Obsah

Zpět

Číslo jednací: 6656/2015-31/2015

Usnesení RM č. 17 ze dne 17.6.2015 (Výpis)

ke stažení zde

 Přítomni:     
                        místostarostka:           Daniela Páterová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (příchod v 18:15h)                      

                        starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. – omluven

                        tajemnice:                   Věra Landová                                       

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-17/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 17 konaného dne 17.6.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-17/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 19.5.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-17/2015

RM ukládá vedení ZŠ Komenského  420 vypsat poptávkové řízení na pořízení herních prvků venkovního zázemí školní družiny, a to oslovením minimálně 5 firem s tím, že nabídky budou předloženy radě města.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-17/2015

RM rozhodla o objednání auditu Hodnocení objektivity a vyváženosti vlastních sdělovacích prostředků od společnosti Otevřená společnost o.p.s. a pověřuje OKS objednáním auditu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-17/2015

RM ukládá místostarostce oslovit Mgr. Šimsovou ve věci transformace občanských sdružení, která vyplývá z nového občanského zákoníku.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-17/2015

RM na základě doporučení redakční rady schvaluje pravidla příspěvků do Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Maximální rozsah nevyžádaných článků přispěvatelů:

1 článek: text – 2200 znaků + max. 1x foto

Technické požadavky na kvalitu fotografií: objem dat nejméně 1MB.

Nadlimitní příspěvky a příspěvky zaslané po uzávěrce nebudou zařazeny.

Na zprávy městského úřadu a rubriky schválené radou se tato pravidla neuplatňují.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 7-17/2015

RM bere na vědomí ohlášení rodinné oslavy dne 20.6.2015 na soukromém pozemku v ulici U Kolejí 403 a souhlasí s prodloužením začátku nočního klidu do 24:00 hod.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-17/2015

RM bere na vědomí návrh úprav parčíku za Domovem pro seniory z projektu Děti seniorům, senioři dětem financovaného z grantu společnosti T mobile - Mluvme spolu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-17/2015

RM bere na vědomí informace o výsledku roční prověrky BOZP a PO v ZŠ Komenského 420.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-17/2015

RM bere na vědomí poděkování Viery a Stanislava Jarešových strážníkům MP za vstřícný a profesionální přístup při výkonu služby.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Příchod Kotoučová 18:15 - přítomny 4

 

Usnesení č. 11-17/2015

RM souhlasí s odepsáním 100 ks knih Poklady pod skálou poutníků, které byly použity jako upomínka soutěžícím na akci Hry bez hranic 2015 dne 13.6.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 12-17/2015

RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká – Mníšek pod Brdy ve složení Pavla Duchoňová (předseda), Viktorie Straková, Karla Koupá, Daniela Páterová a Klára Cihlová.  Náhradníci – Petr Digrin, Jaroslav Bednář, Šárka Slavíková – Klímová, Milan Brabenec a Aleš Krákora.

RM pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-17/2015

RM souhlasí s dočasným přemístěním stavebních buněk MO ČRS na pozemky č. parc. 10/3 a 10/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy po dobu platnosti nájemní smlouvy tj. do 31.12. 2015.

RM souhlasí s umístěním stavebních buněk na pozemek parc.č. 1258/6 poté co MO ČRS obdrží vyjádření MEU Černošice odboru životního prostředí.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 FO

          

Usnesení č. 14-17/2015

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. doplněné o částku 18 tis. par. 3639, položka 5169 - čerpáno z rezervy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-17/2015

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání FV ze dne 3.6.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 16-17/2015

RM souhlasí s uzavírkou komunikace v úsecích  křižovatka Řevnická, Lhotecká-podchod pod R4 dne 22.6. 2015 v době od 15.00 hod do 18.15 hod za účelem pořádání Závodů na kolech, koloběžkách a tříkolkách

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-17/2015

RM bere na vědomí posudek stavu dřevin - 6 ks stromů - borovice lesní na pozemku č. parc. 831/2 k.ú. Mníšek pod Brdy. O souhlasu s pokácením těchto stromů rozhodne RM před realizací stavby tělocvičny.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-17/2015

RM souhlasí se zněním a  uzavřením   Dodatku č. 3 ke SOD ze dne 11.3.2014,  Odvodnění 3 ulic, Pod Lesem, Prostřední, V Remízku a Oprava 3 ulic v Mníšku pod Brdy

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku  k SOD.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-17/2015

RM    souhlasí se stavbou oplocení pozemku p.č.  1724/8, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-17/2015

RM ruší usnesení č. 24-14/2015 ze dne 29.4.2015.

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.2440/7, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-17/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem  – A. K..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-17/2015

RM   souhlasí s připojením pozemku p.č. 155, k.ú. Mníšek pod Brdy na  kanalizační řad .

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-17/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem  – M. V.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 24-17/2015

RM souhlasí s pokácením  zapojeného porostu na pozemku města p.č. 73/11 + 73/10, k.ú. Stříbrná Lhota  a stromů, rostoucích v trase rekonstruovaného odvodňovacího žlabu v ulici Ke Křížku – Za Rybníky, p.č. 76/1, 74/1, 73/11. k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

33)       č.j. 5257/2015 - Smlouva o zřízení věcného břemene – plynárenské zařízení – plynovodní řad a plynovodní přípojky na pozemcích p.č. 626/4 a 2901/8, k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.

Usnesení č. 25-17/2015

RM   souhlasí se zněním GasNet, s.r.o. a uzavřením Smlouvy o zřízení  věcného břemene plynárenského zařízení na pozemku p.č. 626/4 a 2901/8,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a RWE.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 26-17/2015

RM schválila na základě doporučení hodnotící komise vítěznou firmu Walco CZ, spol. s. r.o., Dobronická 1256, Praha 4, IČ 25640623 na zakázku ZMĚNA UŽÍVÁNÍ DRUŽINY NA DVĚ TŘÍDY MŠ 9. KVĚTNA  - 2, MALÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 415, MNÍŠEK POD BRDY“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 Tajemnice

                            

Usnesení č. 27-17/2015

RM souhlasí se zřízením Fondu pro sociální účely a postupuje věc ke schválení ZM.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 28-17/2015

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy, 
za 1. pololetí 2015 dle návrhu.

 

Usnesení č. 29-17/2015

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, za 1. pololetí 2015 ve výši dle návrhu.

 

Usnesení č. 30-17/2015

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, za 1. pololetí 2015 ve výši dle návrhu.

 

Usnesení č. 31-17/2015

RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420,  
za 1. pololetí 2015 ve výši dle návrhu.

 

Usnesení č. 32-17/2015

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, za 1. pololetí 2015 ve výši dle návrhu.

 

Usnesení č. 33-17/2015

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy,
za 1. pololetí 2015 ve výši dle návrhu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0      Nepřítomna 1

 

Usnesení č. 34-17/2015

RM bere na vědomí návrh pana J. – Vítání nových občanů.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-17/2015

RM souhlasí s úpravou kapacity lůžek Domova pro seniory Pod Skalkou a to takto:

Kapacita lůžek Domova se zvláštním režimem se snižuje o 10 lůžek od 1.7.2015

RM souhlasí s registrací nové služby – Odlehčovací služba v počtu 10 lůžek od 1.7.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                       Bc. Marie Šretrová

Místostarostka                                                           radní

 

 

Vyvěšeno: 25. 6. 2015

Datum sejmutí: 11. 7. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět