Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 16, konané dne 27.5.2015

 

Usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarostka:           Daniela Páterová

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                       tajemnice:                   Věra Landová

                       zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 1-16/2015

RM schvaluje program 16. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 27. 5. 2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 2-16/2015

RM bere na vědomí dopis Policie ČR ze dne 21.5.2015 - Vyrozumění o ukončení prověřování ve věci projektu „revitalizace náměstí  F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy“.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod Ing. Kotoučové - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 3-16/2015

RM souhlasí s uzavřením Partnerské dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ivanou Zemancovou, IČ 87801493 v oblasti spolupráce při přípravě, realizaci a provozu projektu „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká – Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-16/2015

RM souhlasí s uzavřením Partnerské dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a sdružením Pro školu v Mníšku pod Brdy, o.s., IČ 01181041 v oblasti spolupráce při přípravě, realizaci a provozu projektu „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká – Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-16/2015

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ROP Střední Čechy, Výzva č. 85a, oblast podpory 1.1,  projekt „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-16/2015

RM souhlasí s vypsáním Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu,  „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 7-16/2015

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2900,- paní Magdaleně Davis, MSc, PhD, na „Leták proti fekálnímu znečištění“.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 8-16/2015

RM bere na vědomí dopis paní Jiřiny Čermákové a pana Petra Jánského.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-16/2015

RM stanovila termíny zasedání ZM v červnu na 10.6. a 24.6.

10.6. se bude zasedání ZM konat v zasedací místnosti MÚ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-16/2015

RM schvaluje finanční příspěvek Kč 4 000,- pro taneční tým - B.D.S. Academy o.s. na startovné na Mistrovství Evropy ve Slovinsku, které se koná 27. a 28.6.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-16/2015

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Občanskému sdružení Tenisový klub Mníšek na investiční záměr – kabiny TKM ve výši Kč 50.000,- z nerozpočtovaných příjmů.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 12-16/2015

RM souhlasí se spolupořádáním Noci kostelů a Dnů víry.

RM souhlasí s umístěním stánků s občerstvením a informačních tabulí na pozemcích města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-16/2015

RM bere na vědomí konání akcí v restauraci Marjána ve dnech 19.6., 8.8. a 14.8. tohoto roku. RM souhlasí s produkcí reprodukované hudby při akcích do 01.00 hod.

Při akci dne 19.6. musí být hudební produkce přerušena v časovém rozmezí mezi 19:00 – 21:00 hod.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-16/2015

RM bere na vědomí organizační změny Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-16/2015

RM bere na vědomí Zápis č. 4 ze zasedání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 5.4.2015

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-16/2015

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Komenského 886 na dny 29. a 30.6.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-16/2015

RM na základě žádosti ZŠ Komenského 886 souhlasí s umístěním „hmyzího hotelu“ na pozemek města u knihovny.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-16/2015

RM souhlasí s navýšením kapacity Školní družiny na ulici Komenského 420 na 240 žáků. Pro: 5                      Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 FO

         

Usnesení č. 19-16/2015

RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku a závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-16/2015

RM, jako zřizovatel příspěvkových organizací:

Základní škola, Komenského 420, Mníšek pod Brdy,

Základní škola, Komenského 886, Mníšek pod Brdy,

Školní jídelna, Komenského 420, Mníšek pod Brdy,

Mateřská škola, Nová 499, Mníšek pod Brdy,

Mateřská škola, 9. května 575, Mníšek pod Brdy,

Domov pro seniory, Skalecké náměstí500, Mníšek pod Brdy,

schvaluje, dle přiložených podkladů, účetní závěrky jednotlivých zařízení za rok 2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 21-16/2015

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v  byt. domě  č.p. 519, ul. Skalecká,  Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní D.D.  za  nájemné  ve výši  Kč 100,-/m2. 

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-16/2015

RM   souhlasí s PD  stavby prodloužení vodovodního řadu a vodovodních přípojek na pozemku p.č. 1955/24; 1955/1; 1955/25  – k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-16/2015

RM souhlasí s udělením výjimky z ochranného pásma lip v ul. V Lipkách a Lhotecká, na pozemku p.č. 1511/1, k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rekonstrukce katru.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-16/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018301/VB/2 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1949/4 a 5 (P6115),  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-16/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018405/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1949/33 (P6226),  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-16/2015

RM   souhlasí s přístavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2346 a 2347, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-16/2015

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/118, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii a s napojením na kanalizační a vodovodní řad a s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/118 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 28-16/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání č. 4 Komise pro životní prostředí ze dne 6.5.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-16/2015

RM schvaluje Standardy kvality sociálně právní ochrany.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Různé

 

Usnesení č. 30-16/2015

RM vybrala nabídku firmy Petr Duchoň, IČ 61869767, na výstavbu dělící protihlukové stěny v 1. patře budovy ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-16/2015

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská činnost, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy, na realizaci akce „Zajištění přípravy, jednání a průběh koncesního řízení, včetně tvorby koncesního řízení a průběhu koncesního řízení, včetně tvorby koncesního projektu na veřejnou zakázku „Provozování vodohospodářského majetku města Mníšek pod Brdy“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.                                       

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

                                                             

Usnesení č. 32-16/2015

RM bere na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Komenského 420 za rok 2014 – zisk ve výši Kč 38.609,88.

RM souhlasí s převedením zisku z roku 2014 v plné výši na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-16/2015

RM schvaluje návrh výsadby stromů a keřů „Zahrada Mateřské školky Eden, Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-16/2015

RM schvaluje znění a uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností CET 21 spol. s r.o. o krátkodobém pronájmu pozemků.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-16/2015

Rada schvaluje znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb na akci „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OK Garden s.r.o.,   IČ: 27 57 12 97.

Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 2. 6. 2015

Datum sejmutí: 18. 6. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět