Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 85 ze dne 25.6.2014

 Přítomni:       
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Jiří Zápal

           radní: Aleš Krákora

                       starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)
                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-085/2014

RM schvaluje program 85. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 25.6.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  MÍSTOSTAROSTA

 

Usnesení č. 2-085/2014

RM projednala návrh na složení výběrové komise na výběr zhotovitele stavby „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“ a jmenovala komisi následovně:

členové:                                                         náhradníci:

Ing. Miroslav Běhoun,                                   František Keyř

Jan Junek,                                                      Jaroslav Bednář

Vlastimil Kožíšek,                                         Jiří Zápal,

Ing. Josef Vítek,                                            Ing. Ivan Dalík

Pavla Duchoňová                                          Viktorie Straková

 

Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-085/2014

RM souhlasí s tím, aby MŠ Nová přijala sponzorský dar ve výši Kč 500,- od pana René Láníka, bytem Mníšek pod Brdy a sponzorský dar ve výši Kč 1500,- od rodiny Španělových, bytem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-085/2014

RM souhlasí s převedením částky Kč 20.000,- z rezervního fondu MŠ Nová do investičního fondu MŠ Nová z důvodu dovybavení kuchyně MŠ v rámci zkapacitnění školy o jednu třídu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-085/2014

RM bere na vědomí Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Řitka.

RM pověřuje vedoucí SÚ Mníšek pod Brdy paní Lenku Petříkovou, aby se společně s radním panem Alešem Krákorou věnovali této problematice.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-085/2014

RM souhlasí s konáním dětských rybářských závodů na Zadním rybníce, pořádaných MO ČRS Mníšek a bere na vědomí termín konání ve dnech 6. - 8.7.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-085/2014

RM souhlasí s přijetím daru nealkoholických nápojů a trvanlivého pečiva v hodnotě Kč 2 549,- vč. DPH od firmy Zdenka Svobodová, POTRAVINY,  pro pěveckou soutěž Brdský kos.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 8-085/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1466 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad, za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-085/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1601/14 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad v lokalitě RD spol. A-TRIO Bydlení s.r.o.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-085/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby IV-12-6011604/01 Stříbrná Lhota, kabelové vedení NN pro P 35/17 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-085/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ohledně stavby IE-12-6004171 Mníšek pod Brdy kabelové vedení kNN mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 2889, p.č. 2899/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-085/2014

RM souhlasí s dostavbou rodinného domu č.p. 1174 na pozemku p.č. 412/2 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-085/2014

RM souhlasí  se stavbou dvougaráže na pozemku p.č. 281/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14 -085/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k chatě č.ev. 562, s připojením pozemků p.č. 304/3, p.č. 304/4  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-085/2014

RM souhlasí  se stavbou dešťové jímky na pozemku p.č. 256 k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-085/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 401,6 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6697/14  předem vybranému zájemci paní I. Burianové.  Zahrádka pod pořadovým číslem 16 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-085/2014

RM souhlasí s dělením pozemku parc. č. 155/1 v k.ú. Stříbrná Lhota dle geom. plánu č. 454-60/2014, který tvoří přílohu č. 1 této žádosti.

RM však upozorňuje, že po rozdělení pozemku nově vytvořené pozemky 155/1 a 155/8 nesplňují regulativy ÚP z důvodu nedostatečné výměry pro stavbu RD.

Pro: 3              Proti:   1          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-085/2014

RM souhlasí  s umístěním předzahrádky před domem č.p. 532 pozemku parc.č. 1766/32 v k.ú. Mníšek pod Brdy o rozměru 2x1 m dle přílohy č. 1 k žádosti  č. j. 6826/2014,

za předpokladu souhlasu všech spolumajitelů domu č.p. 532/533.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-085/2014

RM doporučuje nákup pozemků  parc.č. 2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2, 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace- přístupové cesty k nemovitostem za kupní cenu 50,- Kč/m2 tj, celkem  70.800,- Kč a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-085/2014

RM souhlasí s pokládkou nového kabelu  pro Telefonicu 02 v chodníku v ulici Pražská od č.p. 11 po č.p.17 včetně. Podmínkou realizace stavby je její zahájení po 20.7.2014 a dokončení do 31. 8. 2014  a uvedení chodníku do původního stavu.

RM bere na vědomí posunutí termínu pokládky kabelu z důvodu konání Skalecké pouti.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-085/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem č.p. 39 v období od 28.6. do 22.7.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-085/2014

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1067  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-085/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo s firmou VOTOP Praha, s.r.o. na akci  : Oprava kotelny v mateřské škole Nová, Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-085/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo č. S 14-0128 na dodání 2 ks plastových oken + 3 sítě do oken do školky Nová – Parník.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-085/2014
RM souhlasí s pokácením třech topolů rostoucích v těsné blízkosti BD 502,503 ve Lhotecké ulici, na pozemku města č. 1821/2 a požaduje uložení náhradní výsadby.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-085/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení Služebnosti inženýrské sítě ,, D-Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 4 RD, ÚPS 11010-035928“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a Telefónica Czech Republic, a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemku  p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-085/2014

RM souhlasí se záměrem prodeje  pozemků pod trafostanicemi ČEZ Distribuce a.s. na parc.č. 215/5 TS Mníšek  16, TS 21- u pošty parc.č. 24/3 a TS  Sídliště pod Skalkou parc.č.1801 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu cca 250.-Kč/m2 předem vybranému zájemci.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-085/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě 0500376083, kterou má město Mníšek pod Brdy uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 29-085/2014

RM rozhodnutí o přiznání odměny řediteli DS pod Skalkou odkládá a žádá nejprve předání informace o způsobu provozování kotelny v objektu, (předání od společnosti Tear a účtování).

Pro: 4  Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-085/2014

RM souhlasí s konáním svatební oslavy dne 2.8. 2014, lokalita V Edenu, do 02 hod. (3.8.2014)

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-085/2014

RM souhlasí s prodloužením akce STREET PARTY Na Madlenkách, která se bude konat v sobotu 28.6.2014, do 02 hod. (29.6.2014).

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-085/2014

RM souhlasí s konáním akce Den sousedů dne 30.6.2014 za Zadním rybníkem – od odpoledních hodin do 22 hod.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  RŮZNÉ

 

Usnesení č. 33-085/2014

RM souhlasí se záměrem výstavby servisu čtyřkolek, tříkolek a sněžných skútrů a prodejny zahradní a dřevařské techniky na pozemku 1955/25 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Milan Vyskočil v.r.                                               Vlastimil Kožíšek v.r.                       radní                                                                       místostarosta

Vyvěšeno: 30. 6. 2014

Datum sejmutí: 16. 7. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět