Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 88 ze dne 13.8.2014 (Výpis)

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Jiří Zápal

           radní: Aleš Krákora

                                            

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-088/2014

RM schvaluje program 88. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13.8.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-088/2014

RM projednala návrh Dohody o narovnání, která má být uzavřena mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnostmi TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. a Penny Market s.r.o., souhlasí s ním a postupuje ho k projednání a schválení do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-088/2014

RM projednala RO č. 2/2014 a postupuje ho k odsouhlasení zastupitelstvu města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-088/2014

RM souhlasí s refundací mezd pro dva příslušníky SDH, kteří vykonávali práce v době povodní roku 2013.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala – 17:25 h

 

Usnesení č. 5-088/2014

RM souhlasí se zněním a  uzavřením  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2014. SO 01 - Stavební úpravy a rozšíření kapacity  - budova základní školy  v Mníšku pod Brdy, Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-088/2014

RM souhlasí s převedením částky Kč 74 735,39 z účtu č. 416020 Domova pro seniory Pod Skalkou na účet Sbírky pro Domeček, rovněž zřízený Domovem pro seniory Pod Skalkou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-088/2014
RM souhlasí s přiznáním odměny řediteli Domova pro seniory panu Janu Danielovi
za I. pololetí 2014 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-088/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Autorský dozor a publicita stavby zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-088/2014

RM jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení „Autorský dozor a publicita stavby zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy“ a pro výběrové řízení „Technický dozor investora pro akci zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy ve složení:

Členové: Vlastimil Kožíšek, Ing. Pavla Duchoňová, Lenka Petříková.

Náhradníci: Jaroslav Bednář, Petr Digrin, Jan Hříbal.

Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-088/2014

Rada města bere na vědomí zprávu z jednání výběrové komise - „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a souhlasí s výběrem nabídky Společnosti „ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV“ pro realizaci zakázky „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“.

Rada města postupuje zprávu z jednání výběrové komise pro realizaci zakázky „Mníšek pod Brdy – rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod“ k projednání a odsouhlasení do zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 11-088/2014

RM souhlasí s tím, aby byla uzavřena Darovací smlouva na finanční dar mezi společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Školní jídelnou Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 12-088/2014

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku, rostoucího na pozemku města č. 1877/2,.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-088/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody, umístění trojhranu strany TOP 09 v období od 1.9.2014 do 19.10. 2014 a umístěním stánku o rozměru 15 m2 dne 9.10. 2014 za účelem prezentace politické strany.

Zároveň upozorňujeme na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-088/2014

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který je vstupní do celé lokality ulice U kolejí, rada města nesouhlasí s návrhem umístěním 2 RD na pozemku č. parc. 2495/4 k.ú. Mníšek pod Brdy především z důvodu řešení šíře uličního prostoru. Ulice U Kolejí je navrhována jako obousměrná pro obsluhu celé lokality a tedy je nutno řešit uliční prostor v minimální šíři 8 m.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-088/2014

RM souhlasí se stavbou úpravy provozu zahradnictví na pozemku p.č. 1313/2 k. ú. Mníšek pod Brdy v důsledku výstavby supermarketu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-088/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody ( na konci pěší zóny) za účelem  prezentace firmy Toyota Dolák  dne  2.9.2014  v době od 8.30 hod do 17.00 hod. Jedná se o nafukovací stan o rozměru 8x8 m.

 Zároveň upozorňujeme na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-088/2014

RM souhlasí s dělením pozemku č. parc. 1989/79 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2492-01915/2014.
Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

  Různé

 

Usnesení č. 18-088/2014

RM souhlasí s prodloužením otevírací doby v Restaurací Sokolovna dne 19. září 2014 do 01 hod. (20.9.2014).

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

   místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 18. 8. 2014

Datum sejmutí: 3. 9. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět