Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 15, konané dne 13.5.2015

ke stažení zde

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka:           Daniela Páterová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                                       

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Zahájení jednání v 17:15 hodin. Starosta přivítal radní a zahájil jednání.

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 1-15/2015

RM schvaluje program 15. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13. 5. 2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 2-15/2015

RM bere na vědomí dokument společnosti Alumetal S.A. o její činnosti a plánovaném rozvoji provozů a postupuje ho pracovní skupině Kovohutě.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-15/2015

RM bere na vědomí oznámení o konání vzpomínkové jízdy „Ideální stopou Rallye Vltava 1960 – 1974“ ve dnech 3. – 5.7.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-15/2015

RM bere na vědomí oznámení SFŽP o pozbytí účinnosti Registrace a Rozhodnutí ministra životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí, akce „Kompostárna Mníšek pod Brdy“, akceptační číslo 14181244.

RM pověřuje OSMI pokračovat v přípravě projektu a nové žádosti o dotaci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 5-15/2015

RM bere na vědomí informace o jednání mezi Fabiánkem a Městem Mníšek pod Brdy ve věci provozu Bělásků pro příští školní rok.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 6-15/2015
RM souhlasí s tím, aby MŠ Nová 499 přijala sponzorský dar od společnosti IBM – počítač v hodnotě Kč 32.732,40 bez DPH a uzavřením Darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Mníšek pod Brdy, Nová 499 a společností IBM Česká republika, spol. s r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-15/2015

RM souhlasí s převodem Kč 180.000,- z rezervního fondu ZŠ Komenského 420 do investičního fondu školy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-15/2015

RM schvaluje znění a uzavření smluv o zajištění odborné praxe studentů Milan Zárybnický, Marek Křížek, Eva Heribanová, Matěj Rejsek a Radek Skalický.

RM pověřuje starostu podpisem smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a VOŠ TRIVIS Praha s.r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-15/2015

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku číslo 5 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití  IS Radnice VERA®  číslo STP/06/04 ze dne 21.12.2006.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-15/2015

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku číslo 5 ke smlouvě o pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA®  číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-15/2015

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy dne 9.2.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 FO

 

Usnesení č. 12-15/2015

RM souhlasí si uzavřením Smlouvy o provedení auditu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jaroslavem Trávníčkem, IČO 13154273.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-15/2015

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jaroslavem Trávníčkem, IČO 13154273.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 14-15/2015

RM     souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018305/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 996/17 (P6156),  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-15/2015

RM   souhlasí se stavbou oplocení pozemků p.č. 317/6 a 317/5 –k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-15/2015

Rada města z došlých nabídek v rámci poptávkového řízení -   „Výsadba 5 ks lip srdčitých „ Greenspire“ s následnou 3-letou péčí“v areálu Skalka, k.ú. Mníšek pod Brdy,  vybírá nabídku firmy Tomáš Dolenský.

Rada města schvaluje vytvoření Objednávky firmě vítěze soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené objednávky.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-15/2015

RM souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu   „ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NA DVĚ TŘÍDY MŠ 9. května – 2, Malé náměstí č.p. 415, Mníšek pod Brdy. Zakázka je zadávána dle § 18 odst.3 a § zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-15/2015

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek:
členové – Ing. Pavla Duchoňová (předseda), Viktorie Straková, Bc. Marie Šretrová, Daniela Páterová, Lenka Petříková, David Řehoř MBA.
Náhradníci – Karla Koupá, Daniela Kukolová.

RM pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-15/2015

Rada města, z došlých nabídek poptávkového řízení -   „Stavební úpravy v objektu MŠ Nová dle PD 07/2014 firmy Fre.on – Ing. Arch. Ondřej Freudl, úprava suterénu v MŠ Nová – WC, vybírá nabídku  stavební  firmy Petr Duchoň.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Petr Duchoň a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-15/2015

RM souhlasí se  směnou pozemků parc.č.  1600/4 a 1600/5 s pozemkem parc.č.  1601/29 o stejné výměře 125 m2 v souladu s nově navrhovaným ÚP  v k.ú. Mníšek pod Brdy,  dle geometrického plánu č. 2546-174/2014.

RM souhlasí se zněním směnné smlouvy a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-15/2015

RM souhlasí s uzavřením části ul. Nádražní v době od 11.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání akce Den dětí a seniorů dne  23.5. 2015. a pro parkování pořadatelů a účinkujících doporučuje využít plochu mezi hřbitovem a dálnicí, případně parkoviště před zdravotním střediskem.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 22-15/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání č. 3 Komise životního prostředí města Mníšek pod Brdy

ze dne 8.4.2015.

RM souhlasí se zadáním studie na řešení prostoru Nádražní ulice mezi náměstím F.X.Svobody a Malým náměstím.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-15/2015

RM souhlasí s podáním žádosti na Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky v Příbrami o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na pracovní místo manipulační pracovník ve sběrném dvoře a městském úřadu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Různé

 

Usnesení č. 24-15/2015

RM souhlasí se žádostí nájemníků o provedení stavebních prací a oprav na ubytovně Hladový Vrch. RM pověřuje OSMI kontrolou realizace stavební prací.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-15/2015

RM souhlasí s opravou havarijního stavu boileru v č.p. 519 ul. Skalecká. Souhlasí s nabídkou firmy VOTOP s.r.o. a uzavřením smlouvy o dílo.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na tuto akci s f. VOTOP s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-15/2015

RM na souhlasí s pořádáním akce Den sousedů v areálu Zadního rybníka dne 29.5.2015 od 17 do 24 hod.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-15/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o příspěvku ve výši 10.000 Kč pro potřeby organizace soutěže SOS 2015 EXTREME, pořádanou Asociací dobrovolných záchranářů ČR, o.s, IČO 22735569. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-15/2015

RM nesouhlasí s hostováním cirkusu JUNG na travnatém pozemku za pekárnou v termínech dle žádosti č.j. 4912/2015..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-15/2015

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství před márnicí a před kostelem v termínu od 30.5. do 6.6.2015 u příležitosti akce Dny víry.

RM souhlasí s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-15/2015

RM bere na vědomí kladný hospodářský výsledek MŠ 9. května za rok 2014 ve výši Kč 81,533,83 a souhlasí s jeho rozdělením následovně:

Kč 60.000,- do rezervního fondu a Kč 21.533,83 do fondu odměn.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-15/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem rybníčku v Dolíkách předem vybranému zájemci, panu Š., na dobu jednoho roku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                         místostarostka                                                        starosta

Vyvěšeno: 20. 5. 2015

Datum sejmutí: 5. 6. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět