Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 94 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 27.10.2009

 

Přítomni 4 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-94/2009
RM po představení schvaluje program 94. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 27.10.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-94/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 27.10.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-94/2009
RM projednala zápis komise pro náhradu škod a souhlasí s návrhy komise s tím, že zjistí viníka v případě 2 + 3/2007 a dá mu k úhradě 10 % škody, v případě 6/2008 zjistí promlčitelnost a bude žádat 100% škody.
RM doporučuje ZM souhlasit s návrhem komise pro náhradu škod v bodu 2/2007.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 4-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu IV-12-6301253 Stříbrná Lhota, umístění inženýrských sítí do pozemku č. parc. 148/8 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu IV-12-6301039 Stříbrná Lhota, umístění inženýrských sítí do pozemku č. parc. 148/7 a 148/8 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-94/2009
RM souhlasí s navrženým projektem výstavby rodinného domu celodřevěné konstrukce a garáže na pozemku p.č. 414/22 a 414/29 v. kat.u. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Ing. Pavlínou Štumpovými, bytem Olbrachtova 1054/36, 140 00 Praha 4 – Krč o prodeji pozemku č. parc. 132/5 o výměře 79 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Bohumilem Čučelou, bytem Stříbrná Lhota 959, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 132/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Nikom, a.s. za navrženou cenu
Kč 1.500,-/m2 a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-94/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky  manželům Nekvapilovým (410.000 Kč), manželům Slovíkovým (500.000,- Kč), manželům Smolovým (500.000,- Kč) a paní I. Peškové (500.000,- Kč) a postupuje věc k projednání ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-94/2009
RM souhlasí s dělením pozemku č. parc. 1949/37 v k.ú. Mníšek pod Brdy. dle žádosti č.j. 11703/09 přílohy č. 1 – to je vznikem parcel o velikosti 996 m2 a 992 m2 s přístupovou cestou podél obou pozemků.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-94/2009
RM souhlasí s uhrazením doplatku požadované náhrady za škodu způsobenou pádem větve na osobní automobil  a to ve výši 1000,- Kč paní Monice Buňátové.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-94/2009
RM souhlasí s dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na rekonstrukci části areálu ÚVR na školící středisko s tím, že další uvažovaná rekonstrukce v areálu ÚVR bude spojena s oddělením dešťových vod od vod splaškových
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-94/2009
RM souhlasí s vrácením zálohy ve výši Kč 60.000,- na výstavbu kanalizace manželům Hoškovým na základě sepsaného dodatku ke smlouvě ze dne 11.5.2000, kterým se smlouva zruší a pověřuje starostu podpisem dodatku o ukončení smluvního vztahu mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Vladimírem Hoškem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-94/2009
RM souhlasí s projektovou dokumentací a s realizací stavby kabelového vedení NN 0,4 kV v kraji pozemku č. parc. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy – Madlenka a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu PS 881 Mníšek pod Brdy –
Na Madlenkách.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-94/2009
RM souhlasí s odprodejem bytové jednotky 4+1 v č.p. 837/3 za nabídnutou cenu
Kč 2 100 000,- a uzavřením kupní smlouvy s paní Dagmar Hálovou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-94/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 840/29 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 89 m2 předem vybranému zájemci společnosti Leasing Trade Consulting Corporation spol. s r.o. za cenu Kč 350,- za 1 m2 a ukládá odboru OSMI vypsat záměr prodat tento pozemek předem vybranému zájemci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-94/2009
RM souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 55 v k.ú. Rymaně a vypsáním záměru tuto nemovitost prodat předem vybraným zájemcům manželům Petrovi a Monice Umláškovým za cenu 350,- Kč za 1 m2. Oddělená a prodávaná část bude taková, aby byla zajištěna možnost realizace budoucí komunikace na pozemku č. parc. 37/8 o minimální šíři 4 m.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-94/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 71 v k.ú. Mníšek pod Brdy manželům Iloně a Jiřímu Haasovým a pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tento pozemek předem vybraným zájemcům.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-94/2009
RM souhlasí s odstraněním přístřešku na popelnice u domu č.p. 570 v k.ú. Mníšek pod Brdy, na pozemku č. parc. 1791/3. Odstranění přístřešku bude provedeno na vlastní náklady společenství domu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 106, 107 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení po vybudování těchto řadů v této lokalitě.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 311 a 312 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.1445 1446 VK.Ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 24–94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 356 a 357 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 289/1 a 289/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1232 a 1233/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1324 a 1293 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní, kanalizační a plynovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1222/1 a 1222/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:15 hod (přítomno 5 radních)
 
Usnesení č. 29-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1236 a 1237 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1441 a 1442 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-94/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1329 a 1330/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-94/2009
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronajmout garsoniéru v č.p. 519 obálkovou metodou s minimální cenou Kč 100,-/m2/měsíc - na dobu neurčitou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-94/2009
RM souhlasí s vypsáním záměru na přidělení dvou místností v ubytovně na Hladovém Vrchu panu Fuchmanovi a panu Fouknerovi.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-94/2009
RM souhlasí s vypsáním záměru na přidělení jedné místnosti v ubytovně na Hladovém Vrchu panu Vitáskovi jako náhradní bydlení za zrušené bydlení v družině – č.p. 415.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-94/2009
RM souhlasí se zrušením věcných břemen na kryty CO v bytových domech č.p.558 a 560 v ulici 5. května, č.p. 560, 551, 548 a 546 v ulici 9. května a č.p. 525 (Lipka) a zároveň souhlasí se zrušením těchto krytů CO.
 RM pověřuje OSMI k zajištění vyřazení krytů.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-94/2009
RM souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 2889 předem vybranému zájemci panu Petrovi Cihelkovi za cenu Kč 90,-/m2/měsíc.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 37-94/2009
RM jmenuje komisi pro konkurzní řízení na ředitelku Školní jídelny Základní školy Mníšek pod Brdy 420:
Ing. Petr Digrin Ph.D., Mgr. Ivana Matějková (za město), Jana Tauchmanová (vedoucí zařízení,pro které se výběr provádí), Lenka Bušíková (vedoucí jiného zařízení – ZŠ Dobříš), Mgr. Tomáš Ulmajer (zástupce KÚ, )Bc. Hana Vejdovská (za školní inspekci).
Tajemník komise - Věra Landová
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-94/2009
RM souhlasí  s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a prodávajícími Petrem Zamazalem, Hanou Zamazalovou, Marií Dymákovou, Růženou Kochollovou a manž. Ing. Jaroslavem a Ing. AlenouJandovými a postupuje smlouvu k projednání a schválení zastupitelstvu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-94/2009
RM souhlasí s pojmenováním lokality Včelník a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nový název ulice v lokalitě léčebny Magdaléna o.p.s., č. parc. 2665/9, 2665/3, 2665/4 – ulice „VČELNÍK“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OKS
 
Usnesení č. 40-94/2009
RM souhlasí s převedením části vybavení bývalého kina (2 role dekorační tkaniny DYFTYN) na Základní školu Komenského 886, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Usnesení č. 41-94/2009
RM vzala na vědomí žádost o stanovisko k záměru umístění prodejny BILLA na pozemcích města a bude dále jednat o možné realizaci širokosortimentní prodejny naproti Penny.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-94/2009
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby městské policie mezi městem Mníšek pod Brdy a obcí Líšnice.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 43-94/2009
RM souhlasí s pokácením 1 ks douglasky tisolisté a 1 ks ořešáku královského na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 13 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-94/2009
RM souhlasí s pokácením 3 ks topolu černého na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 1299/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 45-94/2009
RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 2193 u Hladového Vrchu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 46-94/2009
RM požaduje k rozhodnutí ve věci o pokácení 4 ks thují na novém hřbitově podrobnější informace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 47-94/2009
Rm souhlasí s pokácením 3 ks bříz na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 1777/8 u domu č.p. 836 a 1 ks jívy na pozemku č. parc. 1766/1 u domu č.p. 535.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 48-94/2009
RM bere na vědomí oznámení zahájení řízení o udělení výjimky z ochranného pásma památkové lipové aleje pro stavbu dvou polyfunkčních objektů.
RM si vyžádala doplňující údaje a věc bude projednána na příštím jednání rady.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 49-94/2009
RM souhlasí se zřízením vsypového místa na městském hřbitově a se zavedením jednorázového poplatku za vsyp ostatků Kč 500,-.
RM doporučuje ZM schválit v tomto znění vyhlášku města
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 50-94/2009
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420, za školní rok 2008/2009.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 51-94/2009
RM bere na vědomí informace Finančního úřadu Praha-západ k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková 
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.,v.r.
    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 4. 11. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět