Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 83 ze dne 28.5.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Jiří Zápal (od 18:35 h)

                        radní: Aleš Krákora (omluven)
                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-083/2014

RM schvaluje program 83. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 28.5.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-083/2014

RM souhlasí se zřízením přípravné třídy (dle školského zákona) při Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-083/2014

RM deleguje do výběrové komise na zakázku pořízení nových počítačů pro ZŠ Komenského 420 pana Miloše Navrátila a pana Jiřího Eliáše.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 4-083/2014

RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na  akci  Dovybavení  sběrného dvora tříděného odpadu.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 13158874 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-083/2014

RM bere na vědomí oznámení Středočeského kraje o schválení Žádosti o poskytnutí dotace
v roce 2014 v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-083/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení dne 19.7.2014 – Skalecká pouť.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy agenturou Art Shock s.r.o.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-083/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o vystoupení Yellow Sisters dne 18.7.2014.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-083/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění provedení uměleckého výkonu dne 20.6.2014 při zahájení Mníšeckého kulturního léta.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-083/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy darovací na peněžitý dar ve výši 16.400,- Kč na dětskou pěveckou soutěž BRDSKÝ KOS 2014.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem Eurosignal.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-083/2014

RM bere na vědomí Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné předložené společností 1. SčV, a.s.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-083/2014

RM souhlasí s tím, aby Domov pro seniory Pod Skalkou pořádal sbírku dle zákona 117/2001 Sb.  nazvanou Sbírka pro Domeček.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-083/2014

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku MŠ Nová Mgr. Petru Pučkovou s platností od 1.5.2014 dle návrhu.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-083/2014

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 2.5.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-083/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studentů vyšší odborné školy – Jakub Šroub, Filip Starý, Marika Kubíková, Martin Hejl.

RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a školou TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 15-083/2014

RM souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků na třídu podle § 23, odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb.

RM souhlasí s povolením počtu 34 žáků ve třídách 5.A, 5.B, 6A, 6B a 9A od 1.9.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-083/2014

RM bere na vědomí záměr pořádání hudebních večerů v letních měsících na dvorku kavárny Malý mnich každý druhý čtvrtek od 19 do 21 hod.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 FO

 

Usnesení č. 17-083/2014

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2013 a to bez výhrad.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-083/2014

RM, jako zřizovatel příspěvkových organizací:

Základní škola, Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Základní škola, Komenského 886, Mníšek pod Brdy

Školní jídelna, Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Mateřská škola, Nová 499, Mníšek pod Brdy

Mateřská škola, 9. května 575, Mníšek pod Brdy

Domov pro seniory, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy

Schvaluje, dle předložených podkladů, účetní závěrky jednotlivých zařízení za rok 2013.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 19-083/2014
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo na zateplení obvodového pláště budovy zdravotního střediska, lékárny a speciální základní školy, včetně natření podbití a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Petr Duchoň.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 20-083/2014

Rada města souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na „Odvodnění 3 ulic Pod Lesem, Prostřední, K Remízku“. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Silnice Chmelíř, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-083/2014

RM souhlasí s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvy o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/8479/2014-HMSU a návrh smlouvy postupuje ke schválení do zastupitelstva města.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-083/2014

RM souhlasí se stavbou 3 viladomů na pozemku p.č. 2714/67, p.č. 2714/114, p.č. 2714/78 k.ú. Mníšek pod Brdy v lokalitě Eden, s připojením na vodovod a kanalizaci.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-083/2014

RM bere na vědomí provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p.č. 2698/42, p.č. 2698/43 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 18:35 - přítomni 4

 

Usnesení č. 24-083/2014

RM souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 83/6 díl „a“ – ostatní plocha  o výměře 14 m2 v k.ú. Rymaně  panu Ing. M. V. za celkovou dohodnutou kupní cenu 9.800,- Kč.

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy a doporučuje ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-083/2014

RM nedoporučuje zastupitelstvu města nákup pozemků parc.č. parc.č. 2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2, 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace- přístupové cesty k nemovitostem.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-083/2014

RM v návaznosti na přípravu nového územního plánu doporučuje odložit schválení nové Směrnice o pronájmu pozemků - zahrádek v zahrádkářských osadách „Obora“ a „U Rybníčku“ v Mníšku pod Brdy.

RM doporučuje pronajímat pozemky dle stávajících zásad.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 27-083/2014

RM určila termíny příštích zasedání zastupitelstva na dny 4/6, 17/6 a 30/7/2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 28-083/2014
RM nedoporučuje směnu pozemků parc.č. 409/8 ostatní komunikace  o výměře 145 m2 (ve vlastnictví pana J. V.) v k.ú. Rymaně s pozemkem parc.č. 912 o výměře 42 m2 zahrada ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 29-083/2014

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, rada města z došlých nabídek na zakázku „Kácení 52 ks topolů v ulici Řevnická vybrala nabídku firmy ARBOSANA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA. Rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-083/2014

V souladu se zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, rada města z došlých nabídek na zakázku „Prodloužení komunikace K Rybníčku“ vybrala nabídku pana Františka Keyře. Rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-083/2014

RM souhlasí se stavbou přípojky pro RD č.p. 739, následnou realizací a vstupem na pozemek p.č. 148/1 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím zavázaným a AKROMION s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby „Přeložka přípojky plynu“, umístěné do pozemku p.č. 148/1 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starost podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

Usnesení č. 32-083/2014

RM souhlasí s pokácením stromů v ulici Lhotecká, rostoucích na pozemku města č. 2911/3.

Stromy rostou v místě nebo v bezprostřední blízkosti odvodňovacího žlabu. Jedná se o strom č. 1 – bříza, č. 2 – borovice, č. 3 – bříza, č. 4 – borovice, č. 5 – osika, č. 6 – osika.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

Usnesení č. 33-083/2014

RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6017287, P 5374 Mníšek pod Brdy, kNN poro p.č. 1285/4, následnou realizací a vstupem na pozemek p.č. 2935 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiložené situace v součinnosti s opravou vodovodu v chodníku p.č. 2935 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

Usnesení č. 34-083/2014
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na opravu chodníků a komunikací v ulici Nová a 9. května v Mníšku pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 35-083/2014

RM doporučuje stanovit 15 členné zastupitelstvo pro volební období 2014-2018.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

Usnesení č. 36-083/2014

RM bere na vědomí výsledky kontroly nadřízeného orgánu na odboru OVV.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

Usnesení č. 37-083/2014

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 16.4.2014.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

Usnesení č. 38-083/2014

RM bere na vědomí odůvodnění veřejné zakázky „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“ a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a postupuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

Usnesení č. 39-083/2014

RM souhlasí s návrhem kupní smlouvy na odkoupení pozemku č. parc. 2714/3 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu a postupuje návrh kupní smlouvy k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

Usnesení č. 40-083/2014

RM souhlasí s RO č. 1/2014 a postupuje ho k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

 RŮZNÉ

 

Usnesení č. 41-083/2014

Rada města Mníšku pod Brdy rozhodla na základě výsledku elektronické aukce konané dne 22.5.2014 od 10,00 hodin o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Mníšek pod Brdy“, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, a to následovně:

vybraným uchazečem veřejné  zakázky je společnost Amper Market, a.s., IČ 24128376, Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

Pro: 4              Proti: 0            Zdrželo se: 0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                         Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

    místostarosta                                                                starosta

Vyvěšeno: 3. 6. 2014

Datum sejmutí: 19. 6. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět