Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 96 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 11.11.2009

 
Usnesení č. 1-96/2009
RM po představení schvaluje program 96. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 11.11.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-96/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 11.11.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-96/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí stávající chaty na dům pro rekreační bydlení na pozemku č. parc. 337 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 4-96/2009
RM souhlasí s připojením vody a kanalizace pro paní Jarmilu Strakovou v ulici Lhotecká na pozemku č. parc. 1111 k domu za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-96/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky panu P. Hlavenkovi (230.000,- Kč) a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1753/46 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Společenské smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1753/58 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Společenské smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1753/59 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Společenské smlouvy s městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1218 a1219 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1209/1, 1209/2 a 1210 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:45 – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 11-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 2257 a 2258v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1433 a 1434 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 311, 312 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní  řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizace a vodovod.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 59 a 60 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-96/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1427 a 1428/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy  na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-96/2009
RM souhlasí se záměrem oplocení pastviny na pozemku č. parc. 394/10 v k.ú. Stříbrná Lhota v provedení z nehraněných fošen.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-96/2009
RM souhlasí s oplocením pastvin na parcele 394/10 v k.ú. Stříbrná Lhota jako vlastník sousedních pozemků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-96/2009
RM souhlasí s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu v Mníšku pod Brdy č. parc. 1738/11.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-96/2009
RM souhlasí se záměrem přestavby pily na stáje s ubytovnou v objektu Mníšek pod Brdy
č.p. 226 s tím, že před podáním žádosti o územní řízení nebo stavební povolení je požadována konzultace architektonického řešení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-96/2009
RM souhlasí se studií stavby rodinného domu na pozemku č. parc. 281/2 v k.ú. Stříbrná Lhota s tím, že před podáním žádosti o územní řízení nebo stavební povolení je požadována konzultace architektonického řešení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-96/2009
RM souhlasí s předloženou studií novostavby rodinného domu na pozemku č. parc. 414/23 v k.ú. Stříbrná Lhota studií s tím, že před podáním žádosti o územní řízení nebo stavební povolení je požadována konzultace architektonického řešení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-96/2009
RM souhlasí s bezplatnou registrací žáků I. stupně ZŠ, kteří se účastnili výtvarné soutěže „Kniha mého srdce“ do Městské knihovny Mníšek pod Brdy na rok 2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-96/2009
RM schvaluje Časový plán tvorby rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2010 
a rozpočtového výhledu na roky 2011-2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-96/2009
RM vyhlašuje témata pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v roce 2010 s termínem předkládání žádostí do 18.12.2010.
I. Oblast kultury:
1. umělecké projekty s divadelní, filmovou, hudební a výstavní tématikou
2. projekty podporující neprofesionální uměleckou činnost
3. projekty zaměřené na ediční činnost nekomerčního charakteru s obsahovou vazbou k městu
4. veřejně prospěšné projekty
 
II. Oblast sportu:
1. podpora činnosti sportovních klubů
2. podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města
 
III. Zájmové spolky a sdružení:
Podpora těchto subjektů.
 
IV. Oblast životního prostředí:
Podpora činnosti vedoucích ke zlepšení životního prostředí a informovanosti obyvatelstva města v této oblasti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-96/2009
S ohledem na kapacitu vodního zdroje rada města vydává zákaz na osazování podružných vodoměrů pro účely zalévání zahrad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-96/2009
RM bere na vědomí konání 2. Plesu Domova pro seniory pod Skalkou v sobotu 21.11. od 16 hod.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-96/2009
RM bere na vědomí informaci o zřízení Přírodního parku Hřebeny, který byl zřízen vydáním nařízení Rady Středočeského kraje dne 14.9.2009.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Odchod – paní Štamberková 18:20 - přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 28-96/2009
RM jednala na základě žádosti ČEZ Distribuce a.s. o záměru výstavby nové trafostanice na pozemku č. parc. 2159/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy – jednání budou pokračovat.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-96/2009
RM souhlasí se zrušením pracovního místa - uklízečka.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-96/2009
RM souhlasí s tím, aby při uzavírání nájemních smluv byly vybírány kauce na nájemné v hodnotě tří nájmů.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-96/2009
RM souhlasí s dopisem adresovaným právnímu nástupci společnosti PLUS-Discount spol. s r.o. ve věci nedoplatku kupní ceny za pozemky č. parc. 1314/6, 1315/12, 1315/13, 1315/14 a 1316/23 vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-96/2009
RM bere na vědomí oznámení MÚ Dobříš o projednávání zadání změny č. 2 územního plánu Voznice.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-96/2009
RM nesouhlasí s pokácením 4 ks thují na pozemku města č. parc. 838 – na novém hřbitově.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-96/2009
RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ 9. května – sladkostí do mikulášských balíčku od paní Dvořákové a paní Pečené.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 20. 11. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět