Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 14, konané dne 29.4.2015

scan Usnesení č. 14 ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka:           Daniela Páterová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (od 18:15 hod)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                                         

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-14/2015

RM schvaluje program 14. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 29. 4. 2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-14/2015

RM souhlasí s výběrem nabídky společnosti MIBAG sanace spol. s r.o. s upřesněním rozsahu prací do objednávky.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky na provedení sanačních prací společností MIBAG sanace spol. s r.o.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 3-14/2015

RM bere na vědomí informace o připravovaných kulturních akcích v rámci Mníšeckého kulturního léta.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-14/2015                                                                            

RM bere na vědomí informace o realizaci akce Hry bez hranic 2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 5-14/2015

RM souhlasí s pronájmem sálu a příslušenství MKS pro účely příměstského letního tábora v termínu od 27.7. do 31.7.2015. Cena za pronájem prostor je stanovena ve výši
Kč 200,-/den.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-14/2015

RM souhlasí s aktualizovaným ceníkem pronájmu prostor MKS.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-14/2015

RM projednala žádost č.j. 2100/15 o vysvětlení postupu ve věci přijímacího řízení do Domova seniorů a konstatovala, že neshledala žádné pochybení. Důvodem nepřijetí uchazeče byl jeho zdravotní stav, pro který nemůže DS pod Skalkou službu poskytnout.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod Kotoučová 18:15

Usnesení č. 8-14/2015

RM bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek kalkulace vodného a stočného za rok 2014. Vyúčtování bude zveřejněno na úřední desce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 9-14/2015

RM bere na vědomí informace MPSV o změně zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-14/2015

RM bere na vědomí informace o průběhu a závěrech první veřejné debaty na téma využití a budoucnost areálu Zadní rybník. RM postupuje informace zastupitelstvu města.

Pro: 5                     Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Odchod starosty v 19 hod.

 

 OSMI

 

Usnesení č. 11-14/2015

RM nesouhlasí s pronájmem  části pozemku parc.č. 1292/1 – zahrada o výměře 1 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy panu L.S. za účelem vybudování kotce pro psa.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Návrat starosty v 19:20 hod.

 

Usnesení č. 12-14/2015

RM doporučuje prodej pozemku 1041/4 – orná půda, o výměře 110 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM doporučuje dodržet prodejní cenu minimálně Kč 1000,-/m2.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-14/2015

RM souhlasí s ponecháním financí z prodeje dřeva v rozpočtu města, v kapitole rozpočtu města – OSM 3745- Výsadba zeleně ve městě.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-14/2015

RM souhlasí  s přístavbou rodinného domu  č.p. 1062, k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-14/2015

RM souhlasí s pokácením 8  ks  smrků s obvodem kmene ve výšce 130 cm – 15, 26, 36, 15, 10, 15, 20, 15 cm , 2 ks smrků ztepilých s obvodem kmene ve výšce 130 cm – 106, 84 cm a  2 ks douglasek s obvodem kmene ve výšce 130 cm – 53, 53 cm, v době vegetačního klidu, na pozemku města p. č.5, k.ú. Rymaně. Žadatel uhradí náklady na pokácení, dřevní hmotu zlikviduje a místo upraví do původního stavu před výsadbou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-14/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle §8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS Investment s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-14/2015

RM souhlasí se záborem komunikace na pozemku parc. č. 17/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací Káji Maříka dne 20.6. 2015 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání  „Festivalu vína“.

RM souhlasí s prominutím poplatku Kč 400,- za zábor veřejného prostranství.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-14/2015

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 405/1 k.ú. Rymaně na tlakovou kanalizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci a uvedením stavbou dotčených pozemků č. parc. 37/3 a 405/3 k.ú. Rymaně ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-14/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018235/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 547/1 (P6083),  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-14/2015

RM    souhlasí se stavbou garáže na pozemku  p.č. 1444/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-14/2015

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení  věcného břemene plynárenského zařízení na pozemku p.č. 996/13, k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a RWE GasNet, s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-14/2015

RM  souhlasí  s demolicí rodinného domu na pozemku p.č. 368 a 369, k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-14/2015

RM  souhlasí s projektovou dokumentací rodinného domu na parcele č. 557 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s dokumentací pro demolici a sloučené stavební řízení za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-14/2015

RM    souhlasí se stavbou rodinného domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 2440/7, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-14/2015

RM souhlasí s umístěním autobusu, ve kterém bude probíhat divadelní představení společnosti MINOR dne 7.6. 2015 za podmínky, že pozemky budou řádně uklizeny.

Poplatek za zábor veřejného prostranství bude účtován dle vyhlášky O místních poplatcích ve výši 750,- Kč.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 26-14/2015

Rada města schvaluje uzavření  Smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel od 1.5. 2015 s Obcí Vestec a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-14/2015

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Trnová na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu 8.000,- Kč/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Různé

 

Usnesení č. 28-14/2015

RM souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní PhMr. Hanou Kormoutovou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-14/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 175 m2 v přízemí domu č.p. 886 Mníšek pod Brdy, ul. Komenského předem vybranému zájemci paní Mgr. Michaele Saglenové.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-14/2015

RM bere na vědomí informace o vedení objízdné trasy při uzavírce na silnici pro motorová vozidla č. R4 v termínu od 12.5. do 20.6.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-14/2015

RM vybrala společnost Česká spořitelna, a.s. jako vítěznou v soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úvěr pro financování investice města – ČOV“.

RM postupuje zastupitelstvu města návrh Smlouvy o úvěru k projednání a doporučuje její schválení.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Jednání rady ukončeno v 21:30 hodin.

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 5. 5. 2015

Datum sejmutí: 21. 5. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět