Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 92 ze dne 15.10.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarosta: Vlastimil Kožíšek 
                       radní: Milan Vyskočil           
                       radní: Aleš Krákora 
                       radní: Jiří Zápal (17:45)            

                       tajemnice: Věra Landová
                       zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-092/2014

RM schvaluje program 92. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 15.10.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:45 (přítomno 5)
 

  OKS

 

Usnesení č. 2-092/2014

RM bere na vědomí Protokol o kontrole konečného vyúčtování sbírky konané za účelem „revitalizace, rekonstrukce, opravy a výzdoby kapliček v barokním areálu Skalka, Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-092/2014

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Komenského 420 na dny 30. a 31.10.2014, 2.2.2015 a 30.6.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-092/2014

RM souhlasí s příspěvkem Kč 30.000,- ZUŠ Řevnice na generální opravu klavírního křídla  zn. August Főrster v.č. 69 555, pro výuku v pobočce školy v Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-092/2014

RM vzala na vědomí žádost Oblastní charity v Červeném Kostelci o finanční dar pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem a doporučuje zařadit příspěvek Kč 3000,- do rozpočtu na rok 2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-092/2014

RM bere na vědomí oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Voznice dne 21.10.2014 v 10 hod na MÚ Dobříš.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-092/2014

RM bere na vědomí Hodnotící zprávu o stavu vodohospodářského majetku Města Mníšek pod Brdy – rok 2014 a návrh Plánu oprav a Plánu investic na rok 2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-092/2014

RM bere na vědomí oznámení Disting PR, a.s. o konání shromáždění dne 17.11.2014, v době od 16 do 21 hod, u příležitosti výročí událostí konce totality, 25 let od Sametové revoluce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-092/2014

RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění dne 18.12.2014, od 16 do 21 hod, – Vzpomínka na Václava Havla, Pietní akt k výročí úmrtí.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-092/2014        

RM souhlasí s nákupem 5 ks vysílaček pro Městskou policii Mníšek pod Brdy od firmy Tomáš Nečesal – SAGA, ostraha osob a majetku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-092/2014

RM souhlasí s pronájmem prostor v MKS – klubovny přírodovědného klubu Čejka Rodinnému centru Essentia, o.s. na zimní období (listopad – březen) pro provoz Lesní školky Sedmikvítek za paušální provozní příspěvek Kč 620,-/měsíc.

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Rodinným centrem Essentia, o.s.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-092/2014

Rada města souhlasí s účastí na výběrovém řízení na odkup pozemku p.č. 840/1, k.ú. Mníšek pod Brdy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“.  Rada města souhlasí se zněním nabídky do výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem Prohlášení účastníka výběrového řízení.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-092/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní P. H. M. na pozemek p.č. 1710/1 o výměře 377 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9643/14. Zahrádka pod pořadovým číslem 28 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-092/2014

RM souhlasí se směnou (případně koupí a prodejem) části  pozemku 1601/1 s pozemkem 1600 o stejné výměře 125,5 m2 v souladu s nově navrhovaným ÚP  v k.ú. Mníšek pod Brdy,  dle  přílohy č. 1 žádosti č.j. 11328/2014.

RM doporučuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-092/2014

RM souhlasí  se zněním a  uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem F. K. na část pozemku parc.č. 1265/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 252 m2, z celkové výměry 347 m2 vedený v KN jako ostatní plocha.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-092/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní MUDr. M. Z. na pozemek parc. č. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 145 m2,  dle přílohy č.1 k žádosti č.j. 10300/2014 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2009 o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-092/2014

RM souhlasí s odpisovým plánem MŠ Nová dle přílohy č. 1 a č. 2 žádosti č.j, 11454/14, který je v souladu s vnitroorganizační směrnicí Odpisový plán.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-092/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Budoucí Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadateli – V. L. a V. H..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-092/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Mníšek pod Brdy – závazným a P. T. – oprávněným, na pozemku města p.č. 2916/5v lokalitě ve Štítku, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-092/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o umístění a provedení stavby Supermarketu Mníšek pod Brdy – výstavbou ostrůvku v přechodu pro chodce, veřejným parkovištěm s dešťovou kanalizací a se zelení na pozemcích p.č. 2890/20, p.č. 2890/18 a p.č. 1291/2, k. ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností EuroMart PR, s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-092/2014

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností THOR TACTICAL s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-092/2014

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 12 v č.p. 555 ul. Rudé armády předem vybranému zájemci na dobu určitou po dobu pracovního poměru údržbáře MÚ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-092/2014

RM souhlasí se záměrem Komerčního centra na pozemku č. parc. 1304/2 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínek, že budou dořešeny parkovací plochy, zásobování a návrh bude uveden do souladu s návrhem UP.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-092/2014

RM souhlasí se změnou umístění stavby RD na pozemku p.č. 65/2 k.ú. Rymaně dle žádosti č.j. 10488/2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 25-092/2014

RM souhlasí s navýšením rozpočtu Školní jídelny v roce 2014 na položky nákup fritézy 4.067,- Kč),  nákup stolů a židlí (20.000,- Kč) a náklady na reprezentaci (3000,- Kč).

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

      místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 21. 10. 2014

Datum sejmutí: 6. 11. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět