Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 80 ze dne 9.4.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (od 17:50 hod)

                    

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-080/2014

RM schvaluje program 80. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.4.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-080/2014

RM souhlasí s realizací jednoduchého oplocení části pozemku 35/3 v k.ú. Stříbrná Lhota dle návrhu pana Rouska – varianta 1.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Příchod pana Zápala v 17:50 - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 3-080/2014

RM souhlasí s konáním akce Slet Čarodějnic 30.4.2014 a rovněž  souhlasí se zajištěním posekání prostoru předzámčí před konáním této akce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-080/2014

RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2013 ve výši Kč 220.860,93 tak, že do rezervního fondu bude převedeno Kč 120.860,93 a do fondu odměn Kč 100.000,-.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-080/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy a dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností EKO-KOM, a.s.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 6-080/2014
RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k chatě č. ev. 1024, s připojením pozemků p.č. 1490, p.č.. 1491 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-080/2014

RM nesouhlasí s dělením pozemku p.č. 1601/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, napojením na komunikaci, připojením na vodovod a kanalizaci - stavba není v souladu s regulačním plánem. RM navrhuje další jednání o rozvoji v lokality tak, aby bylo v souladu s nově navrhovaným ÚP.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 8-080/2014

RM nemá námitek proti vzniku vzdělávacího centra v lokalitě EDEN a pověřuje starostu jednáním o případné spolupráci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 9-080/2014

RM souhlasí s připojením 6 RD na vodovodní a kanalizační řad v obytné lokalitě Dobříšská, Mníšek pod Brdy za podmínky, že v lokalitě Višňovka na Rymani nebude do 30.7.2015 využito připojení na vodovod a kanalizaci u 6 volných parcel pro stavbu RD a to z důvodu rozložení využití kapacity na ČOV.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-080/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby IV-12-6011604/01 Mníšek pod Brdy pro p.č. 1766/84-73 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným,  umístěné do pozemků p.č. 1753/14, p.č. 1766/71 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-080/2014

RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6017287, P 5374 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1285/4, následnou realizací a vstupem na pozemky p.č. 1271/6, p.č. 2935, p.č. 1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-080/2014

RM souhlasí se záměrem provozovny ekologické likvidace automobilů a autovraků v areálu KOVOHUTÍ HOLDING DT, a.s. na pozemku p.č. 1965/129, p.č. 1965/207 k,ú, Mníšek pod Brdy za podmínky,  že zařízení bude odpovídat Vyhl. Č. 352/2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků a za podmínky, že dojde k rekolaudaci využívaných objektů tak, aby odpovídala zamýšlenému záměru.

Pro: 4              Proti:   1          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-080/2014

RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 1738/27 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky umístění stavby 3 m od komunikace dle ÚR.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14 -080/2014

RM nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 2698/40 v k.ú. Mníšek pod Brdy do doby zpracování nového ÚP – na lokalitu bude zpracována studie.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-080/2014

RM nesouhlasí s odprodejem blíže nespecifikované části pozemku p.č. 2909/2, k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaném na LV 1903 panu Jiřímu Mezkovi.

RM souhlasí s podáním žádosti Města Mníšek pod Brdy na Krajský úřad Středočeského kraje o převod pozemku p.č. 2909/2, k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaném na LV 1903 do majetku Města Mníšek pod Brdy z důvodu, že tento pozemek umožňuje přístup na pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-080/2014

RM doporučuje projednat záměr přestavby RO č. ev. 714 s architektem města, aby došlo k naplnění některých připomínek architekta města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-080/2014

RM nesouhlasí s pokácením smrku na pozemku města parc. č. 1862/1 a souhlasí s navrženým řešením, které je popsáno v odborném vyjádření pana Smetany.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Různé

 

Usnesení č. 18-080/2014

RM bere na vědomí změnu v jízdním řádu autobusové linky č. 448 s tím, že dochází k posunu odjezdu ranního spoje ze stanice Stříbrná Lhota na 7:37 hod.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19 -080/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o udělení licence a technické podpoře softwarového produktu GENERO Business Development Language.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s.r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-080/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS Radnice VERA® číslo STP/06/04 ze dne 21.12.2006.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s.r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-080/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ke smlouvě číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s.r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-080/2014

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 k licenční smlouvě 500/2010 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností GEPRO spol. s r.o..

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-080/2014

RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na předzahrádku dle žádosti č.j. 2819/20104 z důvodu, že nebyl dodržen vzor výplně pole zábradlí dle Zásad pro umístění zahrádek na náměstí F.X.Svobody.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 24-080/2014

RM souhlasí s navýšením odsouhlasených dohod o provedení práce se členy SDH (usnesení č. 19-077/2014) na Kč 112.000,-.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-080/2014

RM souhlasí s uzavřením Městského úřadu Mníšek pod Brdy ve dnech 29. – 31.12.2014

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-080/2014

RM souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci na SFŽP na podporu projektu „Sběr a svoz separovaného odpadu“

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-080/2014

RM pověřuje jednáním se SFŽP místostarostu pana Vlastimila Kožíška ve věci žádosti o dotaci na projekt „Sběr a svoz separovaného odpadu“

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D, v.r..

         místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 16. 4. 2014

Datum sejmutí: 2. 5. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět