Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 89 ze dne 3.9.2014 (Výpis)

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil         

radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal (omluven)

                   

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Miloš Navrátil

 

Usnesení č. 1-089/2014

RM schvaluje program 89. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.9.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA


Usnesení č. 2-089/2014

RM bere na vědomí předložené nabídky na nákup vozidla pro MP a ukládá MP oslovit ještě společnosti v Příbrami a Praze a současně poptat i finanční leasing.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-089/2014

RM schvaluje a souhlasí s posílením rozpočtu ŠJ v položce nákupu stolu a židlí. RM ukládá vedoucí ŠJ uspořádat výběrové řízení na dodavatele čistících prostředků Rivolnit a T9.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-089/2014

RM souhlasí se změnou zřizovací listiny Školní jídelny Mníšek pod Brdy ve věci doplňkové činnosti a postupuje žádost k projednání zastupitelstvu města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-089/2014
RM
souhlasí s prodloužení doby trvání smlouvy o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce do 31.12.2015 a postupuje žádost k projednání zastupitelstvu města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-089/2014

RM souhlasí se zněním a  uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností Tost-cz, s.r.o. k projektu „Oprava chodníků a komunikací v ulici Nová a 9. května“.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

OKS


Usnesení č. 7-089/2014

RM souhlasí s tím, aby MŠ Nová přijala sponzorský dar – truhlářské práce od firmy Stanislav Durdil -  truhlářství, Nový Knín, IČ 71710868 v hodnotě Kč. 9.600,-.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-089/2014

RM souhlasí s tím, aby ZUŠ Řevnice poskytla prostory – taneční sál, na který má uzavřenou nájemní smlouvu s Městem Mníšek pod Brdy, Základní škole, Komenského 420 za účelem výuky TV.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-089/2014

RM na základě § 23 odst. 3,4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje výjimku do 4 žáků ve třídě ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

Počet žáků ve třídě či skupině bude navýšen, resp. snížen maximálně o 4 žáky.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

OSMI


Usnesení č. 10-089/2014

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 79/24 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-089/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene - služebnosti ohledně stavby Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 413/9  č. IV-12-6014025/1 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1020 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-089/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 464,8 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9263/14 předem vybranému zájemci panu L.B.. Zahrádka pod pořadovým číslem 22 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se pronajímá  za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-089/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 404,4 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9597/14 předem vybranému zájemci panu K. F.. Zahrádka pod pořadovým číslem 1 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-089/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní D. R.  jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5001/13 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 17  v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-089/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství v prostoru předzámčí za pekárnou Jarolímek a podél cesty k zámku za účelem umístění stánků s občerstvením u příležitosti pořádání benefiční akce „Sbírka pro Domeček“ dne 6.9. 2014 v době od 6:30 do 17:00 hod.

RM souhlasí, aby zábor veřejného prostranství byl osvobozen od místního poplatku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-089/2014

RM souhlasí s pokácením 6 ks topolů a s náhradní výsadbou lip v počtu 6 ks.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-089/2014

RM souhlasí  s přístavbou verandy na pozemku č.p. 396.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-089/2014

RM bere na vědomí informaci OSMI o nutnosti úprav pravidel pro výherce soutěží o nájem bytu a souhlasí s příslušnou úpravou nájemních smluv.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-089/2014

RM souhlasí s vypsáním  záměru na pronájem bytu č. 8 v č.p. 519 ulice Skalecká předem vybranému zájemci na dobu určitou po dobu výkonu pracovního poměru strážníka MP

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-089/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy pro pana J. Š. v objektu Hladový vrch.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-089/2014

RM souhlasí s odstraněním rekreační chaty na pozemku p.č. 495, p.č. 496 k.ú. Rymaně

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-089/2014

RM souhlasí s pronájmem prostor v pobočce ZUŠ v Mníšku pod Brdy za účelem poskytování lekcí jógy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-089/2014 

RM projednala požadavek pana C. na majetkové vypořádání v lokalitě jeho nemovitosti a navrhuje, že v dalším kroku nechá město zpracovat kvalifikovaný cenový návrh na jednotlivé součásti případné směny. Po vyhotovení těchto návrhů bude ze strany města vyvoláno společné jednání, popřípadě zaslán návrh směny.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-089/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody ve dnech 13.9.2014 v době od 15.30 hod do 18.00 hod (do 17:30 hod musí být dokončena případná hudební produkce) a 27.9.2014 od 12.00 do 19.00 hod za účelem předvolební prezentace – Sdružení Mníšek – město pro rodinu, Rodinné odpoledne s malováním a kulturní program se soutěžemi pro děti.

RM souhlasí se záborem pro sdružení Mníšek – město pro rodinu a to dle ceníku OZV č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-089/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství - strana TOP 09 v těchto lokalitách města:

30.9.2014 – Rymaně dětské hřiště

2.10.2014 Mníšek pod Brdy – dětské hřiště ul K Rybníčku

7.10.2014 nám. F.X. Svobody (pěší zóna pod kostelem)

8.10.2014 louka před základní školou.

Zábor činí 3x5 m, za splnění povinnosti úhrady záboru dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-089/2014

K žádosti o stanovisko k PD supermarketu v ul. Pražská - RM souhlasí za podmínky, že architektonicko-stavební řešení bude uvedeno do souladu se stavebně-technickou částí projektu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-089/2014

RM souhlasí s demolicí objektů v areálu UVR č. 6, č. 7 na pozemku p.č. 1988/7, p.č. 1988/126 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou objektu autoservisu, „Zázemí automobilového závodního týmu“ v areálu UVR Mníšek pod Brdy na pozemku p.č. 1988/129, p.č. 1988/130 k.ú. Mníšek pod Brdy dle předloženého projektu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-089/2014

RM postupuje žádost č.j. 1528/2014 ČEZ a.s. Praha 4 k projednání v zastupitelstvu města a dále ukládá OSMI získat k věci další podklady.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Tajemnice


Usnesení č. 29-089/2014

RM souhlasí s uzavřením spolupráce s hnutím Brontosaurus ZČ Rozruch Praha na úpravě okolí Pivovárky.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 30-089/2014

RM souhlasí s tím, aby Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík, Stříbrná Lhota 890, podalo žádost o dotaci z Nadace VIA, do programu „Živé granty – Města z jiného těsta“ a souhlasí s realizací prací a vybavením veřejného prostoru na pozemku č. parc. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota, dle předloženého návrhu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-089/2014

RM souhlasí s odnětím zem. půdy pro stavbu RD a zpevněných ploch na pozemku č. parc. 571/15 v kat. území Rymaně.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 16. 9. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá:

Zpět