Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 11, konané dne 18. 3. 2015

Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka:           Daniela Páterová

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová – příchod od 18:05 hodin

                        tajemnice:                   Věra Landová

                              

                        zapisovatel:                Miloš Navrátil

 

I. ZAHÁJENÍ

 

Usnesení č. 1-11/2015

RM schvaluje program 11. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 18. 3. 2015.

Pro: 5                     Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

II. STAROSTA

 

Usnesení č. 2-11/2015

  1. schvaluje záměr společného proškolení zastupitelů a členů komise pro územní plán a ukládá OKS spoluprací na přípravě školení.

Pro: 5Proti:0Zdrželo se:0

 

Usnesení č. 3-11/2015

RM schvaluje návrh na rozdělení příspěvků v Grantovém programu 2015 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Pro: 5                     Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-11/2015

RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Miroslava Vilimovského na členství v komisi pro územní plánování.

RM pověřuje starostu města, aby v souladu s předchozími dohodami kontaktoval volební uskupení VPM, aby nominovala nového člena komise pro územní plánování.

Pro: 5                     Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

III. OKS

 

Usnesení č. 5-11/2015

RM souhlasí s žádostí Domova pro seniory s využitím prostředků z účtu sponzorských darů pro nákup vozidla.

Pro: 5Proti:0Zdrželo se:0

 

Usnesení č. 6-11/2015

Rada města bere na vědomí informace o stavu příprav k implementaci platformy „klikací rozpočet“ a doporučuje zprávu o stavu implementace k předložení do zastupitelstva města.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-11/2015

Rada města jmenuje do Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou: Mgr. Lukáše Nádvorníka, Mgr. Petru Vaňkovou, Mgr. Renatu Bolkovou, Ing. Janu Digrinovou.

Rada města ukládá Redakční radě vypracovat střednědobou koncepci Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Rada města ukládá OKS připravit výběrové řízení na tisk a dodávku zpravodaje.

Pro: 5                 Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-11/2015

Rada města bere na vědomí informace o připravovaném kulturně-společenském cyklu Mníšecké kulturní léto 2015.

Rada města souhlasí s objednáním vystoupení Chantal Poullain, chanson, koncert, na den 1. 8. 2015.

Pro: 5                 Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-11/2015

Rada města bere na vědomí informace ředitelky MgA. Ivany Junkové, Základní umělecké školy Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy o žádosti o zkapacitnění školy.

Rada města podporuje zkapacitnění Základní umělecké školy Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy.

Pro: 5                 Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

IV. FO

 

Nemá agendu.

 

V. OSMI

 

Usnesení č. 10-11/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy na provedení stavby „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“ mezi zhotovitelem stavby Energie – stavební a báňská a.s., jednající a podepisující jménem společnosti „ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV“ a Městem Mníšek pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 4Proti:0Zdrželo se:0

 

Usnesení č. 11-11/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 13141931 – akce „Mníšek pod Brdy – rekonstrukce, intenzifikace, zkapacitnění ČOV“ mezi městem Mníšek pod Brdy a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 4                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Rada města ukládá OSMI rozšířit důvodovou zprávu o podklady a stanovisko ze stavebního úřadu, zejména ve smyslu vyjádření k možnosti zastavění pozemku.

 

Usnesení č. 12-11/2015

Rada města souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 10 v č.p. 519 ul. Skalecká předem vybranému zájemci a to na dobu jednoho roku, nájemné stanovuje ve výši 100,- Kč/m2.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-11/2015

RM souhlasí s podpisem objednávky na projektovou dokumentaci Mateřská škola č.p. 415, k.ú. Mníšek pod Brdy s  Ing. Martinou Karafiátovou.

RM pověřuje starostu města podpisem objednávky.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

VI. TAJEMNICE

 

Usnesení č. 14-11/2015

Rada města doporučuje ZM schválit založení Ekologického fondu a v případě odsouhlasení zastupitelstvem města, pověřuje vedoucí OF zřízením podúčtu pro účely EF s účinností od 1. 4. 2015.

Pro: 4                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-11/2015

Rada města vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele / ředitelku Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okr. Praha – západ, s tím, že nástup je k 1. 7. 2015.

Pro: 4Proti:0Zdrželo se:0

 

Usnesení č. 16-11/2015

Rada města jmenuje konkurzní komisi na obsazení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy ve složení:

 

předseda komise            Daniela Páterová                               zástupce zřizovatele

členové komise               Bc. Marie Šretrová                            zástupce zřizovatele

                                               Dita Sýkorová                                   zástupce krajského úřadu

                        Mgr. Irena Pánková                           odborník v oblasti st. správy

                                               Mgr. Monika Černá                           zástupce pedag. prac.školy

                                               PaedDr. Jitka Kozáková                   zástupce ČŠI

                                                Ing. Luděk Krátký                              zástupce školské rady

 

       Rada města určila tajemníkem komise paní Věru Landovou.

Rada města ukládá starostovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise.

Pro: 4                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-11/2015

RM souhlasí s uvolněním částky do 50.000 Kč jako spoluúčast pro projekt Údržba Pivovárky. Který bude podán na SFŽP ČR.

RM dále pověřuje předsedu komise pro životní prostředí přípravou projektu.

RM souhlasí s podáním projektu.

Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Další jednání rady města bylo stanoveno na 1. 4. 2015.

 

Jednání rady ukončeno v 00:00 hodin.

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 31. 3. 2015

Datum sejmutí: 16. 4. 2015

Zodpovídá:

Zpět