Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 25 ze dne 2.9.2015

zde ke stažení

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

         místostarostka:           Daniela Páterová       (od 18:30)     

         radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       radní:                           Ing.Hana Kotoučová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                                     

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-25/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšku pod Brdy č. 25 na zasedání
dne 2.9.2015

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 2-25/2015

RM souhlasí s dělením pozemku parc. č. 1078/1, 1080/1 a 1080/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2520-28/2014, který tvoří přílohu č. 1 k žádosti č.j. 8570/2015.

RM souhlasí za podmínky, že při realizaci dopravního napojení bude plně respektována již schválená projektová dokumentace v části dopravního napojení viz uzavřená plánovací smlouva.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 3-25/2015

RM souhlasí s prodloužením odvodňovacího žlabu v ulici K Remízku.

RM na základě doporučení OSMI a provedeného poptávkového řízení souhlasí s výběrem firmy František Keyř studnařství – zemní práce.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou František Keyř studnařství - zemní práce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 4-25/2015

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru č. 4 dne 31.8.2015 a postupuje ho do ZM k projednání.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 5-25/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy dne 5.8.2015.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 6-25/2015

RM souhlasí na základě doporučení komise pro životní prostředí s kácením a prořezem borovic v ulici Nová dle návrhu Ing. Romové.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 7-25/2015

RM podporuje pokračování revize údržby sekaných pozemků a doporučuje panu Kožíškovi zorganizovat schůzku k jednání města a komise pro životní prostředí s firmou Komwag a.s.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 8-25/2015

RM bere na vědomí vyjádření komise pro životní prostředí k využití pozemku č. parc. 2748 v k.ú. MpB a podporuje současný návrh ÚP, pozemek není určen k zástavbě.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 9-25/2015

RM bere na vědomí zápis č. 6 komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 18.8.2015 a zápis č. 7 ze dne 24.8.2015.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Starosta - odešel - 18:30 a přichází paní místostarostka

 

  OKS

 

Usnesení č. 10-25/2015

RM bere na vědomí zápis č. 3 ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného dne 29.7.20105 a č. 4 konaného dne 18.8.2015.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 11-25/2015

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4  ke smlouvě číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006 mezi Městem Mníšek pod Brdy a VERA, spol. s r.o., vztahující se k IS Radnice VERA, rozšíření o agendy Klikací rozpočet a Výkazy.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 12-25/2015

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS Radnice VERA, číslo STP/06/04 ze dne 21.12.2006 mezi Městem Mníšek pod Brdy a VERA, spol. s r.o., vztahující se k IS Radnice VERA, rozšíření o technickou odporu k agendám Klikací rozpočet a Výkazy.

Pro 4               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Pan starosta se vrátil v 19:05 přítomno 5

 

Usnesení č. 13-25/2015

RM souhlasí s pořádáním sousedské akce na louce u Zadního rybníka, konané dne 19.9. 2015 a to za následujících podmínek:

- zajištění mobilní toalety

-zajištění pořádku a pořadatelské služby a z ní vztahující se odpovědnost

- zajištění úklidu v celém prostoru louky u Zadního rybníka

RM souhlasí s udělením výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku a souihlasí s prodloužením ukončení akce do 24:00 hodin dne 19.9.2015.

Vjezd povolen pouze vozidlu s hudební aparaturou a s Toi Toi.

Za dodržení podmínek zodpovídají žadatelé.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 14-25/2015

RM bere na vědomí rezignaci paní Renaty Bolkové na členství v redakční radě Zpravodaje městečka pod Skalkou, kterou podala dne 31.8.2015.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 15-25/2015

RM bere na vědomí informace poskytnuté místostarostkou   OKS ve věci jednání o zřízení infokanálu (SMS rozhlas) s Městem Černošice.

RM pověřuje OKS dalším jednáním ve věci výběru poskytovatele systému SMS infokanálu (SMS rozhlas) a organizace registrace uživatelů.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 16-25/2015

RM bere na vědomí informaci k průběhu Mníšeckého kulturního léta 2015 a souhlasí s pořízením pronájmu pódia pro koncert Báry Basikové, který se bude konat v sobotu 12.9.2015.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 17-25/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Nadací Partnerství na realizaci projektu Janovy lípy na Skalce, evidenční číslo grantu 78-SZ-021, v celkové výši 28.900 Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 18-25/2015

RM souhlasí s možností spolupráce s ČVUT, fakultou stavební – obor architektura na veřejných projektech.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 19-25/2015

RM souhlasí s výpovědí Nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Cihelkou a to podle čl. 6 bodu 3 uzavřené Nájemní smlouvy ze dne 21.12.2009.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 20-25/2015

RM souhlasí s tím, aby OSMI vedl jednání s paní Ivanou Jandovou ve věci pronájmu části pozemku č. parc. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy a dalšího provozování trafiky na náměstí F.X.Svobody.

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 21-25/2015

RM odsouhlasila program zasedání ZM 10.9.2015

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 16. 9. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět