Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 12, konané dne 01.04.2015

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 12, konané dne 01.04.2015

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka:           Daniela Páterová

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová, příchod 17:50 hodin

                        tajemnice:                   Věra Landová

                                    

                        zapisovatel:                Miloš Navrátil

 

Hosté:             Fórum 50                    18:00 hodin

                        Kruh                            18:30 hodin

                        Zastupitelé                  19:00 hodin

 

I. ZAHÁJENÍ

 

Zahájení jednání v 16:00 hodin. Starosta přivítal radní a zahájil jednání.

 

II. STAROSTA

 

Usnesení č. 1-12/2015

RM schvaluje program 12. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 1. 4. 2015.

Pro: 4                     Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 2-12/2015

RM po diskuzi na pracovním setkání se zastupiteli doporučuje zastupitelstvu města pro řešení výstavby tělocvičny ZŠ Komenského 420 variantu samonosné oblé haly 18 x 32 metrů. Jako záložní variantu pak rada města doporučuje variantu tělocvičny o rozměrech 14 X 26 metrů, do celkové ceny 23 milionů korun.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-12/2015

RM schvaluje podání žádostí o dotace na projekty města v rámci VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÝCH FONDŮ:

  • Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence – podpora primární prevence, žadatel bude ZŠ Komenského 420
  • Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence – podpora vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit, žadatel bude ZŠ Komenského 420
  • Středočeský fond životního prostředí a zemědělství – program vodohospodářská infrastruktura, žadatelem bude Město Mníšek pod Brdy
  • Středočeský fond životního prostředí a zemědělství – program vodohospodářská infrastruktura, žadatelem bude Svazek obcí VOK
  • Středočeský fond cestovního ruchu – program oblast cestovního ruchu, žadatelem bude Město Mníšek pod Brdy
  • Středočeský fond rozvoje obcí a měst – program obnovy venkova, žadatelem bude Město Mníšek pod Brdy
  • Středočeský fond kultury a obnovy památek – žadatelem bude Město Mníšek pod Brdy (BAS)
  • Středočeský fond kultury a obnovy památek – doporučeno pro SOMR

 

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

III. MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-12/2015

RM jmenuje Janu Maškovou jako členku Komise pro sociální oblast a sociální politiku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-12/2015

RM ukládá Komisi pro územní plán rozesílat pozvánky na jednání komise v souladu s jednacím řádem komisí.

RM ukládá Komisi pro územní plán v místě Obora plochy pro občanskou vybavenost.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-12/2015

RM bere na vědomí informace Moniky McGarrell Klimentové z Fóra 50.

RM souhlasí se zapojením města do projektu „Ženy a muži v rovnováze“ (podpora z Norských fondů /Nadace OSF).

RM pověřuje radní Šárku Slavíkovou Klímovou koordinací pro komunikaci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-12/2015

RM bere na vědomí informace PASZ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

IV. OKS

 

Usnesení č. 8-12/2015

RM schvaluje zrušení kanceláře OKS v MKS a souhlasí s jejím poskytnutím pro potřeby Klubu malých debrujářů ČR.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-12/2015

RM bere na vědomí informace o mimořádné situaci, která proběhla 30.3.2015 v Základní škole 420, Mníšek pod Brdy.

RM oceňuje rychlou reakci školy, bezpečné provedení evakuace dětí a příkladnou spolupráci s jednotkami IZS.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-12/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy se Státním zemědělským intervenčním fondem, na propagaci značky KLASA při konání Her bez hranic Mníšek 2015.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

V. OSMI

 

Usnesení č. 11-12/2015

RM předává žádost k posouzení Komisi pro sociální a rodinnou politiku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 12-12/2015

RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu a kanalizační  přípojky na p.č.346, k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky připojení na kanalizaci za uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-12/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IV-12-6014271/01 Mníšek pod Brdy - zemní kabelové vedení kNN pro p.č. 1753/22 v délce 7m, k.ú Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-12/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby EP-12-6001991 Mníšek pod Brdy - betonový sloup  jako součást stavby Stříbrná Lhota VN US PZ 2230 na  p.č. 35/3, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-12/2015

Rada města nesouhlasí s návrhem nové trasy kabelového vedení stavby č. IV-12-6015117 Mníšek-Rymaně pro P 389/1-kVN, TS, kNN z důvodu, že se jedná o změnu vedení trasy kabelového vedení v pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 388 k.ú. Rymaně, která není v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-12/2015

RM nedoporučuje nákup pozemků parc. č 1040/5 a 1040/8 – ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 984 m2 za kupní cenu 790,- Kč.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-12/2015

RM bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2014 a souhlasí s předloženými návrhy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-12/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1019/7, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-12/2015

RM souhlasí se zněním objednávky společnosti PURUM s.r.o. na odběr odpadů ze sběrného dvora. RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-12/2015

RM souhlasí se zněním provozního řádu na ubytovací zařízení na Hladovém Vrchu.

RM pověřuje starostu podpisem provozního řádu na Hladovém Vrchu.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 21-12/2015

RM souhlasí s dodatkem č. 1. pojistné smlouvy č. 2736314459 mezi Městem Mníšek pod Brdy a pojišťovnou UNIQUA.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Pro: 5                    Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-12/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o odstraňování odpadů v areálu skládky TKO Bytíz mezi společností SVZ Centrum s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-12/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o převzetí odpadu k využití mezi Městem Mníšek pod Brdy a Jiřím Kalendou – kompostárna Líšnice.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-12/2015

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 223 k.ú. Rymaně.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-12/2015

RM souhlasí s rekonstrukci rodinného domu na pozemku p.č. 372–k.ú. Mníšek pod Brdy ul. Dobříšská.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-12/2015

RM  souhlasí se stavbou „CG5C_S_PHJIH:PZCHO+2BTS_OK“ týkající se pozemku 2909/67 k.ú. MpB za podmínek uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-12/2015

RM   souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č. 414/32–k.ú. Stříbrná Lhota, lokalita  „Za Rybníky“ na kanalizační  a vodovodní řad za podmínky  uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-12/2015

RM    souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1725/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-12/2015

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby „IV-12-6015467 Mníšek pod Brdy, kNN pro č.p.288“ k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-12/2015

RM     souhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1733/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, a s připojením na veřejný vodovod a kanalizaci za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-12/2015

RM souhlasí s předloženou variantou návrhu směny pozemků mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Martinem Cvrčkem.

          RM postupuje návrh směny pozemků k projednání do ZM.

Pro: 4                Proti:   0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 32-12/2015

        RM   souhlasí s výměnou výplně oplocení p.č. 320 – k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5                Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-12/2015

RM souhlasí se zněním nájemní smlouvy pro paní O. Šibřinovou na byt č. 19 v domě č.p. 555, ul. Rudé armády, Mníšek pod Brdy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2016.

         RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5                 Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

VI. Tajemnice

 

Usnesení č. 34-12/2015

Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o organizační změně spočívající ve změně organizačního řádu Městského úřadu Mníšek pod Brdy, OSMI a to snížení jednoho pracovního úvazku referenta OSMI na 0,5 pracovního úvazku za účelem zvýšení efektivnosti práce odpovídající potřebám zaměstnavatele, a to s účinností od 1. 4. 2015.

Pro: 5                Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-12/2015

RM ruší usnesení č. 15-11/2015 ze dne 18. 3. 2015 o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele / ředitelku Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okr. Praha – západ

Pro: 5                Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-12/2015

RM souhlasí s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v kat. územích Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota pro komunikace tak, aby došlo k narovnání skutečného stavu se stavem zapsaných v katastru nemovitostí.

Pro:                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-12/2015

RM bere na vědomí informace o jednání se zástupci oddílu Junáků o možnostech výstavby nové klubovny.

Pro: 5                Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-12/2015

RM souhlasí s prodloužením zavírací doby Sokolovny do 02,00 hodin ve dnech 1. 5. 2015 a 19. 6. 2015 při pořádání akce.

Pro: 5                Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 39-12/2015

             RM souhlasí s darovací smlouvou pro MŠ 9. května na PC KID Smart od firmy IBM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Jednotlivé body programu nebyly projednávány postupně, ale s ohledem na hosty a počet přítomných radních. Další jednání rady města bylo stanovena na 15. 4. 2015, 17:00 hodin.

 

Jednání rady ukončeno v 21:15 hodin.

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 11. 4. 2015

Datum sejmutí: 27. 4. 2015

Zodpovídá:

Zpět