Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 82 ze dne 7.5.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-082/2014

RM schvaluje program 82. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.5.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

   OKS

 

Usnesení č. 2-082/2014

RM bere na vědomí postup při zkapacitňování mateřských škol v Mníšku pod Brdy v roce 2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-082/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o vystoupení skupiny The Tap Tap.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a skupinou The Tap Tap.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-082/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu – Václav Neckář a skupina Bacily.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Agenturou TRDLA s.r.o.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-082/2014

RM souhlasí s finančním příspěvkem Kč 10.000,- na akci 6. Ročník metodického cvičení zdravotních družstev SOS 2014 EXTREME pořádanou Asociací dobrovolných záchranářů ČR, o.s.

Finanční příspěvek bude zapracován do nejbližšího rozpočtového opatření města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala a odchod pana starosty v 18:15 hod

(zůstává počet 4 radních)

 

Usnesení č. 6-082/2014
RM schvaluje záměr zavedení nového kroužku pro děti a mládež se zaměřením na přírodu a požaduje předložení podrobného rozpočtu na rekonstrukci prostoru v přízemí budovy MKS.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-082/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 571/19 k.ú. Rymaně, připojením pozemku p.č. 571/19  k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad, likvidací srážkových vod na pozemku investora.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-082/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu se samostatně stojící dvougaráží, stavbou oplocení, přípojek elektro a plynu na pozemku p.č. 35/26 k.ú. Stříbrná Lhota, s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy a za podmínky řešení veřejně přístupného parkovacího stání.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-082/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 996/63, p.č. 996/66 k.ú. Mníšek pod Brdy, likvidací srážkových vod na pozemku investora, připojením na vodovod a kanalizaci za podmínky souhlasu vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu spol. DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. a za podmínky řešení veřejně přístupného parkovacího stání.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-082/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1103/2  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad, za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-082/2014

RM souhlasí se stavebními úpravami garáže a skladu na RD s přístavbou sociálního zařízení a skladu na pozemku č. parc. 1285/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 12-082/2014

RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a pověřuje komisi návrhem opatření zeleně u rybníčku – č. parc. 1709/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-082/2014

RM souhlasí s konáním akce v Restauraci Sokolovna v Mníšku pod Brdy dne 16.5.2014 – a s prodloužením provozní doby do 01:00 hod. (17.5.).

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

        místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 14. 5. 2014

Datum sejmutí: 30. 5. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět