Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 8 z 5.2.2015

ke stažení v pdf zde

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

           radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová

                        radní: Ing. Hana Kotoučová

                                      

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-8/2015

RM schvaluje program 8. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 5.2.2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-8/2015

Výběrová komise doporučuje výběr nabídky společnosti Interprojekt – Odpady s.r.o., Heleny Malířové l1, 169 00 Prha 6, IČ: 26473224, na realizaci projektu „Kompostárna Mníšek pod Brdy“.

Rada města souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Interprojekt – Odpady s.r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Prha 6, IČ: 26473224, na zpracování projektu Kompostárny Mníšek pod Brdy.

PRO 4                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 1

 

Usnesení č. 3-8/2015

RM bere na vědomí informaci Obce Čisovice o projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci Relaxační zóna s rozhlednou a cyklostezkami.

RM souhlasí s tím, aby se Město Mníšek pod Brdy připojilo k projednávanému řízení ve věci projektu Relaxační zóna s rozhlednou a cyklostezkami na katastru Čisovice.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-8/2015

RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Zahořany na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu 8000,-. Kč/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č. 5-8/2015

RM souhlasí se vstupem a využitím prostor školní jídelny, části školní budovy a školního hřiště, šatny se sprchami a přístupem do jedné třídy ve dnech 10. a 11. dubna 2015 při sportovní akci BRDSKÁ STEZKA za podmínky souhlasu ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Komenského 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

RM schvaluje návrh na zařazení částky Kč 4.000,- na poskytnutí příspěvku TJ KČT SOKOL Mníšek pod Brdy na organizaci této akce.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

         

  OSMI

 

Usnesení č. 6-8/2015

RM postupuje problematiku nákupu vlečky společnosti KOVOHUTĚ HODLING DT

k projednání do ZM a to vzhledem k výši stanovené ceny.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

         

Usnesení č. 7-8/2015

RM souhlasí s aktualizací ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Mníšek pod Brdy, platného pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy, s platností od 6.2.2015.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 8-8/2015

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 1733/12 k.ú. Mníšek pod Brdy ze ZPF.

PRO 5                        PROTI            0         ZDRŽELI SE 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno: 12. 2. 2015

Datum sejmutí: 28. 2. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět