Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 98 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 2.12.2009

 

 

 

 

 

 

přítomni 4 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-98/2009
RM po představení schvaluje program 98. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 2.12.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-98/2009
RM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 30.11.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-98/2009
Rada města souhlasí s návrhy komise pro náhradu škod a bere na vědomí její doporučení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 4-98/2009
RM souhlasí s navrženými Pravidly rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2010  a doporučuje dokument ke schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 5-98/2009
RM na základě doporučení komise pro výběr dodavatele atestace koncepce Dlouhodobého řízení ISVS dle zákona 300/2000 Sb., souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení atestu firmou Equica, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-98/2009
RM bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Nová o výši škody způsobené zaměstnancem a pověřuje starostu zpracováním právního posudku a postupu v této věci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-98/2009
RM pověřuje soc. pracovnici paní Vladimíru Hladkou k dalšímu jednání a písemné odpovědi paní MUDr. Říhové ve věci hospitalizace pacientky I.P., bytem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:45 příchod pana Zápala – přítomno 5 radních
 
 
Usnesení č. 8-98/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o vystoupení, která se uzavírá mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Martinem Hrubým.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-98/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o pronájmu dvou kotců v psím útulku Bouchalka. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi paní Eugenií Sychovskou a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-98/2009
RM souhlasí s prodejem Tatry 805 a doporučuje ZM schválit vypsání záměru prodat vozidlo předem vybranému zájemci panu Jaroslavu Čermákovi.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-98/2009
RM bere na vědomí implementaci datových stránek.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 12-98/2009
RM konstatuje, že v současné době nemůže žádosti paní Zdeňky Kopáčkové o poskytnutí ubytování vyhovět z důvodu plné kapacity všech ubytovacích prostor, které má město k dispozici.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-98/2009
RM souhlasí s koupí pozemku č. parc. 770/2 od manželů Čeledových za cenu 50,-/m2, za 1  m2, tj. celkem za cenu 1500,- Kč s tím, že Město Mníšek pod Brdy uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí a postupuje materiál na projednání ZM
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-98/2009
RM souhlasí s přestavbou a rekonstrukcí rekreační chaty se stávajícími přípojkami na pozemku č. parc. 147 a 148 v k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-98/2009
RM souhlasí s umístěním jímky odpadních vod na pozemku č. parc. 2796 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-98/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1444/1 a 1444/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-98/2009
RM doporučuje ZM schválit snížení poplatku z prodlení u dluhu na nájemném paní Schejbalové na částku ve výši 50 % v případě úhrady dlužného nájemného do 31.12.2009
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 18-98/2009
RM ve věci žádosti o přehodnocení rozhodnutí rady trvá na původním stanovisku rozhodnutí usnesením č. 7-84/2009 ze dne 3.6.2009, tj - (RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 1101/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu rozporu s regulačním plánem zóny.)
Pro: 3              Proti:    1          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 19-98/2009
RM souhlasí s bezúplatnou smluvní údržbou pozemku č. parc. 1995/23 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy s ČEPS, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-98/2009
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací přípojky nízkého napětí v lokalitě AJK – řadové domy za podmínky, že nebude porušen kořenový systém lip.
RM souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-98/2009
RM souhlasí s přechodným dopravním značením pro projekt stavby nízkého napětí v lokalitě AJK – řadové domy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-98/2009
RM souhlasí s vjezdem na pozemek č. parc. 1239 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-98/2009
RM souhlasí s návrhem OSMI a pověřuje OSMI k vypsání záměru prodeje bytu v ulici
9. května č.p. 837 podle původních podmínek.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-98/2009
RM souhlasí s prodejem kuchyňské linky v hodnotě 9.500,- panu Josefu Schafhauserovi dle žádosti, na splátkový kalendář s úhradou Kč 1000,- měsíčně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-98/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí staré dílny na sklad a prodejnu instalatérských potřeb na parc.
č. 67 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že dokumentace bude doplněna o souhlas architekta města a o dopravní řešení včetně řešení parkování pro budoucí prodejnu ve dvoře objektu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 26-98/2009
RM bere na vědomí předání materiálů – návrhů na umístění stavby polyfunkční objekty TILIA, které byly vypracovány na základě jednání s investory na zasedání RM dne 25.11.2009.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-98/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1766/81 a 1766/82 v k.ú. MpB a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej předem vybranému zájemci AJK Sdružení s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-98/2009
RM revokuje usnesení rady města č. 6-97/2009 ze dne 25.11.2009 na upravený text usnesení:
RM souhlasí s rekonstrukcí oplocení pozemku č. parc. 309 a 281/3 v k.ú. Rymaně manželů Macháčkových dle předloženého návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 29-98/2009
RM bere na vědomí doplnění informací o stanovení vodného a stočného pro rok 2010 a doplnění důvodové zprávy o vyjádření, že při současné i navrhované výši vodného a stočného Město není schopno generovat dostatek finančních prostředků na prostou obnovu vodohospodářského majetku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-98/2009
RM projednala vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města a postupuje ji ke schválení ZM
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-98/2009
RM projednala dodatek vyhlášky č. 2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a postupuje ho ke schválení ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 32-98/2009
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 876/1, 876/11, 877/1-8 v kat. území Mníšek pod Brdy za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměry prodávaných pozemků nebo jejich částí budou upřesněny geometrickým plánem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-98/2009
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb - likvidace komunálního odpadu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-98/2009
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele díla – Kanalizace, vodovod Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-98/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-98/2009
RM schvaluje znění a uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2010. Dodatek upravuje DPH a termín plnění. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 
 

 

Vyvěšeno: 7. 12. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět