Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 13, konané dne 15.4.2015

Usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (od 18:55)
                        místostarostka:           Daniela Páterová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (od 18:15)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                               

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-13/2015

RM schvaluje program 13. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného
dne 15. 4. 2015.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod radní Kotoučové v 18:15

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-13/2015

Rada města Mníšek pod Brdy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zábavně k pohybu" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“

Celkové předpokládané náklady projektu

964 100 Kč

Spoluúčast ze zdrojů Města Mníšek pod Brdy                                          5%

48 205 Kč

Zdroje žadatele - Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy     5%

48 205 Kč

 

 

Celková požadovaná dotace

867 690 Kč

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-13/2015

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „OPRAVA 14 KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA SKALCE“ z fondu kultury a obnovy památek pro rok 2015. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce a to ve výši minimálně 5% z uznatelných nákladů.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-13/2015

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy" z programu FCR pro rok 2015. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce a to ve výši minimálně 5% z uznatelných nákladů.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-13/2015

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ z Fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2015. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce a to ve výši minimálně 5% z uznatelných nákladů.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI  

 

Příchod starosty v 18:55 (přítomno 5 radních)

 

Usnesení č. 6-13/2015

RM souhlasí s návrhem vzorové nájemní smlouvy a ukládá OSMI dopracování nájemní smlouvy pro pana Fuchmana a pověřuje starostu podpisem dopracované smlouvy a její předložení panu Fuchmanovi.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS  

 

Usnesení č. 7-13/2015

RM bere na vědomí celkový hospodářský výsledek ZŠ Komenského 420 ve výši Kč 687.468,02 a souhlasí s jeho rozdělením následovně: příděl do fondu odměn Kč 150.000,- a příděl do rezervního fondu Kč 537.468,02.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI  

 

Usnesení č. 8-13/2015

RM souhlasí s přidělením městského bytu pro paní D.D.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru na pronájem bytové jednotky č.10 v ulici Skalecká č.p. 519 předem vybranému zájemci paní D.D. na dobu jednoho roku a vyvěšením záměru na ÚD.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-13/2015

RM nedoporučuje prodej pozemku 405/3 – ostatní plocha, o výměře 83 m2  v k.ú. Rymaně.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-13/2015

RM nesouhlasí se záměrem  prodeje pozemku parc. č. 348 – ostatní plocha  o výměře
158 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání v ZM.

RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem -  na 30m2 pozemku č. parc. 348 k.ú. MpB.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-13/2015

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 12 k.ú. Rymaně na vodovod a kanalizaci s podmínkou uvedení pozemku p.č. 404/5 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, k.ú. Rymaně do původního stavu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-13/2015

RM nesouhlasí s výstavbou Veřejného osvětlení v ulici Za Rybníky.

V letošním roce dostala prioritu v této lokalitě obnova komunikace a odvod dešťových vod.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-13/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 2714/82, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Ve 20:15 odešla paní Páterová (přítomni 4)

 

Usnesení č. 14-13/2015

RM nesouhlasí se stavbou IP-12-6008292 Stříbrná Lhota v.v. NN a požaduje přepracovat projekt s ČEZ distribuce, kdy v intravilánu obce budou kabely ukládány do země.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-13/2015

RM nesouhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IP – 12-6008292/VB/01 Stříbrná Lhota, v.v. NN v délce 15 m pro p.č. 379/2

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-13/2015

Rada města na doporučení výběrové komise souhlasí s předloženou nabídkou společnosti PIK VÍTEK, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 47000465, 196 000,- Kč bez DPH na realizaci akce: Zajištění přípravy, projednání a průběhu koncesního řízení, včetně tvorby koncesního projektu na veřejnou zakázku "Provozování vodohospodářského majetku Města Mníšek pod Brdy.                                                                                                   

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-13/2015

RM  ruší usnesení č. 30-12/2015 ze dne 1.4.2015.

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 1733/12 k. ú. Mníšek pod Brdy 
a s připojením na veřejný  vodovod a kanalizaci.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice  

 

Usnesení č. 18-13/2015

RM bere na vědomí zápis z jednání č. 2 Komise pro životní prostředí ze dne 11.3.2015.

RM pověřuje komisi posouzením budoucího využití bývalého rybníčku v Dolíkách.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-13/2015

Rada města schvaluje Ceník kopírování a dále změny Sazebníku úhrad za informace poskytované dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle příloh z důvodu sjednocení cen a to od 01.05.2015 a zároveň ruší předchozí Ceník kopírování.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-13/2015

RM souhlasí s  vyhlášením jednotného ochranného pásma památné lipové aleje v ulici V Lipkách v rozsahu pruhu o šíři 12 m na každou stranu aleje.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku  

 

Usnesení č. 21-13/2015

RM bere na vědomí Zápis s jednání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 30.3.2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Komise pro územní plánování arozvoj města  

 

Usnesení č. 22-13/2015

RM jmenuje pana Pavla Jeřábka členem Komise pro územní plánování a rozvoj města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 21. 4. 2015

Datum sejmutí: 7. 5. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět