Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 18 ze dne 1.7.2015 (Výpis)

scan Usnesení (výpis) č. 18 ke stažení zde

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka:           Daniela Páterová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (od 17:38 hod)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-18/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 1.7.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OSMI - body komentaované architektem

 

Usnesení č. 2-18/2015

RM nesouhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1404, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad 
z důvodu nesouladu projektu s regulačním plánem zóny 12 B. Projekt je třeba upravit.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-18/2015

RM nesouhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.996/57, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad z důvodu, že návrh nesplňuje odstupové vzdálenosti dle stavebního zákona. RM doporučuje návrh přepracovat.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-18/2015

RM souhlasí s územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a s připojením na kanalizaci stavby Komerčního centra na pozemku p.č. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Příchod radní Kotoučové - 17:38 hod.

 

Usnesení č. 5-18/2015

RM   souhlasí se změnou stavby rodinného domu  na pozemku p.č. 2504 – k.ú. Mníšek pod Brdy před dokončením ve stupni PD Studie a požaduje předložit kompletní PD pro změnu stavby před dokončením.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-18/2015

RM   souhlasí s výstavbou oplocení na pozemku p.č. 1937/17, k.ú. Mníšek pod Brdy, a to za těchto podmínek:

RM souhlasí se stavbou oplocení a to maximálně tohoto typu - drátěné oplocení bez podezdívky, maximální výška 180 cm.

Současně musí být vyřešen majetkoprávní vztah k části pozemku č. parc. 1937/17 k.ú. MpB, nejlépe formou pronájmu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-18/2015

RM    nesouhlasí  s dostavbou rekreační chaty na pozemku p.č. 134 ; 135, k.ú. Rymaně.

a to z důvodu nekompletní projektové dokumentace. Žádost může být opětovně projednána po doplnění PD v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-18/2015

RM    souhlasí s rekonstrukci rodinného domu na pozemku p.č. 768/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-18/2015

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.407/4, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-18/2015

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1746/1, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM doporučuje stavebníkovi vybudovat veřejně přístupné parkovací místo.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-18/2015

RM nesouhlasí s navrženými terénními úpravami na pozemcích  p.č. 1970/2; 1974; 1975/1; 1976; 1977, k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu, že úprava není v souladu s územně plánovací dokumentací a stavba tohoto charakteru není možná.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-18/2015

RM     souhlasí s předloženou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794).

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

Usnesení č. 13-18/2015

RM nesouhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku p.č. 498/1 k.ú. Rymaně vzhledem k nekompletní dokumentaci. RM doporučuje žadateli dokumentaci ke SP doplnit v souladu s vizualizací, konzultaci s architektem města a její opětovné předložení.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Pan architekt Kučera odchází z jednání rady.

 

Usnesení č. 14-18/2015

RM posoudila záměr pana M. A. na rozšíření obchodní zóny o kavárnu a půjčovnu sportovního náčiní a doporučuje připravit návrh nájemní smlouvy a následně projednání závěrů v zastupitelstvu města.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-18/2015

RM konstatuje, že bude projednávat návrh střednědobé koncepce Zpravodaje městečka pod Skalkou, která bude předem projednaná a odsouhlasená redakční radou a následně předložena RM tak, jak bylo již uloženo usnesením rady č. 7-11/2015 ze dne 18.3.2015

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-18/2015

RM bere na vědomí vyjádření MV č.j. MV-83647-4/ODK-2015, které se týká odpovědí členů rady na otázky kladené panem dr. V.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 17-18/2015

RM bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 15.6.2015

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-18/2015

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro územní plánování a rozvoj města č. 1 ze dne 19.2.2015, č.2 ze dne 16.3.20105 a č. 3 ze dne 2.4.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-18/2015

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 3.6.2015.

RM ukládá SÚ prověření závozu zeminy v okolí kovohutí.

RM nesouhlasí s pouhým závozem pozemků a obdobné stanovisko již vydala v minulých letech.

 

RM pověřila místostarostku jednáním na mikroregionu ohledně společného postupu ve věci znečištění pozemků za kovohutěmi tak, jak bylo již předem dohodnuto.

RM pověřuje Ing. Romovou dotazem na ORP Černošice ohledně odběru vody z rybníků, které nejsou v majetku města.

RM pověřuje Ing. Romovou objednáním rozboru vody z rybníků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Ve 20:30 odešel pan starosta

 

Usnesení č. 20-18/2015

RM bere na vědomí dopis č.j. 6449/2015 ředitelky ZŠ Komenského 420, kterým informuje o situaci s problematickým získáváním kvalifikovaných učitelů ve Středočeském kraji.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-18/2015

RM bere na vědomí žádost ZŠ Komenského 420 o změnu zřizovací listiny.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-18/2015

RM souhlasí s přesunem Kč 100 000,- z rezervního fondu ZŠ Komenského 420 do jejího investičního fondu z důvodu nákupu interaktivních tabulí.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-18/2015

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s..

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 24-18/2015

RM bere na vědomí informaci HB ZČ Kandík o konaném shromáždění od 8:00 do 16:00 hod. RM nesouhlasí s navrženým umístěním stanů na náměstí F.X.Svobody za autobusovou zastávkou a jako alternativu navrhuje prostor v horní části náměstí na travnaté ploše u kostela, kde je možné i během akce dne 18.7.2015 bezpečně přijet i odjet autem  a zároveň je zde možnost napojení na el. energii.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 25-18/2015

Rada města ruší soutěž na realizaci akce „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy“ z důvodu nepřiznání dotačních prostředků, o které bylo požádáno.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 26-18/2015

RM bere na vědomí zprávu OSMI o stavu věci – odstranění zátarasy na pěším chodníku na pozemku p.č. 609/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy a ukládá OSMI oslovit právníka specialistu na problematiku silničního zákona.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 27-18/2015

RM souhlasí s připojením  pozemku p.č.189/2,  k.ú. Rymaně na kanalizační řad s podmínkou uhrazení zhodnocovacího  poplatku a s  uvedením pozemku p.č.182/26 ve vlastnictví MMpB,  k.ú. Rymaně do původního stavu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 28-18/2015

RM souhlasí se stavbou za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby IP-12- 6008633 Mníšek pod Brdy kNN pro pozemek p.č. 2363/7  k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 29-18/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení  věcného břemene plynárenského zařízení na pozemku p.č. 148/7, k.ú. Stříbrná Lhota. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a RWE GasNet, s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 30-18/2015

RM souhlasí s bezúplatným  pronájmem pozemků parc.č. 2717/5, 2717/9, 2717/10 a 2717/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace vodní nádrže v Dolíkách od 1.7. 2015 do 30.6. 2016.

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem MUDr. M. Švestkou na pozemky 2717/5 2717/9, 2717/10 a 2717/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 31-18/2015

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a f. Jarolímek s.r.o.  na část  pozemku parc.č. 348 – ostatní plocha  o výměře 24 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 32-18/2015

RM ruší usnesení č. 17-17/2015 ze dne 17.6.2015.

RM bere na vědomí posudek stavu dřevin – 6 ks stromů – borovice lesní na pozemku p.č. 831/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s pokácením těchto stromů za předpokladu realizace výstavby tělocvičny základní školy na pozemku města p.č. p.č.831/2 , k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-18/2015

RM souhlasí s pokácením 2 stromů – dubů lesních, v ulici Lhotecká, rostoucích na pozemku města p.č.148/1, k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 34-18/2015

RM nesouhlasí s pokácením stromů – 2 ks smrku pichlavého na pozemku města č.1821/2 a žádá komisi pro životní prostředí o posudek.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-18/2015

RM, na základě poptávkového řízeni, vybírá firmu David Petráň, IČO 66042704, dodavatelem stavebních prací na akci Stavební práce v MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy.

Pro 3              Proti 0             Zdržela se       1

 

Usnesení č. 36-18/2015

RM postupuje komisi pro ŽP k vyjádření žádost Společenství vlastníků jednotek BD č.p. 825, 826, ulice Nová, o pokácení stromů - borovic na pozemku města č. parc. 709/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 37-18/2015

RM souhlasí s opravou střešní krytiny na objektu kotelny v ulici Komenského.

RM, na základě poptávkového řízeni, vybírá firmu Izolace střechy – Štolz s.r.o., dodavatelem prací – oprava střešní krytiny na objektu kotelny v ulici Komenského.

RM pověřuje OSMI objednáním prací u firmy Izolace střechy – Štolz s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 38-18/2015

Rada města souhlasí s vynětím zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu rodinného domu a zpevněných ploch na pozemku č. parc. 1746/1 v kat. území Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 39-18/2015

Rada města souhlasí se zřízením dvou společensky účelných pracovních míst pracovní pozice asistent prevence kriminality a pověřuje tajemnici podáním žádosti na Úřad práce pro Prahu západ.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 40-18/2015

Rada pověřuje referenta stavebního úřadu Městského úřadu Mníšek pod Brdy paní Bohumilu Minaříkovou vedením odboru stavební úřad po dobu dočasně nepřítomné vedoucí po dobu její dovolené, mateřské a rodičovské dovolené.

Zároveň RM pověřuje tajemnici realizací tohoto pověření.

Pro 3               Proti 0             Zdržela se 1

 

Usnesení č. 41-18/2015

Rada města souhlasí s výpovědí veřejnoprávních smluv na výkon agendy MP s obcemi Nový Knín a Všenory ke dni 31.12.2015

RM schvaluje navýšení poplatku za činnost MP v rámci veřejnoprávních smluv pro Obec Líšnice, Nová Ves pod Pleší a Černolice od 1.1.2016

Pro 4               Proti 0             Zdržela se 0

 

  Různé

 

Usnesení č. 42-18/2015

RM souhlasí s tím, aby Školní jídelna Mníšek pod Brdy uzavřela Darovací smlouvu na finanční dar na obědové služby ve prospěch 29 nezletilých dětí s dárcem WOMEN FOR WOMEN,o.p.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržela se 0

 

Usnesení č. 43-18/2015

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností Fórum 50%, o.p.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržela se 0

 

 

Bc. Marie Šretrová                                             Daniela Páterová                                           radní                                                                  místostarosta                                                      

Vyvěšeno: 10. 7. 2015

Datum sejmutí: 26. 7. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět