Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 9 ze dne 18.2.2015

scan ke stažení zde

 

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

           radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová

                        radní: Ing. Hana Kotoučová

                                     

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Jednání rady města jsou přítomni pan Kožíšek a paní Ing. Wollnerová

 

Usnesení č. 1-9/2015

RM schvaluje program 9. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 18.2.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 2-9/2015

RM volí do školské rady Základní školy Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy za zástupce zřizovatele paní Ing. Hanu Kotoučovou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-9/2015

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností LK systém s.r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-9/2015

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Kč 15.000,- do Účelového fondu mníšeckého regionu na odstřel prasete divokého

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-9/2015

RM bere na vědomí výsledek hospodaření Domova pro seniory pod Skalkou za rok 2014 – zisk ve výši 287.145,16 Kč a souhlasí s jeho rozdělením:

rezervní fond Kč 187.145,16 a fond odměn Kč 100.000,-.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-9/2015

RM schvaluje složení likvidační komise:

předsedkyně – Bc. Marie Šretrová

členky – Olga Šibřinová, Jaroslava Svitálková.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-9/2015

RM schvaluje složení Komise pro náhradu škod:

předsedkyněIng. Hana Kotoučová

členové – Vlastimil Kožíšek, Josef Petráň, Vladimír Smetana, Jiří Zápal

tajemnice komise – Gita Hermachová.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-9/2015

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského 886 čerpala část přebytků ze záloh na energie za rok 2014 (celkem Kč 28.254,63,-) ve výši Kč 16.775,52 na obnovu učebního fondu a nákup nového nábytku pro žáky školy a zůstatek záloh ve výši Kč 11.479,11 byl převeden do rezervního fondu školy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 9-9/2015

RM souhlasí  se zateplením  fasády domu č.p. 861,862, k.ú. Mníšek pod Brdy a s  umístěním zařízení staveniště a stavbě lešení na pozemku města p.č. 709/1, k.ú. Mníšek pod Brdy  za podmínky uvedení pozemku města p.č. 709/1, k.ú. MpB do původního stavu ihned po dokončení stavebních prací. Zástupce Města bude přizván na předání staveniště a na předání dokončené stavby investorovi.

RM zároveň souhlasí s odpuštěním poplatku za zábor.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-9/2015

RM projednala žádost č.j. 1459/2015 a konstatovala, že trvá na původním usnesení
č. 20-7/2015 ze dne 28.1.2015, kterým souhlasila s přístavbou RD č.p. 1062 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-9/2015

RM souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku p.č. 495, p.č. 496 k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-9/2015

RM   souhlasí se stavbou garáže a kanceláře na pozemku p.č. 837/1, k.ú Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-9/2015

RM  souhlasí  se stavbou VTP – II. etapa, technická a dopravní infrastruktura, k.ú. Mníšek pod Brdy, dle PD 13LI21001 z 11/2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-9/2015

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, s připojením pozemku p.č. 772/1,773,  k.ú. MpB na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-9/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením  pozemku p.č. 2744/22 – k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy a vyřešení veřejně přístupného parkovacího stání.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-9/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy na realizaci projektu „Kompostárna Mníšek pod Brdy“ mezi společností Interprojekt – Odpady s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 17-9/2015

RM souhlasí s žádostí umístit provizorně sloup el. vedení na pozemku města č. parc. 2931/1 k.ú. Mníšek pod Brdy po dobu, než bude stávající vrchní vedení uloženo do země.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 18-9/2015

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 1989/59 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze zemědělského půdního fondu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-9/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání č. 1 Komise pro životní prostředí ze dne 4.2.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-9/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu na Hladovém vrchu č.p. 598 předem vybranému zájemci panu Fuchmanovi.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-9/2015

RM bere na vědomí Zápis z Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 12.2.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno: 25. 2. 2015

Datum sejmutí: 13. 3. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět