Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 90 ze dne 17.9.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil          

           radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal (od 17:50)

                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

 

 

Usnesení č. 1-090/2014

RM schvaluje program 90. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 17.9.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-090/2014

RM doporučuje pozvat pana Žukovského na jednání rady města ve věci představení projektu instalace mlýnského kola a úprav kolem mlýna s tím, že bude projednána i výše příspěvku na realizaci tohoto kola.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-090/2014

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou, Mníšek pod Brdy Komenského 886 a Bezpečnostně právní akademií Plzeň, s.r.o,.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-090/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Edenred CZ s.r.o. o zajištění stravování.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-090/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-090/2014

RM bere na vědomí oznámení o pořádání soukromé akce na soukromém pozemku Rymaně 1050 dne 27.9.2014 od 18 hod a souhlasí s prodloužením začátku nočního klidu do 24 hod.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala 17:50 - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 7-090/2014

RM schvaluje Provozní řád upravující povinnosti při nakládání s odpady při sběru, výkupu, soustřeďování, třídění, úpravě a skladování ostatních a nebezpečných odpadů v zařízení Sběrný dvůr tříděného odpadu a Ceník sběrného dvora tříděného odpadu Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 8-090/2014

RM souhlasí s připojením Supermarketu Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-090/2014

RM souhlasí  se stavbou neveřejné vrtané studny na pozemku p.č. 1313/2  k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-090/2014

RM souhlasí se stavbou  oplocení na pozemku p.č. 1738/4 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pokud se jedná o stavbu v ochranném pásmu lipové aleje, je nutné zajistit výjimku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-090/2014

RM požaduje dopracování studie pouze v půdorysném řešení a to ve dvou variantách

a) varianta, která počítá s demolicí objektu č.p 17 a řeší celý prostor

b) varianta, která zachovává objekt č.p 17 a řeší dostavbu dalších objektů.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-090/2014

RM souhlasí  se stavbou RD na pozemku  p.č. 571/15  k.ú. Rymaně, , s připojením na vodovod a kanalizaci za podmínky souhlasu vlastníka těchto sítí  spol. DE BARONS MANAGEMENT s.r.o.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-090/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1710/1 o výměře 377m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9643/14   předem vybranému zájemci paní P. H. M.. Zahrádka pod pořadovým číslem 28 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-090/2014

RM souhlasí  s pronájmem části pozemku parc.č. 1265/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy  o výměře 252 m2, z celkové výměry 347 m2 vedený v KN jako ostatní plocha,  dle přílohy č. 1 k žádosti č.j. 10398/2014 v souladu s Pravidly o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM ukládá  OSMI  zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-090/2014

RM souhlasí  s pronájmem pozemku parc.č. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 145 m2,  dle přílohy č. 1 k žádosti č.j. 10300/2014 v souladu s Obecně závaznou  vyhláškou č, 3/2009 o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM ukládá  OSMI  zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-090/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na nám.F.X. Svobody na konci pěší zóny pod kostelem  u příležitosti pořádáni 1. Italského Food marketu s hudební produkcí dne 4.10. 2014 v době od 14.00 do 19.00 hod. Zábor veřejného prostranství o rozměru 80 m2 bude zpoplatněn dle vyhlášky „O místních poplatcích“ č. 2/2003.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-090/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství  pro uskupení SPOLEČNĚ PRO MNÍŠEK v dolní části náměstí F.X. Svobody (v prostoru kolem pítka) dne 27.9. 2014 v době od 8.00 do 15.00 hod. Zábor o velikosti 10 m2 je zobrazen v příloze  žádosti č.j. 10121/14.

Zároveň upozorňujeme na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-090/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství  pro Stranu zelených - součást uskupení SPOLEČNĚ PRO MNÍŠEK v dolní části náměstí F.X. Svobody (v prostoru kolem pítka) dne 4. a 8.10. 2014 v době od 8.00 do 16.00 hod.  Zábor o velikosti 10 m2 bude hrazen dle vyhlášky č. 2/2003 „O místních  poplatcích“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-090/2014

RM souhlasí  s připojením chaty č. ev. 1329 na pozemku p.č. 1253 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-090/2014

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1081/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, napojením na komunikaci, připojením pozemku p.č. 1081/1 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní, kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-090/2014

RM souhlasí  se stavbou  vrtané studny na pozemku p.č. 1726/1  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-090/2014

RM bere na vědomí žádost č.j. 1528/2014 ČEZ a.s. Praha 4 o souhlasné prohlášení k odstranění chybného zápisu na KN ve věci trafostanice na pozemku č. parc. 1945 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1945 v k.ú. Mníšek pod Brdy za Kč 250,-/m2.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru souhlasného prohlášení k narovnání zápisu v KN ohledně vlastnictví TS na pozemku č. parc. 1945 k.ú. Mníšek pod Brdy a prodeje pozemku č. parc. 1945.

RM postupuje věc k projednání do ZM a doporučuje její schválení.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-090/2014

RM schválila na základě doporučení hodnotící komise vítěznou firmu REALSTAV MB spol. s r.o., Klauniádova 124, Mladá Boleslav, IČ 25685210  na zakázku „Výkon funkce TDI stavby Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV" a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-090/2014

RM schválila na základě doporučení hodnotící komise vítěznou firmu AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, Brno, IČ 46964371 na zakázku „Výběr zhotovitele propagace a výkon autorského dozoru pro stavbu Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-090/2014

RM jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zakázku „Sběr a svoz separovaného odpadu“ v následujícím složení:

členové - Vlastimil Kožíšek,Ing. Josef Pícha, Ing. Pavla Duchoňová.

Náhradník – Jaroslav Bednář.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 26-090/2014

RM souhlasí s konáním teambuildingové akce v prostoru za Zadním rybníkem den 4.10.2014, kterou pořádá Airsoft-Mníšek AS-M o.s..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-090/2014

RM souhlasí s přijetím daru od firmy POTRAVINY ZDENKA SVOBODOVÁ, 5. května 909 Mníšek pod Brdy, IČ 15365841, ve formě občerstvení pro akci Běh naděje 2014 v celkové hodnotě Kč. 1392,-.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 28-090/2014

RM souhlasí s havarijní opravou vodovodu v ulici Na Oboře.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

        místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 29. 9. 2014

Datum sejmutí: 15. 10. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět