Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 87 ze dne 30.7.2014 (Výpis)

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        radní: Jiří Zápal

           radní: Aleš Krákora

           místostarosta: Vlastimil Kožíšek (omluven)

           radní: Milan Vyskočil (omluven)

                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-087/2014

RM schvaluje program 87. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 30.7.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-087/2014

RM pověřuje OKS přípravou smlouvy o vzájemné spolupráci ve věci údržby a využití areálu Zadního rybníka. Návrh smlouvy bude předložen pro posouzení komisi pro životní prostředí.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-087/2014

RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností HEIM Trade SE – Smlouva na nájmu pozemků pro zhotovení stavby „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-087/2014

RM souhlasí s navrácením části poplatku za zhodnocení stavebního pozemku p.č. 1347 k.ú. Mníšek pod Brdy množností jeho připojení na vodovod a kanalizaci, ve výši Kč 29.279,-, a to z důvodu chybného výpočtu.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 5-087/2014

RM bere na vědomí Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, kterým se s účinností od 1.9.2014 zapisuje do školského rejstříku nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení Školní družina při ZŠ Komenského 420, - 220 žáků.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-087/2014

RM schvaluje změnu organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy:

RM souhlasí se zřízením nového pracovního místa v odboru OSMI – technické služby od 1.9.2014

RM schvaluje vznik nového pracovního místa OKS na pozici kulturní referentka, správkyně BAS a propagace města a ukládá tajemnici města vyhlásit výběrové řízení.

RM schvaluje organizační opatření odboru kanceláře starosty (OKS) a ukládá vedoucímu OKS bezodkladně zahájit jeho realizaci.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-087/2014

RM bere na vědomí Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kytín za období 11/2010 -7/2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-087/2014

RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Tost.cz, s.r.o., jejímž předmětem je příspěvek na organizaci akce „Mníšecké kulturní léto“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-087/2014

RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s., jejímž předmětem je příspěvek na spolufinancování kulturních akcí pořádaných městem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-087/2014

RM bere na vědomí sdělení Ministerstva financí  ČR o registraci akce „Město Mníšek pod Brdy – Rozšíření kapacity ZŠ v Mníšku pod Brdy Komenského 420“ a vyčlenění prostředků na tuto akci pro roky 2014,2015 a 2016.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-087/2014

RM schvaluje znění a uzavření a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2014. SO 02 03 04 – Stavební úpravy a rozšíření kapacity – budova základní školy v Mníšku pod Brdy, Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-087/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní I. B. jako nájemcem o pronájmu části pozemku parc.č. 1262 o výměře 401,6 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6697/14 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 16 v zahrádkářské osadě „Obora“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12. 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-087/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5001/13   předem vybraným zájemcům manželům R.. Zahrádka pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-087/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní Z. Š. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1706/1 o výměře 367 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6058/14 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 20  v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-087/2014

RM souhlasí  se zhotovením leteckého snímku obou hřbitovů za celkovou částku 8000,- Kč bez DPH pro potřeby vyhotovení pasportu hřbitova .

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-087/2014

RM souhlasí s bezplatným vstupem na pozemky v okolí školy parc.č. 831/1, 831/5, 831/6, 824, 825/1, 825/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem pořádání cyklistických závodů pro žáky ZŠ dne 5.9. 2014 v době od 7.00 do 16.00 hod .

RM souhlasí s dočasným zaparkováním aut (rodičů přivážející děti na závody) podél ulice Nádražní směrem ke hřbitovu.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-087/2014

RM souhlasí s pokácením 3 ks topolů  a 7 ks osik, rostoucích na pozemku města č. 1710/1.

RM doporučuje oslovit hasiče SDH Stříbrná Lhota ve věci kácení.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-087/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene  mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím oprávněným a ČR – Státním pozemkovým úřadem jako budoucím povinným ohledně stavby vyústění dešťové kanalizace z retenční nádrže, umístěné do pozemku p.č. 1312/4  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-087/2014

RM nesouhlasí se žádostí pana P. F. a nadále trvá na jeho vystěhování.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-087/2014

RM souhlasí s  realizací stavby kabelového vedení NN pro p.č. 35/26 na pozemku p.č. 34, p.č. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6017312/VB,  umístěné do pozemků p.č. 34, p.č. 35/3  k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-087/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků p.č. 1956/4, p.č. 1949/35k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-087/2014

RM souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v lokalitě Ve Štítku pro p.č. 1949/3, p.č. 1684/4, p.č. 1684/2, p.č. 1691/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, s uzavřením Smlouvy o dohodě vlastníků uvedených pozemků  na provoz vodovodního řadu s městem Mníšek pod Brdy a za podmínky uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na parc. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-087/2014

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 379/2 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-087/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na opravu komunikace a zřízení parkovacího stání v ulici Nádražní v Mníšku pod Brdy s firmou Šťastný asfalt.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 25-087/2014

RM vzala na vědomí požadavek komise pro životní prostředí ve věci zřízení retenční nádrže v areálu ČOV a konstatuje, že projekt již nelze  měnit.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Jiří Zápal v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

      radní                                                                      starosta

 

                    

                  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 8. 2014

Datum sejmutí: 21. 8. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět