Obsah

Zpět

Usnesení RM č. 79 ze dne 26.3.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (od 18:00)

                  

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-079/2014

RM schvaluje program 79. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 26.3.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-079/2014

RM ruší usnesení rady města č. 8-72/2013 ze dne 11.12.23013 a souhlasí se společnou schůzkou se zástupci Města Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a.s.
Na základě výsledku tohoto jednání RM rozhodne o žádosti o zrušení a sejmutí železniční vlečky.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-079/2014

RM prostudovala materiál předložený paní ředitelkou Školní jídelny Mníšek pod Brdy a žádá o jeho rozšíření a dopracování.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-079/2014

RM souhlasí s přispěním Kč 2000,- na vydání brožury „Vyprávění malé holky z Malé Svaté“ za podmínky, že bude předložen tiskový čistopis a odbor kanceláře starosty zajistí redakční korektury.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-079/2014

RM bere na vědomí Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a vystavení návrhu územního plánu Čisovice, které se bude konat 22.4,2014 v 18.00 hod. v KD Čisovice.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-079/2014

RM souhlasí s čerpáním investičního fondu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, v celkové výši Kč 300.000,- na zakoupení dvou interaktivních tabulí.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

v 18 hod - příchod pana Zápala (přítomno 5 radních)

 

Usnesení č. 7-079/2014

RM souhlasí se stavbou RO s přízemním skladem na pozemku p.č. 2772/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou bazénu, domácí ČOV, likvidací dešťových vod na pozemku investora, odstraněním stávajícího rekreačního objektu č.ev. 1117 na pozemku p.č. 2771 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-079/2014

RM doporučuje  zřízení osadního výboru Stříbrné Lhoty a návrhy na personální složení tohoto výboru.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-079/2014

RM souhlasí pro rok 2014 rozpustit kapacitní rezervy na mateřské školce Eden a MŠ 9. května, tak, aby nové prostory mohly být zprovozněny od 1.9.2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-079/2014

RM souhlasí s redesignem označení provozovny realitní kanceláře  General reality a.s., pobočka Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy, dle přílohy č. 1 k  žádosti č.j. 2722/14.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0             1 nepřítomen

 

Usnesení č. 11-079/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a garáže na pozemku p.č. 571/55 k.ú. Rymaně v lokalitě Višňovka, připojením na vodovod a kanalizaci.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0             1 nepřítomen

 

Usnesení č. 12-079/2014

RM souhlasí s umístěním i rozměry předzahrádky na náměstí F.X.Svobody před domem č.p. 31. Záměr je ale nutno dopracovat o zábradlí dle požadavku a v souladu se Zásadami pro umístění zahrádek na náměstí F.X.Svobody.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-079/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k chatě č.ev. 580, s připojením pozemků p.č. 233, p.č. 234 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-079/2014

RM souhlasí s uzavírkou komunikace v úseku od křižovatky s Řevnickou (za vjezdem do areálu firmy Martin Uher) po křižovatku s Řevnickou u garáží. Termín  1.6.2014 v době od 12.00 hod do 16.00 hod za účelem pořádání Dne dětí u příležitosti MDD.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-079/2014

RM souhlasí s osazením pozemku parc. č. 138/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy novými vraty dle přílohy č. 1 k žádosti č. j. 3014/2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-079/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a spol. ŠINDY a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby 16010- 011168, D-Mníšek p. Brdy, 20 ŘRD + 1 RD, ÚPS-propoj,  umístěné do pozemků p.č. 1766/51, p.č. 1766/30, p.č. 1766/29, p.č. 1766/17 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-079/2014

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada města z došlých nabídek na zakázku „Odvodnění 3 ulic, Pod Lesem, Prostřední, K Remízku“ vybírá nabídku společnosti ČNES dopravní stavby a.s. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-079/2014

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada města z došlých nabídek na zakázku „Oprava komunikace V Lipkách, Mníšek pod Brdy“ vybírá nabídku společnosti Silnice Chmelíř s.r.o. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-079/2014

RM bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2013 a souhlasí s předloženými návrhy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-079/2014

RM souhlasí s projektem obnovy Penny marketu v ulici Pražská č.p. 1071 na pozemku p.č. 1315/16 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Architekt nemá námitek.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-079/2014

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 16 v č.p. 555 ul. Rudé armády předem vybranému zájemci panu Petru Smorádkovi na dobu určitou, po dobu výkonu pracovního poměru strážníka MP.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-079/2014

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemků pod trafostanicemi ČEZ Distribuce a.s. na parc. č. 215/5 TS Mníšek 16, TS u pošty parc. č. 24/3 a TS Sídliště pod Skalkou parc. č. 1801 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 2000,- Kč/m2 předem vybranému zájemci ČEZ Distribuce a.s.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-079/2014

RM souhlasí s výsadbou 4 ks thují na pozemku č. parc. 1766/18 a 1766/32 v k.ú. Mníšek pod Brdy (osázení valu) na vlastní náklady žadatele.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-079/2014

RM souhlasí s umístěním elektronického panelu na zastávku autobusu na dolní části náměstí směr Praha.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-079/2014

Vzhledem  k tomu, že uvedené pozemky č.parc. 396/5, 396/1, 396/3 a 396/6 v k.ú. Stříbrná Lhota nejsou vedeny jako komunikace, Město Mníšek pod Brdy nemá v úmyslu na výše zmíněných pozemcích provádět údržbu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-079/2014
Rada města Mníšek pod Brdy,

příslušná podle §99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a na základě žádosti vlastníků pozemku parc. č. 1255/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, tj. manželů MUDr. Roberta Weigla a Veroniky Weiglové Gilbertové, ze dne 13.9.2013, doplněné dne 15.11.2013

rozhoduje

o udělení výjimky a o úpravě „Nařízení obce Mníšek pod Brdy č. 2/2006 o stavební uzávěře“ ze dne 4.12.2006 pro pozemek parc. č. 1255/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, zakazujícího provádět takové činnosti a opatření, které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití tohoto pozemku dle územního plánu sídelního útvaru (ÚPNSÚ) schváleného v roce 1993, tj. jako rezervy pro zámecký park, takto:

Článek II. Zákaz a omezení se ruší a nahrazuje článkem tohoto znění:

Území stavební uzávěry, tj. pozemek parc. č. 1255/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy se dle grafické přílohy tohoto usnesení rozděluje na větší část severní a menší část jižní.

V jižní části pozemku platí zákaz umísťování všech druhů staveb a provádění takových činností a opatření, které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití této části pozemku dle dosud platného ÚPNSÚ Mníšek pod Brdy, schváleného v roce 1993, tj. jako rezervy pro zámecký park.

V severní části pozemku je možné provádět činnosti a opatření, související s využitím pozemku jako soukromé zeleně typu produkčních nebo pobytových zahrad a sadů, a umísťovat zde drobné zahradní stavby související s tímto využitím, např. skleník, zahradní domek, bazén apod., za předpokladu respektování obecně závazných podmínek pro umísťování a povolování těchto staveb.

Článek III. Důvod a časové omezení stavební uzávěry se ruší a nahrazuje článkem tohoto znění:

Podmínky využití území stavební uzávěry jsou stanoveny s ohledem na rozpracovaný návrh územního plánu Mníšek pod Brdy, kde severní část tohoto území je navržena v ploše typu ZS (zeleň soukromá a vyhrazená) a jižní část v ploše typu ZV (veřejná prostranství – veřejná zeleň).

Stavební uzávěra se vyhlašuje s platností do doby vydání a nabytí účinnosti nového územního plánu Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-079/2014

RM souhlasí  s přístavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 2380, 2381 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 28-079/2014

RM souhlasí s úpravou keřů šeříku na náměstí F.X.Svobody před pekárnou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-079/2014

RM na základě odborných vyjádření a doporučení souhlasí s pokácením topolové aleje v Řevnické ulici .

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-079/2014

RM souhlasí s prodloužením provozní doby v provozovně Restaurace Sokolovna při kulturní akci dne 18.4.2014 do 1.00 – 19.4.2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-079/2014

RM bere na vědomí oznámení vybraného uchazeče, Okrasné zahrady arboristika s.r.o. na veřejnou zakázku „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“ o neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.

Na základě tohoto oznámení a ustanovení § 82 odst. 4 zákona 137/2006 Sb. rada města pověřuje starostu  učinit kroky k uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí. RM dále pověřuje starostu města podpisem příslušné SOD.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

    místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 7. 4. 2014

Datum sejmutí: 23. 4. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět