Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 21 ze dne 29.7.2015 (Výpis)

  Usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:      radní:                          Bc. Marie Šretrová
                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová
                       místostarostka:           Daniela Páterová
 

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (později)                   

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (později)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                                       

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-21/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 29.7.2015.

Pro 3                     Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-21/2015

RM na základě § 23 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje výjimku do 4 žáků ve třídě či skupině ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

Počet žáků ve třídě či skupině bude navýšen, resp. snížen maximálně o 4 žáky.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

17:20 – příchod paní Slavíkové

 

Usnesení č. 3-21/2015

RM bere na vědomí vyjádření paní ředitelky ŠJ k informaci o údajném nedostatku zeleninových salátů a polévky po 6. vyuč. hodině.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-21/2015

RM souhlasí s přistoupením k závazku společnosti TEAR vůči UNRA ve výši 205.046,- Kč. RM souhlasí se zahrnutím částky  do rozpočtového opatření.

RM doporučuje projednání RO v ZM.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č . 5 -21/2015

RM souhlasí se zakoupením ceny pro vítěze 2. ročníku Letní ligy v křížovém mariáši a to do výše Kč 1000,-.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-21/2015

RM bere na vědomí Zápis komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 22.6.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-21/2015

RM jmenuje členy pracovní skupiny na vytvoření zadání pro evaluaci ZŠ Komenského 420:

Zástupce školské rady – Lukáš Nádvorník

Zástupce komise pro školství a vzdělávání – Marek Inderka (náhr. Vladimíra Pirichová)

Zástupce ZŠ – Michaela Pažoutová (náhr. Martin Škarda)

Zastupitelé – Dana Dalešická, Hana Kotoučová, Daniela Páterová, Marie Šretrová, Šárka Slavíková

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

18:20 – příchod starosty – přítomno 5

 

Tělocvična

Diskuse o způsobu vypsání nového VŘ.

 

Radní Slavíková odešla v 19 hod.

 

Usnesení č. 8-21/2015

RM schvaluje bezúplatné zveřejnění sdělení veřejnoprávního charakteru a dále sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu v městském periodiku - Zpravodaj městečka pod Skalkou, za období duben-červen 2015:

Zpravodaj č. 236

 • Str. 15: Program Husova domu ve Hvozdnici a Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy
  • Sdělení veřejnoprávního charakteru: podpora církevního života v regionu
 • Str. 19: Dětské kurzy
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: organizace pomáhá zabezpečovat sportovní aktivity pro nejmenší děti, na něž město samo nemá kapacity finanční, personální ani provozní
  •  

Zpravodaj č. 237

 • Str. 17: Dny víry
  • Sdělení veřejnoprávního charakteru: podpora církevního života v regionu
 • Str. 22: Dětské kurzy
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: organizace pomáhá zabezpečovat sportovní aktivity pro nejmenší děti, na něž město samo nemá kapacity finanční, personální ani provozní

Zpravodaj č. 238-239

 • Str. 18: Sportovní příměstský tábor
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: organizace pomáhá zabezpečovat sportovní aktivity pro nejmenší děti, na něž město samo nemá kapacity finanční, personální ani provozní
 • Str. 20: Zápis – Cvičení bez chyby
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: Organizace pomáhá zabezpečovat sportovní aktivity pro nejmenší děti, na něž město samo nemá kapacity finanční, personální ani provozní
 • Str. 20: Ekumenická bohoslužba
  • Sdělení veřejnoprávního charakteru: podpora mezicírkevního dialogu a církevního života v regionu, oslava významného výročí, státního svátku
 • Str. 20: Essentia – hledání pedagoga
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: podpora fungování organizace, která se jako nepříspěvková a nestátní organizace věnuje péči o děti a pomáhá tak nahrazovat nedostatek volných míst v zařízeních pro předškolní děti
 • Str. 20: Domov seniorů Pod Skalkou – volné pozice
  • Sdělení veřejnoprávního charakteru: podpora zaměstnanosti v regionu, podpora příspěvkové organizace města
 • Str. 22: Nemocnice Nová Ves pod Pleší – volné pozice
  • Sdělení a prezentace věci obecně prospěšného významu: podpora zaměstnanosti v regionu

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

20:20 se vrátila paní Slavíková –přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 9-21/2015

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“.

PRO 4            PROTI 0          Zdržela se 1 (Slavíková)

 

Usnesení č. 10-21/2015

RM souhlasí s podpisem dodatku smlouvy na odběr el. energie se společností Amper market, a.s. a tento postup doporučuje i svým příspěvkovým organizacím.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 11-21/2015

RM souhlasí s umístěním stavby pomníku pro Pony Express na pozemku města č. parc. 288/1 v k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 12-21/2015

RM souhlasí s posunutím požárního hydrantu na začátek vodovodního řadu v průmyslové zóně na průměr DN 100 na pozemku 1955/24 k.ú. MpB v souladu s požadavkem 1. SčV, a.s.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 13-21/2015

RM souhlasí se zněním objednávky společnosti Kronospan ČR, spol. s r.o. na odběr dřevěného odpadu ze sběrného dvora.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 14-21/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy na provedení stavby „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“ mezi zhotovitelem stavby Energie – stavební a báňská a.s., jednající a podepisující jménem společnosti „ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV“ a městem Mníšek pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 15-21/2015

RM doporučuje přijetí daru, kanalizačního a vodovodního řadu ve vlastnictví Ing. J. D. vybudovaných na pozemcích p.č. 35/31 a 35/13 v k.ú. Stříbrná Lhota

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 16-21/2015

RM doporučuje přijetí daru, pozemku  35/13 v k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Ing. J.  D.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 17-21/2015

RM doporučuje přijetí daru, pozemku  35/31 v k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví D. F.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 18-21/2015

RM souhlasí se stavbou přístřešku pro osobní automobil na pozemku p.č. 602/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 19-21/2015

RM   souhlasí se změnou užívání v části stavby p.č.309, k.ú. Mníšek pod Brdy na provoz veterinární ordinace pro malá zvířata.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 20-21/2015

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.996/57, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad. RM požaduje předložení PD v dalším stupni – pro ohlášení stavby, stavební povolení, nebo  územní rozhodnutí.

Ohledně napojení pozemku p.č. 996/57, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku p.č. 996/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 21-21/2015

RM  souhlasí  se změnou stavby rekreační chaty vč. stavby bazénu o rozměru 6x2,5m, jímky splaškových vod o objemu 7,5m3, zpevněných ploch, opěrné zdi i oplocení na pozemku p.č. 407/35 , k.ú. Rymaně.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 22-21/2015

RM souhlasí se změnou územního rozhodnutí a se stavbou rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku p.č.1650/2 a 1650/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 23-21/2015

RM ruší usnesení č. 10-18/2015 ze dne 1.7.2015. RM  souhlasí se stavbou domu na pozemku p.č.1746/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje stavebníkovi vybudovat veřejné parkovací místo.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 24-21/2015

RM souhlasí  s dělením  pozemku p.č. 1961/1, 1962/1, 1955/20 a 2890/52   v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2580-42/2015, který tvoří přílohu č. 1 k žádosti
č. 7282/2015 .

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 25-21/2015

RM nesouhlasí se záměrem pronájmu sociálního bydlení pro M.L. v objektu Hladový vrch č.p. 598.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 26-21/2015

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1908, 1906, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku p.č. 1936, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou,
ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, do původního stavu a uzavření smlouvy o spolupráci.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 27-21/2015

RM souhlasí s dělením pozemků dle návrhu GP č. plánu 2540-59/2014 pro rozdělení pozemků č. parc. 996/17 a 996/21 v kat. území Mníšek pod Brdy.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 28-21/2015

RM souhlasí s dělením pozemků dle návrhu pana R. Z., na rozdělení pozemků č. parc. 622/2 a 622/3 v kat. území Mníšek pod Brdy.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 29-21/2015

RM revokuje usnesení č. 41-18/2015 z 1.7.2015 a doplňuje text takto:

Rada města souhlasí s výpovědí veřejnoprávních smluv na výkon agendy MP s obcemi Nový Knín a Všenory ke dni 31.12.2015

RM schvaluje navýšení poplatku za činnost MP v rámci veřejnoprávních smluv pro Obec Líšnice, Nová Ves pod Pleší a Černolice na Kč 8000,-/rok a to od 1.1.2016.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Usnesení č. 30-21/2015

RM bere na vědomí zápis z komise pro školství a vzdělávání č. 2 ze dne 10.6.2015.

PRO 5             PROTI 0          Zdržela se 0

 

Jednání rady ukončeno v 22:15 hodin.

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 5. 8. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět