Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 86 ze dne 16.7.2014 (Výpis)

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Jiří Zápal

           radní: Aleš Krákora

                                            

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-086/2014

RM schvaluje program 86. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 16.7.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-086/2014

RM souhlasí se zněním a  uzavřením Smlouvy o dílo na Stavební úpravy a rozšíření kapacity  - budova základní školy  v Mníšku pod Brdy, Komenského 420, Mníšek pod Brdy, stavební objekt SO-1.

RM  pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-086/2014

RM na základě doporučení výběrové komise souhlasí s  výběrem dodavatele stavebních prací na akci – Sběrný dvůr tříděného odpadu, II. etapa“. Vítězem výběrového řízení se stala firma PROFISTAV Litomyšl, a.s.

RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

v 18:00 příchod radního Zápala - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 4-086/2014

RM souhlasí s PD na akci rekonstrukce ulice Nádražní a souhlasí vypsáním výběrového řízení na zhotovení díla.

RM pověřuje OSMI vypsáním VŘ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

   OKS

 

Usnesení č. 5-086/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění reklamy v rámci akce „Mníšecké kulturní léto – Skalecká pouť 2014" mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o.

RM pověřuje podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-086/2014

RM souhlasí s Pravidly pro prezentaci volebních stran pro volby do zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – volby 2014.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-086/2014

Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000, o obcích, schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha Západ, Komenského 420 na 690 žáků.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-086/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-086/2014

 RM souhlasí s konáním soukromé akce u Zadního rybníku dne 2. – 3.8.2014 za podmínky zajištění mobilních WC a úklidu prostoru po skončení akce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 10-086/2014

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby RD, garáže, kůlny a oplocení na pozemku p.č. 1561, 1562 k.ú. Mníšek pod Brdy, připojením na vodovodní a kanalizační řad, stavbou plynovodní a elektro přípojky, napojením na komunikaci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-086/2014

RM souhlasí  se záborem veřejného prostranství v době konání  Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy dne 19.7. 2014 v rozsahu 10 m2,  parc.č. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy,  na náměstí F.X.Svobody, Mníšek pod Brdy za účelem postavení stánku s občerstvením. Umístění stánku bude upřesněno po dohodě s pořadatelem.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby IV-12-6011371 Stříbrná Lhota, kabelové vedení NN pro P 73/9,10 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 73/11 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-086/2014

RM dává podnět SÚ na odstranění nepovolených staveb na pozemku města č. parc. 1246/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby IV-12-6013598 Mníšek pod Brdy, kabelové vedení NN pro p.č. 2714/21 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 2714/34, p.č. 2714/30  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-086/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 379/2 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad, stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-086/2014

RM souhlasí s rekonstrukcí skladovací haly v areálu kovohutí na pozemku p.č. 1965/41 k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-086/2014

RM souhlasí s připojením  RD č.p. 1065 na kanalizační řad na pozemku  p.č. 190/1, p.č. 190/2  k.ú. Rymaně.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků na povinnost přihlásit se  k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace dle vyhlášky č. 4/2010 Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-086/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k rekreačnímu objektu č.ev. 1165, s připojením pozemku  p.č. 2201, p.č. 2202 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme  vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-086/2014

RM souhlasí s připojením  pozemku p.č. 1188, p.č. 1189  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-086/2014

RM souhlasí s připojením  pozemku  p.č. 372  k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-086/2014

RM souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav v mateřské škole Eden v rámci zkapacitnění mateřské školy. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou  Petr Duchoň a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-086/2014

RM souhlasí se stavebními úpravami obecního bytu č.6, v ulici Rudé Armády 555, které si provede na své náklady nájemnice, paní K. J., za podmínky, že bude právně vyřešen vklad cizích prostředků do majetku města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo č. na nátěr dřevěné fasády na MŠ Nová. RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-086/2014

RM souhlasí s pokácením náletových dřevin na pozemku u MŠ EDEN, rostoucích na pozemku města č. 2714/3. Jedná se o 8 ks stromů do obvodu 50cm, ve výšce 130cm. 5x bříza, 2x jíva, 1x borovice.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-086/2014

RM souhlasí s pokácením 2 ks topolů rostoucích na pozemku města č. 1710/1. Jedná se o 2ks topolů v havarijním stavu přímo ohrožující obyvatele přilehlých nemovitostí.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-086/2014

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2317  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Nájemní smlouvy pro paní K. J..

RM pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Nájemní smlouvy pro pana P. S..

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-086/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem J. Č. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 394,9 m2 z celkové výměry 12 609 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle situačního plánku v příloze č.1 k č.j. 11781/2013 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 30 v zahrádkářské osadě „Obora“ za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12. 2015

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-086/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 876/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

   Různé

 

Usnesení č. 32-086/2014

RM bere na vědomí Výroční zprávu 1. SčV, a.s. za rok 2013.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-086/2014

RM podporuje odvolání ZUŠ Řevnice k rozhodnutí o nenavýšení kapacity ZUŠ.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-086/2014

RM souhlasí s podáním výpovědi smlouvy provozovateli veřejného osvětlení v Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

    místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 28. 7. 2014

Datum sejmutí: 13. 8. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět