Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 93 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 7.10.2009

 

přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-93/2009
RM po představení schvaluje program 93. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.10.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-93/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 7.10.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-93/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1123 a1124 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-93/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1435 a 1436 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-93/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1230 a 1231 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
 
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-93/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1227 a 1228 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-93/2009
RM jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na prodej bytu č. 3 v ulici 9. května
č.p. 837:  Vlastimil Kožíšek, Věra Landová, RNDr. Milan Brabenec, Zdeňka Stiborová, Jaroslav Bednář.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-93/200
RM ruší usnesení č. 10-92/2009 ze dne 23.9.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
  
Usnesení č. 9-93/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1186, 1187 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10–93/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1738/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy manželů Ing. Petra a Jany Bláhových.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11–93/2009
RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích č. parc. 1753/29 a 1753/30 k.ú. Mníšek pod Brdy manželů Ovských.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12–93/2009
SM souhlasí se stavbou garáže na pozemku č. parc. 1937/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13–93/2009
RM souhlasí s výměnou zahradního zastřešení na dvorku rodinného domu č.p. 258 na pozemku č. parc. 318 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-93/2009
RM souhlasí s bezúplatným převodem motorového vozidla Škoda Fabia 1,4 RZ 1S6 8924 z majetku Policie ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a současně doporučuje zastupitelstvu města vyslovení souhlasu s bezúplatným převodem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-93/2009
RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na dodavatele technického vybavení, pořízení výpočetní techniky v rámci projektu Czech POINT upgrade a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou CONEXE s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-93/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Silnice TS s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17–93/2009
RM ukládá OSMI prověřit v souvislosti s novým zákonem údržbu chodníků, kde pozemky nejsou ve vlastnictví města.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
18:10 Příchod pana Zápala přítomno 5 radních
  
 
Usnesení č. 18-93/2009
RM souhlasí se stavbou výrobní haly a sídlem firmy Tesařství Biskup s.r.o. na pozemku
č. parc. 1969/1 v k.ú.Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19–93/2009
RM souhlasí se splátkovým kalendářem dlužné částky vybraného nájemného společností Teplárenská a realitní společnost Dobříš spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem dohody
o  uznání závazku a jeho postupném splácení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20–93/2009
RM bere na vědomí informaci o výši pohledávek za nájemníky v bytech ve vlastnictví města a o stavu a způsobu vymáhání těchto pohledávek u jednotlivých dlužníků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-93/2009
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Kč 3.000,- z rozpočtu roku 2010 Farní charitě Starý Knín na poskytování sociálních služeb v Mníšku pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-93/2009
RM souhlasí s navrhovanou výší ročního nájemného vycházejícího z pronajatého majetku v roce 2009 a v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2010 požaduje, aby bylo navýšeno nájemné v souvislosti s nově vloženým majetkem do správy 1. SčV, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-93/2009
RM souhlasí se sloučením dvou služeb - domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
v jednu - domov seniorů s možností výběru typu bydlení. Celková kapacita domova se nemění.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-93/2009
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy Komenského 886 za rok 2008/2009.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-93/2009
RM souhlasí s odběrem vody z hydrantu města pro potřeby SDH Mníšek pod Brdy a to z hydrantu u úpravny na Sequenci nebo z hydrantu u prodejny Penny.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-93/2009
RM souhlasí na základě žádosti pana Jaroslava Bauera s odběrem vody ze Zámeckého rybníka za účelem zalévání pozemku č. parc. 1070/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
  
 
Usnesení č. 27-93/2009
RM pověřuje starostu jednáním se zástupcem ČEZ Distribuce ve věci záměru umístění nové TS v Mníšku pod Brdy na pozemku č. parc. 2159/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-93/2009
RM na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky VŘ na dodavatele Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy a vybrala jako vítěznou firmu GAKAHO, s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    ng. Petr Digrin, Ph.D. v.r.            
   místostarosta                                                                          starosta
 

Vyvěšeno: 14. 10. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět