Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 22 ze dne 12.8.2015

ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:           Daniela Páterová

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                      radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       

Omluvena:      radní Ing. Hana Kotoučová                                    

zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

 

Usnesení č. 1-22/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 22 na jednání dne 12.8.2015.

Pro 4                     Proti 0             Zdržel se 0

                                         

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-22/2015

RM bere na vědomí informace SÚ z místního šetření stavby na pozemcích 1907/1 a sousedních.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 3-22/2015

RM na doporučení výběrové komise vybrala z došlých nabídek na zakázku „Instalace osobního výtahu v Domově pro seniory, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy“ nabídku společnosti VHL s.r.o.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 4-22/2015

RM souhlasí se zněním a  uzavřením  Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.6.2015 na  stavbu - Změna užívání školní družiny na dvě třídy MŠ 9.května – 2, Malé náměstí 415,  Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s podpisem tohoto dodatku.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-22/2015

RM souhlasí s pokácením 1 ks thuje na pozemku města č. 813/1  a s náhradní výsadbou thuje  za předpokladu, že žadatel zajistí pokácení a zasazení thuje nové. Město na požádání přistaví kontejner a dřevní hmotu následně zlikviduje.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-22/2015

RM souhlasí s ořezem zapojeného keřového porostu  podél ulice Kytínská, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-22/2015

RM souhlasí se  stavbou  rekreační chaty a domácí ČOV na pozemku p.č. 498/1 k.ú. Rymaně.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-22/2015

RM souhlasí se stavbou garáže pro osobní automobil na pozemku p.č. 570/10, k.ú. Rymaně.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-22/2015

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.571/61, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 571/61, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku p.č. 571/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-22/2015

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 46 a 47,  k.ú. Stříbrná Lhota na  kanalizační a vodovodní  řad  s podmínkou uvedení dotčeného pozemku p.č. 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-22/2015

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby 16010-011168, na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy p.č. 1766/17, 1766/29, 1766/30, 1766/51, k.ú Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-22/2015

RM souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu majetku z MPSV do majetku Města Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-22/2015

RM souhlasí s umístěním zrcadla na výjezdu od Luckého Mlýna na ulici Čisovická. Zrcadlo osadí vlastník. 

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-22/2015

RM souhlasí s kácením stromu – vrby na pozemku města p.č. 14, k.ú. Mníšek pod Brdy z havarijních důvodů.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Usnesení č. 15-22/2015

RM souhlasí s rozborem vody v Zadním rybníku a v Sýkorovském rybníku v rozsahu dle návrhu Komise pro životní prostředí.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-22/2015

RM souhlasí s rekonstrukcí ohradní zdi na pozemku p.č. 343, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení dotčených pozemků p.č. 2900/1 a 1040/7, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-22/2015

RM souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení a s připojením na vodovodní řad stavby Komerčního centra na pozemku č. parc. 1955/1, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že vodovodní řad bude předán Městu Mníšek pod Brdy a dále za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 FO

 

Usnesení č. 18-22/2015

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-22/2015

RM přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu, oblast podpory Podpora rozvoje rekreační cyklistiky na akci "Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy", ve výši 100 000,- Kč

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-22/2015
RM na základě § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání povoluje výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ:

Počty dětí v MŠ 9. května:    1. třída – 24 dětí – bez výjimky

                                           2. třída – 28 dětí

                                           3. třída – 28 dětí

Počty dětí Malé náměstí:       1. třída – 18 dětí

                                           2. třída – 20 dětí

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-22/2015

RM souhlasí s úpravou pravidel pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se přihlašují k poplatku za sběr, svoz a likvidaci odpadu.
K doposud zavedeným variantám přibývá možnost výběru nádoby o objemu 80l, vývoz 1x za týden.  

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                   místostarosta                                                        starosta

Vyvěšeno: 27. 8. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět