Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 7 ze dne 28.1.2015

dokument pdf ke stažení zde

 

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

           radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová

                        radní: Ing. Hana Kotoučová  (omluvena)

 

                        tajemnice: Věra Landová              

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-7/2015

RM schvaluje program 7. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 28.1.2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Odchod pana starosty – přítomni 3 radní

 

Usnesení č. 2-7/2015

RM souhlasí s výjimkou z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle §23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a souhlasí s počtem 34 žáků od 15.1.2015 ve třídách 7.A a 7.B, v ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-7/2015

RM souhlasí s tím, že se Město Mníšek pod Brdy připojí dne 10. března 2015 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-7/2015

RM souhlasí s pořádáním Her bez hranic Mníšek 2015 v Mníšku pod Brdy, dne 13. 6. 2015, a pověřuje Miloše Navrátila (OKS) koordinací příprav her a součinnost OSMI, OVV a MP MpB.

RM souhlasí s místem konání, a to loukou a částí parkoviště v předzámčí, parc. č. 344, 347/6, 247/3, 347/2, 347/1.

RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků na pořádání a organizaci mikroregionálních Her bez hranic Mníšek 2015 a to do maximální výše 40.000 Kč.

RM souhlasí s výjimkou z doby nočního klidu pro taneční zábavu s živou hudbou a prodloužením do maximálně 02:00 hodiny ranní následujícího dne (14. 06. 2015).

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Návrat pana starosty – přítomni 4 radní

 STAROSTA

 

Usnesení č. 5-7/2015

RM schvaluje Jednací řád komisí rady Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-7/2015

RM jmenuje členy pracovní skupiny pro jednání o Jednacím řádu ZM:

Michal Trkan, David Řehoř, Aleš Krákora, Šárka Slavíková Klímová, Jiří Zápal, Jan Voleský, Lukáš Nádvorník, Milan Brabenec.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-7/2015

RM schvaluje členy na doplnění Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku:

Alexandra Malá, Daniela Hrdinová, Marie Janů.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-7/2015

RM jmenuje členy Redakční rady Zpravodaje Městečka pod Skalkou:

Miloš Navrátil, Zora Kasíková, Andrea Midkiff, Radim Hreha.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-7/2015

RM určuje předsedou Komise pro územní plánování a rozvoj města pana Jiřího Zápala.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10 -7/2015

RM určuje předsedou Komise pro životní prostředí pana Ing. Jiřího Roma.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-7/2015

RM určuje předsedkyní Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku paní Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-7/2015

RM určuje předsedkyní Komise pro školství a vzdělávání paní PhDr.Vladimíru Pirichovou.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-7/2015

RM doporučuje nákup nového vozidla pro MP formou leasingu a tento výdaj zapracovat do rozpočtu města na rok 2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-7/2015

RM pověřuje MP realizací výběrového řízení na nákup vozidla s tím, že budou osloveny alespoň 3 dodavatelé a výzva bude zveřejněna na webových stránkách města.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 FO

 

Usnesení č. 15-7/2015

RM schvaluje RO č. 5/2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 16-7/2015

RM souhlasí s uzavřením Městského úřadu Mníšek pod Brdy ve dnech 13. a 20. 2.2015 z technických důvodů.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 17-7/2015

RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 13.-20.7. 2015 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2014.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 13.7.-20.7.2015 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-7/2015

RM nesouhlasí s hostováním pouťových atrakcí v období Velikonoc ve dnech 3.4-7.4. 2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-7/2015

RM souhlasí  s přeložkou kabelů O2  na pozemku města  p.č. 1313/8, 2890/25, 2890/29  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-7/2015

RM souhlasí  s přístavbou rodinného domu  č.p. 1062, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-7/2015

RM souhlasí se stavbou domovní vrtané studny na pozemku žadatele 2698/43, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-7/2015

RM  nesouhlasí s pokácením stromu – hrušky  na pozemku města č. 2914/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zdravotním řezem.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-7/2015

RM bere na vědomí stanovisko k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Sběrna kovů Miroslav Wyroba“.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 RŮZNÉ

 

Usnesení č. 24-7/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2. ke SOD ze dne 7.8.2014 – Sběrný dvůr Mníšek pod Brdy, II. Etapa.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 25-7/2015

RM souhlasí s podáním žádosti na Úřad práce ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na pracovní místo manipulační pracovník ve sběrném dvoře a městském úřadu.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-7/2015

RM bere na vědomí doporučení Komise pro životní prostředí v návaznosti na závěry dendrologické exkurze pod vedením RNDr.Gregorové.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-7/2015

RM bere na vědomí upřesňující informace ohledně možnosti prodeje pozemku na klubovnu pro aktivity Junáka a bude dále jednat o určení pozemku.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-7/2015

RM souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 886.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 4. 2. 2015

Datum sejmutí: 20. 2. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět