Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 5 ze 14.1.23015

ke stažení zde

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová (příchod v 17:30)

          radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová      

          radní: Ing. Hana Kotoučová

                                       

Usnesení č. 1-5/2015

RM schvaluje program 5. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 14.1.2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-5/2015

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o pronájmu dvou kotců v Psím útulku Bouchalka.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a pronajímatelem, paní Eugenií Sychrovskou, Bouchalka 398, 273 43 Buštěhrad.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

Příchod místostarostky v 17:30       

Usnesení č. 3-5/2015

RM doporučuje přijetí daru, pozemku pod komunikací parc.č. 491/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 10 m2 odděleného geometrickým plánem  č. 2509-47/2014 z pozemku parc.č. 491/1 ve vlastnictví manželů Růžičkových.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání  do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-5/2015

RM doporučuje přijetí daru, pozemků pod komunikacemi parc.č. 409/10, 409/12, 37/2, 37/4  vše  v k.ú. Rymaně  o celkové  výměře 362 m2 ve vlastnictví paní J. Staňkové a K. Szlaurové.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy  a postupuje věc k projednání  do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-5/2015

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č 1959/26 – zastavěná plocha o výměře 20 m2 panu Janu Matouškovi za celkovou dohodnutou kupní cenu 20.000,- Kč.

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy a doporučuje ke schválení do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-5/2015

RM souhlasí  se stavbou garáže  na pozemku č.p. 1259/72, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-5/2015

RM souhlasí se zrušením ochrany památného stromu – buku lesního  a souhlasí s jeho pokácením, na  pozemku města p.č. 1612, k.ú. Mníšek pod Brdy, z důvodu havarijního stavu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-5/2015

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, s připojením pozemku p.č.1937/25 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-5/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy  -  vodovod, p.č. 2912 , k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Za Rybníky mezi obdarovaným - Městem-Mníšek pod Brdy a dárcem – p. Coufalem.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-5/2015

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační  přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.21, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizaci za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM souhlasí se stavbou plynovodní přípojky za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle vzoru na stránkách města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-5/2015

RM souhlasí s vyhrazením parkoviště u MŠ NOVÁ – 2 parkovací místa pro zaměstnance MŠ v pracovní dny.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-5/2015

RM souhlasí  se stavbou - prodejna a servis čtyřkolek  na pozemku p.č. 1955/25  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření  Plánovací smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-5/2015

RM souhlasí se stavbou 2 RD na pozemku p.č. 2495/4 k.ú. Mníšek pod Brdy, vybudováním dvou studní, dvou ČOV, likvidací srážkových vod na pozemku investora, napojením na místní komunikaci 2507/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku města.

RM souhlasí se stavbou s tím, že bude akceptována šíře uličního prostou 6,5m.

RM upozorňuje na nutnost dodržení dovoleného procenta zastavěnosti pozemku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-5/2015

RM souhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1535 a 1536 k.ú. Mníšek pod Brdy, a s připojením na kanalizaci za podmínky podepsání Plánovací smlouvy a s provedením kanalizační přípojky protlakem pod komunikací na pozemku p.č. 1512/1, k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-5/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy – Veřejné osvětlení, p.č. 626/1, 2901/8, 626/4, 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská ,  mezi obdarovaným - Městem-Mníšek pod Brdy a dárcem – DE BARONS MANAGMENT,s,r,o

RM postupuje návrh smlouvy k projednání ZM.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-5/2015

RM souhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/116 k.ú. Mníšek pod Brdy, a s připojením na kanalizaci a vodovod, za podmínky podepsání Plánovací smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-5/2015

RM souhlasí se stavbou rodinného domu z hlediska jeho umístění v ochranném pásmu vodního zdroje II. Stupně, štoly pod Skalkou.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-5/2015

RM souhlasí  se stavbou rodinného domu a s připojením na kanalizační a vodovodní řad,  na pozemku p.č. 1937/18 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 19-5/2015

RM souhlasí s poskytnutím pozemku cca 100 m2 na postavení včelína, s tím, že podrobnosti budou předmětem dalšího jednání.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-5/2015

RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

 

Usnesení č. 21-5/2015

RM schvaluje přijetí sponzorských darů pro MŠ 9. května:

Fa Zamaru – dárky pro děti v hodnotě Kč 5000,-

Pan Šálek – materiál na vánoční besídku v hodnotě Kč 1500,-

Pan Kameník – materiál na besídku v hodnotě Kč 500,-.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-5/2015

RM souhlasí s pokácením stromů na Pivovárce a v parku u Domova seniorů:

4 ks topolu      – obvod kmene od 196-230 cm (Pivovárka)

1 ks akát         – obvod kmene 137 cm (Pivovárka)

2 ks jilmu        – obvod kmene 64 a86 cm (Pivovárka)

1 jasan             – obvod kmene 79 cm (Pivovárka)

5 ks akátu       – obvod kmene 65-91 cm (Pivovárka)

2 ks javoru      – obvod kmene 72 a 115 cm (Park u DS)

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 23-5/2015

RM schvaluje zřízení Komise pro územní plánování a rozvoj města.

RM jmenuje členy komise:

Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, Magdalena Davis, Tereza Herdová, Aleš Krákora, Dana Dvořáková, Lenka Petříková, Robert Izák, Pavel Knotek, Vít Kučera, Petr Digrin.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-5/2015

RM schvaluje zřízení Komise pro životní prostředí.

RM jmenuje členy komise:

Jiří Rom, Martina Buchtíková, Pavel Jeřábek, Lucie Vorlová, Jaroslav Salava, Libuše Pechoušková, Radovan Straka, Vladimír Smetana, Lucie Chovancová, Věra Landová.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-5/2015

RM schvaluje zřízení Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku.

RM jmenuje členy komise:

Šárka Slavíková Klímová, Ivana Zemancová, Jiřina Romová, Rudolfína Voleská.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-5/2015

RM schvaluje zřízení Komise pro školství a vzdělávání.

RM jmenuje členy komise:

Michaela Pažoutová, Petra Poučková, Marcela Krákorová, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Markéta Nováková, Šárka Slavíková, Hana Kotoučová, Pavla Duchoňová, Radko Sáblik, Martin Ševčík, Hana Císařová, Marek Inderka, Vladimíra Pirichová.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-5/2015

RM ustanovuje pracovní skupinu pro aktualizaci jednacího řádu ZM. Každé politické uskupení má právo navrhnout jednoho člena.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-5/2015

RM schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu poplatku za komunální odpad - na rok 2015.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno: 21. 1. 2015

Datum sejmutí: 6. 2. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět