Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 10, konaného dne 4. 3. 2015

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová - příchod v 16:25 hodin

                        radní: Ing. Hana Kotoučová – omluvena

                        tajemnice: Věra Landová

                                      

                        zapisovatel: Miloš Navrátil

 

Program zasedání rady města č. 10 dne 4.3.2015

I. Zahájení

1) Zahájení jednání v 16:10 hodin. Předložení programu jednání rady města, návrhy, připomínky.

Usnesení č. 1-10/2015

RM schvaluje program 10. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.3.2015.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

II. STAROSTA

 

 1. Rozpočet města na rok 2015 + návrh zastupitele Pavla Grygara – rozklikávací rozpočet.

 

Rada města projednala poslední návrh rozpočtu města na rok 2015. Po diskusi nad všemi položkami bylo dohodnuto, že se zapracují všechny další podněty a vysvětlení. Dále byl uložen úkol pro Komisi pro sociální věci, aby připravila závazné jednotící podmínky určené pro žadatele o příspěvek v oblasti sociální péče, a to jak pro segment žadatelů z řad institucí, ale i pro žádosti jednotlivých občanů či rodin, tak i pro všechny věkové kategorie. Termín pro předložení nových závazných pravidel stanoven nebyl, ale předpokládá se, že bude vypracován nejpozději v prvním pololetí 2015.

 

Rada města projednala přípis zastupitele Ing. Pavla Grygara, v němž zastupitel žádá o zřízení „rozklikávajícícho rozpočtu“. Odbor OKS a FO vypracuje podklady pro informaci zastupitelům, jak probíhající přípravy na přechod na nový systém, čím se navazuje usnesení zastupitelstva z jednání v prosinci 2015, kdy bylo zřízení rozklikávacího rozpočtu schváleno. Na projektu se průběžně pracuje, byl upraven server a následně přechod na databázi Oracle, od konce února funguje kompletně celý úřad na poslední verzi ISRV 16.0. Dne 12. 3. 2015 proběhne jednání s VERA v Pardubicích (Olga Šibřinová – OF, Miloš navrátil – OKS, Daniela Páterová – MST, Eva Wollnerová – FV). S implementací se počítá v nejbližším možném termínu.

 

 1. Junák – svaz skautů a skautek – výběr pozemku. Návrh radních, aby byli na další jednání přizváni zástupci skautů – Junák.

 

Úkol: pozvat zástupce Junáka na další jednání RM, odpovídá Miloš Navrátil, OKS (účast zajištěna na 18:3.2015)

 

 1. Smlouva o dílo – rekonstrukce podlah, Skalecká 519

Usnesení č. 2-10/2015

RM schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci podlah v budově zdravotního střediska na Skaleckém náměstí, č.p. 519 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 1. Doplnění členů komisí a pracovních skupin - Komise pro školství a vzdělávání: Bc. Mirka Vlčková, Pracovní skupina pro jednací řád: Lucia Vilimovská a z důvodu rezignace na členství v pracovní skupině pana Nádvorníka, je jmenována paní Pavla Plajnerová.

 

Usnesení č. 3-10/2015

RM jmenuje do Komise pro školství a vzdělávání Bc. Mirku Vlčkovou. RM bere na vědomí rezignaci pana Nádvorníka na členství v Pracovní skupině pro přípravu nového jednacího řádu zastupitelstva města a současně do ní jmenuje paní Pavlu Plajnerovou a slečnu Luciu Vilimovskou.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 1. Komise pro prevenci kriminality, jako jeden z nástrojů rady města systematicky řešit témata spojená nejen s prevencí kriminality a protidrogové prevence, ale také otázky ohledně možné sociální exkluze obyvatel.  Komise by měla také napomoci řešit subvence nebo jiné než vlastní rozpočtované financování pro oblast prevence kriminality nebo komunitních plánů. Navrhujeme 9 členů komise a to ve složení: Daniela Páterová, místostarostka města, Miloš Navrátil, vedoucí OKS a krizové řízení, Věra Landová, tajemnice, Mgr. Šárka Slavíková Klímová, radní a předsedkyně komise sociální, Milan Kotouč, Dis., vedoucí strážník, npor. Bc. Stanislav Šampalík, vedoucí oddělení OO PČR, Mgr. Ondřej Solnička, preventista sociálně patologických jevů v ZŠ Komenského 420, Hana Lukešová, Magdaléna o.p.s. a PhDr. Jana Mottlová, ředitelka Mediační a probační služby pro Prahu – západ. Jako předsedu komise navrhujeme Miloše Navrátila, který bude zároveň koordinátorem vypracování plánu prevence kriminality města a pro případné žádosti o dotace. Mgr. Šárka Slavíková Klímová bude současně jako členka komise pro sociální záležitosti koordinátorkou mezi oběma komisemi.

 

Usnesení č. 4-10/2015

RM ustavuje komisi rady města s názvem Komise pro prevenci kriminality.

RM jmenuje jako členy Komise pro prevenci kriminality: Danielu Páterovou, místostarostku města, Miloše Navrátila, Věru Landovou, Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou, Milana Kotouče Dis., npor. Bc. Stanislava Šampalíka, Mgr. Ondřeje Solničku,  Hanu Lukešovou a PhDr. Janu Mottlovou.

RM jmenuje Miloše Navrátila předsedou Komise pro prevenci kriminality.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

III. OKS

 

 1. Č.j. 1917/15 – manželé Nečasovi za zónu 12e, žádost o zahájení řízení – stezka.

 

Rada města předává věc k dalšímu řešení na OSMI. OSMI předá informace a návrhy na řešení  některé z dalších jednání RM.

 

 1. Sociální komise – tři žádosti o příspěvek. Dokumenty žádostí byly předány Komisi pro sociální otázky. Komise tyto žádosti projedná, ale návrh na rozhodnutí navrhne  s ohledem na ujednání dle bodu 2) zápisu /rozpočet 2015/.

 

IV. FO

 

 1. Č.j. 2193/15 – Ministerstvo financí - oznámení o zahájení řízení o povolení provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně ČS Benzina, 252 10 Mníšek pod Brdy (k vyjádření)

 

Usnesení č. 5-10/2015

RM nesouhlasí s vydáním povolení provozování loterie a to z důvodu budoucího omezení provozoven s výherními nebo loterijními zařízeními, čímž zohledňuje ochranu místních záležitostí veřejného pořádku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

V. OSMI

 

 1. č.j. 1623/2015 -  žádost FOR TEL s.r.o. souhlas města k připojení vysílače podzemním vedením na komunikační síť O2 -  stavba – CG5C   S PHJIH PZMNB OK -  Mníšek pod Brdy, na pozemcích   p.č. 2890/32, 2010/16, 2909/2, 1966/7, 1965/2, 1965/188  k.ú. Mníšek pod Brdy, které nejsou v majetku města.

 

Usnesení č. 6-10/2015

RM souhlasí  s připojením vysílače podzemním vedením na komunikační síť O2 -  stavba – CG5C   S PHJIH PZMNB OK -  Mníšek pod Brdy, na pozemcích   p.č. 2890/32, 2010/16, 2909/2, 1966/7, 1965/2, 1965/188  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 1. č.j. 1952/2015; žádost  Ing. Čermákové  v zastoupení pí. Bartůňkové o souhlas Rady města ke stavbě rodinného domu, připojení na kanalizaci a vodovod, ke stavbě  kanalizační přípojky, na pozemku p.č. 1930, 1928,  – ul. Pod Skalkou, k.ú. Mníšek pod Brdy

 

Usnesení č. 7-10/2015

RM souhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1930,1928 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou kanalizační přípojky,  s připojením na kanalizační a vodovodní řad,  za podmínky uzavření  Plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 1. č.j. 1814/2015 -  žádost Ing. Tkáče, zastupuje Ing. Janoušek,  o souhlas Rady města ke stavbě rodinného domu a kanalizační a vodovodní  přípojky, na pozemku p.č. 1733/12 – ul. Sluneční, k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 8-10/2015

RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1733/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, z důvodu nesplnění kritérií sklonu střech dle platného územního rozhodnutí. Po splnění požadavků ale může být žádosti vyhověno.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 1. Žádost o pronájem bytu – paní Olga Šibřinová

 

Usnesení č. 9-10/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 19 v č. p. 555 ul. Rudé armády a to předem vybranému zájemci na dobu 1 roku za podmínky trvání výkonu pracovního poměru vedoucí finančního odporu MÚ paní Šibřinové, na dobu určitou a to od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

VI. Tajemnice

 

 1. Informace o povinnosti podání čestného prohlášení členů rady. Paní tajemnice pošle formuláře a je dále připravena poradit či odpovědět na případné otázky.

 

 1. Ekologický fond. Návrh na zřízení účelového finančního fondu je iniciován komisí pro životní prostředí. Smyslem fondu je nashromáždit dostatek finančních prostředků pro budoucí použití v oblasti ekologie, zejména např. výsadby stromů, financování náhradní výsadby a další projekty v oblasti životního prostředí. Komise připraví statut fondu a podmínky pro čerpání prostředků, který bude předložen RM a následně ZM.

 

Usnesení č. 10-10/2015

RM souhlasí se záměrem zřídit účelový finanční fond Ekologický fond.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Různé:            Nejbližší zastupitelstvo města se pravděpodobně bude konat 25.3.2015.

Jednání rady ukončeno v 18:25 hodin. Následně se radní zúčastnili jednání finančního výboru.

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 16. 3. 2015

Datum sejmutí: 1. 4. 2015

Zodpovídá:

Zpět