Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 97 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 25.11.2009

 

přítomni 4 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-97/2009
RM po představení schvaluje program 97. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 25.11.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-97/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 25.11.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-97/2009
RM schvaluje a doporučuje ZM přijmout rozpočtové opatření č.5
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 4-97/2009
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 22.5.2009 s Autoškolou Jaroslav Fechtner dohodou ke dni 31.12.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-97/2009
RM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru místnosti č. 11 v č.p. 610 v Mníšku pod Brdy předem vybranému zájemci firmě Autoškola Jaroslav Fechtner od 1.1.2010 a pověřuje OSMI vypsáním záměru pronajmout tento prostor a vypracováním nájemní smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-97/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí oplocení pozemku č. parc. 309 v k.ú. Rymaně manželů Macháčkových dle předloženého návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-97/2009
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku (cca 75 m2) č. parc. 281/1 v k.ú. Rymaně předem vybranému zájemci paní Patricii Urbanové za cenu 350,- Kč za 1 m2.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:16 – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 8-97/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 289/1, 289/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-97/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1238 a 1239v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-97/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1354 a 1355  v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-97/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1204/1, 1204/2 a 1203 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-97/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky v domě č.p. 836 a 837 paní Hlavicové A. a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-97/2009
RM souhlasí se změnou znění smlouvy a uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky v domě č.p. 836  a 837 manželů Špačkových a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-97/2009
RM souhlasí s připojením zóny 16A na kanalizační řad – Stoka J po vybudování této stoky a po uzavření společenské smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a investorem zóny 16A. Prostředky získané z této smlouvy budou využity k odstranění balastních vod v kanalizačním systému.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-97/2009
RM souhlasí s přidělením zahrádky paní Lizánkové v zahrádkářské osadě „Na Oboře“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 16-97/2009
RM souhlasí s udělením odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města:
·           Jan Daniel – dle návrhu
·           Petra Poučková – dle návrhu
·           Mgr. Alice Vejmolová – dle návrhu
·           Mgr. Bohumila Pallagyová – dle návrhu
·           Jana Tauchmanová – dle návrhu
·           Bc. Marie Šretrová – dle návrhu
 
RM ukládá všem ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací, aby pro příští období pro stanovování odměn, předem seznámila RM s návrhy na celkové odměny pracovníkům své příspěvkové organizace.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 17-97/2009
RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Komenského 886 ve výši 47.200,- Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-97/2009
RM souhlasí se zněním Dodatku č.1 Pracovního řádu Městského úřadu Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-97/2009
RM nesouhlasí se žádostí SÚS Kladno s převzetím mostku do vlastnictví města a pověřuje starostu dalším jednáním.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0 
 
Usnesení č. 20-97/2009
RM na základě uzavřeného výběrového řízení na nájem bytu č.13 v domě č.p 519 schvaluje jako nájemce pana Josefa Schafhausera, bytem 9. května 533, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-97/2009
RM rozhodla z důvodů humanitárních a sociálních umístit paní Volfovou do bytu č. 14 , v domě č.p. 555 tak, že bude uzavřena smlouva na dobu určitou a to 6 měsíců.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-97/2009
RM souhlasí s vypsáním záměru pronájmu bytu č. 14 v domě č.p. 555 předem určenému zájemci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 23-97/2009
RM se obává následků a výrazného dopadu na obyvatele města, stejně jako zhoršení dostupnosti a dojezdu do zaměstnání, ale i alternativ využití různých způsobů hromadné dopravy. Z těchto a dalších důvodů RM nesouhlasí s omezením vlakové dopravy na trati č. 210 Čisovice – Dobříš a pověřuje starostu města jednáním v rámci mikroregionu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-97/2009
RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení v podkrovním a střešním prostoru budovy Městského úřadu Mníšek pod Brdy firmě Radio Link Plus.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-97/2009
RM schvaluje přijetí věcného sponzorského daru pro MŠ Nová a MŠ 9. května.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-97/2009
RM schvaluje a doporučuje ZM návrh na výši vodného a stočného dle důvodové zprávy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  0
 
Usnesení č. 27-97/2009
RM neschvaluje návrh pana Izáka na směnu pozemků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-97/2009
RM souhlasí se záměrem pronájmu objektu sauny předem vybranému zájemci a starostu pověřuje jednáním v dané věci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
ŽP
 
Usnesení č. 29-97/2009
RM souhlasí s  pokácením 4 ks drobnějších náletových stromů na pozemku Města Mníšek pod Brdy, p.č. 2909/9 – zastávka autobusové dopravy Mníšek pod Brdy – U Kaple.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsal: Miloš Navrátil
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 2. 12. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět