Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 81 ze dne 23.4.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora             

               

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

radní: Jiří Zápal - omluven

 

Usnesení č. 1-081/2014

RM schvaluje program 81. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.4.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 2-081/2014

RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci CZ.1.02/4.1.00/12.16593 Sběrný dvůr tříděného odpadu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-081/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 12137354 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „sběrný dvůr tříděného odpadu“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-081/2014

RM souhlasí se žádostí o poskytnutí finančních prostředků podanou Hnutím Brontosaurus ZČ Kandík na Agenturu ochrany přírody a krajiny v rámci Programu péče o krajinu v roce 2014 na akci „Mníšecký region 2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

snesení č. 5-081/2014

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 1616 k.ú. Mníšek pod Brdy a p.č. 1000/1 k.ú. Mníšek pod Brdy v souvislosti s podanou žádostí HB ZČ Kandík o finanční podporu na projekt „Mníšecký region 2014“

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-081/2014

RM vzhledem k tomu, že vnímá železniční vlečku jako strategickou stavbu pro průmyslovou zónu Mníšku pod Brdy, zadá vypracování ocenění tohoto majetku, na jehož základě bude pokračovat jednání s majitelem vlečky, firmou KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 7-081/2014

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Komenského 886 o vyhlášení ředitelského volna na dny 2. a 9. 5.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 8-081/2014

RM souhlasí s PD stavby komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, přeložky VO, dělení pozemku a změně využití území v lokalitě ul. Severní na pozemcích  p.č. 274/3, p.č. 275/4, p.č. 232/3, p.č. 282/2, p.č. 282/11, p.č. 282/3, p.č. 282/16, p.č. 282/18, p.č. 282/5, p.č. 282/1 v  k.ú. Rymaně, p.č. 2345/1, p.č. 2345/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-081/2014

RM souhlasí se změnou užívání stavby č.p. 682 na pozemku p.č. 405/1 k.ú. Rymaně na rodinný dům

za podmínky přepojení objektu na městský vodovodní řad v ulici.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-081/2014

RM souhlasí  se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 2698/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-081/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu stavby IV-12-6011604/01 Stříbrná Lhota, kabelové vedení NN pro P 35/17 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 Pro: 4             Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-081/2014

RM souhlasí se změnou stavby RD před dokončením na pozemku p.č. 19/1 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-081/2014

RM nesouhlasí se záměrem prodeje ani daru pozemku parc.č. 837/13 dle geometr.plánu č. 2322-2012, který tvoří přílohu č. 1 žádosti č.j. 3941/2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-081/2014

RM nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1959/1  o výměře 300 m2.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 15 -081/2014

Rada města doporučuje zvolit paní Bc. Dobromilu Dubinovou a pana Petra Smorádka DiS.,  přísedícími  Okresního soudu Praha západ pro období let 2014 – 2018.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-081/2014

RM bere na vědomí Protokol č.j. 4361/2014 z kontroly Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy ze dne 22.4.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 17-081/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KOMWAG, a.s.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-081/2014

RM bere na vědomí žádost paní Mgr. Olgy Bröstlové ze dne 10.3.2014.

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy za nájemné 100,- Kč/m2/rok předem vybranému zájemci paní Mgr. Olze Bröstlové, fyzické osobě podnikající, za účelem umístění předzahrádky před č.p. 1055 k.ú. Mníšek pod Brdy dle návrhu v příloze č. 1 k č.j. 2819/14

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

     místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 28. 4. 2014

Datum sejmutí: 14. 5. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět