), v týdeníku pana Jánského a podobně, napadal vedení města a jednotlivé radní. Po dobu fungování redakční rady došlo také k rezignaci dvou jejích členů, a to v důsledku zhoršující se pracovní atmosféry.

Rada města odvolává pana Ing. Radima Hrehu z redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou, protože jeho jednání není dlouhodobě v souladu s činností tohoto orgánu. Současně navrhuje opozici, aby nominovala do redakční rady jiného zástupce.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 58-27/2015

RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy srdčité (v nové aleji první vpravo) v areálu Skalka z důvodu špatného zdravotního stavu.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Daniela Páterová                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 6. 10. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět