Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 93 ze dne 5.11.2014

Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil         

           radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal                  

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-093/2014

RM schvaluje program 93. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 5.11.2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-093/2014

RM souhlasí se změnou trasy autobusové linky 290448 Karlík – Dobřichovice – Mníšek pod Brdy a schvaluje doplnění trasy této linky po místních komunikacích na území města Mníšku pod Brdy z důvodu posílení školního spoje.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-093/2014

RM souhlasí s přijetím výpočetní techniky od MPSV. RM postupuje věc k projednání ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-093/2014

RM bere na vědomí rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zrušení Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-44711/2013-10 ze dne 14.7.2014 a vrácení věci správnímu orgánu I. stupně k novému projednání.

Věc se týká se žádosti ZUŠ Řevnice o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-093/2014

RM bere na vědomí informaci Krajského soudu v Praze o podaném návrhu na neplatnost volby kandidáta.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-093/2014

RM bere na vědomí návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2015 a postupuje ho ZM k projednání s doporučením schválit vodné ve výši Kč 49,17 včetně DPH a stočné ve výši
Kč 33,63 včetně DPH.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-093/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 14213574 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Sběr a svoz separovaných odpadů“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-093/2014

RM souhlasí se záměrem Dostavba oblouku Pražské ulice Mníšek pod Brdy.

(Přestavba budovy č.p. 17, výstavba polyfunkčního objektu - bývalé kino a penzionu.)

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 9-093/2014

RM navyšuje rozpočet Školní jídelny na čistící prostředky pro rok 2014 o 3000,- Kč.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-093/2014

RM nesouhlasí s udělením výjimky ze zákazu používání hlučných strojů v neděli a zároveň konstatuje, že není v její kompetenci měnit nebo udělovat výjimky z obecně závazných vyhlášek schválených zastupitelstvem města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-093/2014

RM schvaluje přijetí sponzorského daru Kč 2000,- pro MŠ Nová od paní Vladimíry Pirichové na zakoupení didaktických pomůcek.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-093/2014

RM schvaluje přijetí sponzorských darů pro MŠ 9. května:

Fa Danyuk – čištění koberců v celé budově                            Kč 15.000,-

Jiří Jirota – vstupné na farmu                                                   Kč   8.000,-

Pan Šálek – doprava – výlet na farmu                                     Kč   5.000,-

Fa Jarolímek – zajištění pohoštění na různých akcích            Kč  15.000,-

Fa Martin Klikorka – zajištění různých akcí                           Kč  10.000,-

Manželé Bajerovi – zapůjčení skákacího hradu a sladkosti    Kč  10.000,-

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-093/2014

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 886 za rok 2013/2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-093/2014

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou panu Janu Danielovi
za II. pololetí 2014 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-093/2014

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2014 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-093/2014

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2014 ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-093/2014

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2014 ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-093/2014

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2014 Mgr. Marcele Krákorové, pověřené zastupováním ředitelky ZŠ Komenského 886, ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-093/2014

RM schvaluje odměnu za II. Pololetí 2014 ředitelce Školní jídelny Dagmar Charvátové ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-093/2014

RM souhlasí s čerpáním fondu odměn Školní jídelny Mníšek pod Brdy ve výši 15 tis.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-093/2014

RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy na finanční dar pro Školní jídelnu Mníšek pod Brdy.

Darovací smlouva se uzavírá mezi společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Školní jídelnou Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-093/2014

RM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy – A.) Dohoda o změně Dovětku o spolupráci při realizaci veřejné zakázky Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně ze dne 1.8.2012.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 23-093/2014

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením pozemku p.č. 232 na vodovodní a kanalizační řad.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-093/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 547/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením na kanalizaci a vodovod za podmínky podepsání Plánovací smlouvy a zkolaudování kanalizačního a vodovodního řadu, sousedícího s pozemkem 547/1.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-093/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby „ IV-12-6016973“–  kabelové vedení NN 0,4 kV, jako součást stavby P 5132 Stříbrná Lhota, kNN pro p.č. 18/1, mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné  na pozemku Města MpB. - p.č. 148/7, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-093/2014

RM souhlasí  se stavbou kanalizační přípojky  k rekreačnímu objektu na pozemku p.č. 1189 k.ú. Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření Smlouvy budoucí o služebnosti inženýrské sítě pro pozemky č. 2910/4,2910/2, 1246/6, 1246/7.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-093/2014

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 4 v č.p. 519 ul. Skalecká předem vybranému zájemci na dobu určitou jednoho roku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-093/2014

RM souhlasí se stavbou a umístěním zařízení pro novou kNN přípojku na parc. č. 413/32 v k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-093/2014

RM souhlasí se stavebními úpravami – přístavba chaty na pozemku p.č. 2190, 2191 v lokalitě Hladový vrch, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-093/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství ve dnech 11.-12.11 od 6:00 do 22:00 hod a to 200m2 podél ulice Na Oboře a 400m2 v předzámčí z důvodu natáčení firmou SILVERSHOT s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 31-093/2014

RM schvaluje Výstrojní řád Městské policie Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0


Usnesení č. 32-093/2014

RM schvaluje dodatek č. 1/2014 k vnitřnímu platovému předpisu MÚ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-093/2014

RM bere na vědomí Zápis z jednání č. 7 Komise životního prostředí města Mníšek pod Brdy ze dne 8.10.2014

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-093/2014
RM schvaluje  Plán inventur za  rok 2014 dle přílohy č.1 k č.j. 12355/2014 a jmenuje  k zajištění inventarizace pro rok 2014 tyto inventarizační komise:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Ing. Pavla Duchoňová
Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Aleš Krákora, Daniela Kukolová

Inventarizační komise:

Předseda komise: Olga Šibřinová
Členové komise:   Gita Hermachová, RNDr. Milan Brabenec
Druh majetku:      Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
                                evidence,  (finanční dlouhodobý majetek)

Předseda komise: Věra Landová
Členové komise:   Viktorie Straková, Jakub Kasl
Druh majetku:      pozemky, budovy

Předseda komise:  Miluše Balíková
Členové komise:    Jiřina Romová ing., Novotná Štěpánka, Jaroslava Holobradová, Balejová Pavla., Milan  Kotouč DiS., Smorádek Petr DiS.
Druh majetku:      městský úřad a městská policie

Předseda komise: Miloš Navrátil
Členové komise:   Josef Dvořák, Jiří Hladík
Druh majetku:     SDH Mníšek pod Brdy

Předseda komise: Romana Rysová
Členové komise:   František Minařík, Josef Mestek
Druh majetku:     SDH Rymaně

Předseda komise: Jan Hříbal, DiS.
Členové komise:   Ing. Miroslav Rousek, Petr Migota
Druh majetku:     SDH Stříbrná Lhota

Předseda komise: Jana Bukajová
Členové komise:   Mgr. Jarmila Balková, Tereza Bauerová
Druh majetku:     městské kulturní středisko

Předseda komise: Jaroslava Svitálková
Členové komise:   Nikola Bláhová, Zdeňka Zábranská
Druh majetku:      knihovny MpB a SL

Předseda komise: Lenka Petříková
Členové komise:  Jaroslav Bednář, Miroslava Jeřábková, Tereza Středová, Šárka Jochmanová
Druh majetku:     stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní středisko, 
                               penzion Obora

Předseda komise: Růžena Horáková
Členové komise:   Petr Kotal, Petra Poučková
Druh majetku:     majetek ZUŠ a MŠ Nová
Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 35-093/2014
RM revokuje usnesení č. 35-066/2013 ze dne 9.10.2013 v části, týkající se přílohy - Plánu inventur tak, že text „Plán inventur na rok 2013“ se nahrazuje textem „Plán inventur na rok 2014“. Ostatní částí usnesení zůstávají beze změny.
Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek  v.r.                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

         místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 3. 12. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět