Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení Rady města Mníšku pod Brdy č. 91 ze dne 1.10.2014

 Přítomni:       
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil          

           radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal (od 17:55)

 

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

           starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)

 

Usnesení č. 1-091/2014

RM schvaluje program 91. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 1.10.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-091/2014

RM projednala Rozpočtové opatření č. 3/2014 a doporučuje ho ZM ke schválení.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-091/2014

RM projednala návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací           v lokalitě Dobříšská a lokalitě Kytínská mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

RM postupuje smlouvu ZM ke schválení.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-091/2014

RM bere na vědomí zprávu z jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Sběr a svoz separovaných odpadů“ -  „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a souhlasí s výběrem nabídky společnosti AUTO HELUS s.r.o.

RM pověřuje starostu, po uplynutí lhůty pro podání námitek, podpisem smlouvy s vítěznou firmou AUTO HELUS s.r.o.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:55 - přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 5-091/2014

RM doporučuje převzetí veřejného osvětlení v lokalitě Rymaně -Višňovka do majetku Města Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje projednat smlouvu o převodu VO mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. a postupuje ji do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-091/2014

RM bere na vědomí předloženou Studii přístavby nové tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy a postupuje ji k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 7-091/2014

Vzhledem k tomu, že nebyl ještě zveřejněn návrh ÚP a navíc uplynula lhůta pro podávání návrhů do ÚP, nelze v tuto chvíli vyhodnotit a zapracovat žádost čj. 10597/2014. Žádost bude předána zpracovateli ÚP k vyjádření.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-091/2014

RM na základě § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona povoluje výjimku z počtu dětí pro MŠ  Mníšek pod Brdy, ul. 9. května pro školní rok 2014/2015 následovně:

1. třída – 24 dětí, 2. třída – 28 dětí, 3. třída -28 dětí.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-091/2014

RM schválila předložený návrh na odprodej vyřazených PC městského úřadu a jejich prodejní cenu ve výši 200- Kč za kus.

 Pro: 4             Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-091/2014

RM souhlasí s přijetím finančního daru Kč 6750,- na obnovu barokního areálu Skalka a schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní E.H..

RM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-091/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě číslo SWF/13/46 ze dne 16.04.2014 mezi společností VERA, spol. s r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-091/2014

RM bere na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy Mníšek pod Brdy ul. 9. května okres Praha-západ č.j. 121/2014 ze dne 29.8.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-091/2014

RM bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v ZŠ Komenského 886 a bere na vědomí Protokol o kontrole čj. ČŠIS-1954/14S.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 14-091/2014

RM stanovila prodejní cenu dřeva z pokácených stromů na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:

Tvrdé dřevo – (dub, buk, bříza) 800,- Kč/PRM

Měkké dřevo – 600,- Kč/PRM

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-091/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o umístění a provedení stavby úprava provozu zahradnictví, na pozemku p.č. 1312/2, k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaném na LV 10001, pro obec Mníšek pod Brdy, za účelem záměru výstavby nové studny na pozemku v souvislosti s připravovanou výstavbou Supermarketu Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. Š..

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-091/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem L. B. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1262 o výměře 464,8 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9263/14 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 22  v zahrádkářské osadě „OBORA“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-091/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem K. F. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1262 o výměře 404,4 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9597/14 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 1  v zahrádkářské osadě „OBORA“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-091/2014

RM souhlasí s pokládkou nového kabelového vedení pro ČEZ Distribuce č. IE-12-6000797 za předpokladu, že stavba bude ukončena do konce listopadu 2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-091/2014

RM souhlasí s projektem stavby č. st. IV-12-6017287 a následnou realizací nového kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1271/6, 2935 a 1287/1 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-091/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 519, Skalecká ulice.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. J..

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-091/2014

RM revokuje usnesení č.19-084/2014 ze dne 27/8/2014 s tím, že byt č.11 bude nadále užívat paní D. a volný byt č. 10 bude vypsán do soutěže.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 22-091/2014

RM souhlasí s podáním Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na úřad práce a vytvořením jednoho pracovního místa na dobu určitou – 12 měsíců pro veřejně prospěšné práce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-091/2014

RM souhlasí s pronájmem prostor občanského sdružení OÁZA v Městském kulturním středisku Mníšek pod Brdy  za účelem poskytování Kurzů přežití firmou THOR TACTICAL za podmínky stanovení standardního nájemného.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-091/2014

RM souhlasí s nabídkou daru pozemku č. parc. 409/12 k.ú. Rymaně a doporučuje OSMI jednat také o pozemku 409/10 k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-091/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1262 o výměře 397 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5459/13 předem vybranému zájemci paní Petře Honzíkové. Zahrádka pod pořadovým číslem 3 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na přední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-091/2014

RM bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 30. a 31.10.2014 a 27.1.2015 v Základní škole, Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

      místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 9. 10. 2014

Datum sejmutí: 25. 10. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět