Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 19, konané dne 15.7.2015

scan Usnesení č. 19 ke stažení zde

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 19, konané dne 15.7.2015

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová
                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

 

Omluveny:     místostarostka:           Daniela Páterová
                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

tajemnice:                   Věra Landová
zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-19/2015

RM bere na vědomí oznámení architekta města o spolupráci na PD vila domů v lokalitě Eden. Z důvodu možného střetu zájmů nebude tento projekt posuzován architektem města.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-19/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 15.7.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-19/2015

RM souhlasí s nákupem stolní chladící vitríny a přestavbou stravovacího systému.

RM souhlasí s navýšením rozpočtu Školní jídelny a pověřuje FO zapracovat částku Kč 63.000,- do Rozpočtového opatření č. 2/2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-19/2015

RM souhlasí s výjimkou z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle §23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a souhlasí s počtem 34 žáků od 1.9.2015 ve třídách 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B v ZŠ Komenského 420

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-19/2015

RM souhlasí s pořádáním akce Pivní slavnosti 2015 dne 26.9.2015 v prostorách předzámčí.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-19/2015

RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi společností PURUM s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-19/2015

Rada města souhlasí s výběrovým řízením Školní jídelny na nákup smažící nerezové pánve s litinovou vanou a schvaluje výběr nabídky společnosti TeS Chotěboř.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-19/2015

Rada města souhlasí s ceníkem sběrného dvora Mníšek pod Brdy pro občany obcí Svazku obcí a měst regionu s platností od 16.7.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-19/2015

Rada města souhlasí s aktualizací ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Mníšek pod Brdy platného pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy, s platností ceníku od 16.7.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-19/2015

RM souhlasí se zněním a  uzavřením  Dodatku č.1  ke smlouvě o spolupráci  ze dne 28.11.2008 – mezi Městem MpB a OS REAL  s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-19/2015

RM souhlasí se zněním a  uzavřením  Dodatku č.1 k  Plánovací smlouvě č. 136/2013  ze dne 28.03.2013 – mezi Městem MpB a OS REAL  s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-19/2015

RM souhlasí se zněním a  uzavřením  Dodatku č.1 k  Plánovací smlouvě č. 84/2015  ze dne 28.03.2013 – mezi Městem MpB a OS REAL  s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-19/2015

RM souhlasí se stavbou domu a kanalizační přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1074, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky  uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-19/2015

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 79, 80, k.ú. Stříbrná Lhota na  a kanalizační a vodovodní  řad  s podmínkou uvedení dotčeného pozemku p.č. 148/1, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-19/2015

Rada města na základě poptávkového řízení na akci „Úprava vodoteče-vpusti na souběhu ulice V Lipkách a Lhotecká“ vybírá nabídku firmy František Keyř, studnařství – zemní práce.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou František Keyř, studnařství – zemní práce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-19/2015

RM  souhlasí s plánovanou stavbou IV-12-6014238 Mníšek pod Brdy, kNN pro pozemek p.č. 1316/8 za  podmínky uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stavby IV-12-6014238 zasahující pozemky p.č. 1316/9 a 1316/6, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-19/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 1404, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky plánovací smlouvy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-19/2015

RM ruší usnesení č. 27-12/2015 ze dne 1.4.2015. RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 414/32 – k.ú. Stříbrná Lhota, lokalita „Za Rybníky“ na kanalizační a vodovodní řad.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-19/2015

RM souhlasí s podáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Instalace osobního výtahu v Domově pro seniory, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy“. Zakázka je zadávána dle § 18 odst.3 a § zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: členové - Předseda: Ing. Duchoňová, místopředseda: K.Koupá Člen: D.Páterová, J. Daniel, člen KV

Náhradníci: J. Bednář, M. Gruntorád, P. Digrin, člen KV.

Členové KV budou upřesnění předsedou KV.

RM pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-19/2015

RM souhlasí s vypsáním VŘ na akci "Přístavba tělocvičny a šatem, ZŠ Mníšek pod Brdy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 21-19/2015

RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro ŽP ze dne 8.7.2015

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-19/2015

RM souhlasí s pokračováním nájemní smlouvy na rybníky s Českým rybářským svazem, Místní organizací Mníšek pod Brdy a to do konce roku 2016.
Město Mníšek pod Brdy nevyzve v lednu 2016 nájemce, ve lhůtě jednoho měsíce, k vyklizení předmětu nájmu v souladu s ustanovením občanského zákoníku.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Bc. Marie Šretrová                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.

       radní                                                                             starosta

Vyvěšeno: 22. 7. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět