Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 24 ze dne 26.8.2015

  Usnesení - výpis ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

         místostarostka:           Daniela Páterová               

         radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       radní:                           Ing.Hana Kotoučová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                                  

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-24/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 24 na jednání
dne 26.8.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 2-24/2015

RM jmenuje výběrovou komisi pro akci - Výstavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ve složení:

členové – Ing. Petr Digrin Ph.D., Ing. Pavla Duchoňová, Ing. Martina Karafiátová, Aleš Krákora, Ing. Martin Škarda, Ing. Roman Procházka

náhradníci – Ing. Kateřina Neuerová, Daniela Páterová, Viktorie Straková, Ing. Jan Maloušek, Karla Koupá, Petra Veselá

Jmenovaná komise bude konat funkci komise pro otevírání obálek a následně bude komisí pro hodnocení došlých nabídek.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-24/2015

RM bere na vědomí rezignaci paní Petry Vaňkové na členství v redakční radě Zpravodaje městečka pod Skalkou.

RM jmenuje členem redakční rady pana Michala Strnada.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

V 18:20 odchází starosta - přítomny 3 radní

 

Usnesení č. 4-24/2015

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k servisní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INISOFT.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-24/2015

RM  souhlasí s dostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2178, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-24/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.996/57, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 996/57, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku p.č. 996/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-24/2015

RM   souhlasí se změnou stavby rodinného domu na pozemku p.č. 2504 – k.ú. Mníšek pod Brdy před dokončením.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-24/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 2440/19, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2440/19, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku p.č. 2440/4 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-24/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6014238/04 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1316/8, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-24/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 4 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,08 m2

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

V 19 hod se vrátil starosta – přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 11-24/2015

RM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor lékárny v ul. Komenského č.p. 886 na dobu určitou a to od 1.11.2015 do 31.10.2030 za cenu schválenou ZM tj. 90,- Kč/m2/měsíc.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Lékárna Mníšek, s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-24/2015

RM souhlasí se zněním Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-24/2015

RM nesouhlasí s předloženým návrhem dostavby chaty na pozemku p.č. 1387/7 a 1387/8, k.ú. Mníšek pod Brdy. Předložený návrh je v rozporu s regulačním plánem zóny 12B V Lipkách.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 14-24/2015

RM souhlasí s RO č. 4/2015 a postupuje ho k projednání do ZM.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Rada se dohodla na dalších termínech svého zasedání -  2. 9. a 23 9.

 

 OKS

 

Usnesení č. 15-24/2015

RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Komenského 420 Mgr. Pažoutové o vyhlášení ředitelského volna pro žáky z organizačních důvodů na dny 16.11.2015 a 21. a 22.12.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 16-24/2015

RM souhlasí s úpravami prostor MKS dle návrhu paní Lindy Nechybové - Cvičení bez chyby,
s tím, že před zahájením prací budou úpravy podrobně konzultovány se zástupcem města.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Paní místostarostka odešla ve 20:15 - přítomni 3 radní.

 

Usnesení č. 17-24/2015

RM revokuje usnesení RM č. 42-18/2015 následovně:

RM souhlasí s tím, aby Školní jídelna Mníšek pod Brdy uzavřela Darovací smlouvu na finanční dar ve výši Kč 69.787,- na obědové služby ve prospěch 16 nezletilých dětí s dárcem WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-24/2015

Rada města souhlasí s rozložením úhrady částky 23 800,- Kč na splátky na základě žádosti pana Z. Č., kterému byla náhrada nákladů řízení ve výši 23 800,- Kč uložena  rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 36 C 202/2012-86 ze dne 5.1.2015, rozsudek nabyl právní moci dne 11.4. 2015.

Úhrada bude rozložena na splátky takto:

1. splátka v částce 4 000,-  Kč splatná nejpozději do 10. září 2015

2. splátka v částce 4 000,-  Kč splatná nejpozději do 1. října 2015

3. splátka v částce 4 000,-  Kč splatná nejpozději do 1. listopadu 2015

4. splátka v částce 4 000,-  Kč splatná nejpozději do 1. prosince 2015

5. splátka v částce 4 000,-  Kč splatná nejpozději do 1. ledna 2016

6. splátka v částce 3 800,-  Kč splatná nejpozději do 1. února 2016

Splátky jsou splatné na účet města vedený u České spořitelny a.s. č. účtu :

19-0388055349/0800, variabilní symbol: 9750000326.

V případě, že nebude zaplacena jakákoliv ze splátek nebo jakákoliv splátka v plné výši, jak je předepsáno, celý zbývající dluh se stává splatným ihned.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-24/2015

RM schvaluje přípravu darovací smlouvy na darování majáku se sirénou a ovládacím panelem Asociaci dobrovolných záchranářů o.s., Lety u Dobřichovic.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-24/2015

RM registruje stažení žádosti pana T. o přidělení bytu a na základě doporučení komise pro sociální oblast a rodinnou politiku nepřiděluje byt paní B. ze soc. důvodů.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 1. 9. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět