Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 92 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 23.9.2009

 

 
přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č.   1-92/2009
RM schvaluje program 92. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.9.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-92/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 23.9.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-92/2009
RM schvaluje úpravu vyrovnaného rozpočtu Domova pro seniory Pod Skalkou na 4. čtvrtletí roku 2009 dle návrhu ze dne 9.9.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 4-92/2009
RM souhlasí s umístěním panelů a stavbou fotovolaické elektrárny pro RD na pozemku č. parc. 1383/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-92/2009
RM souhlasí s projektem a vlastní realizací stavby č. PS 1161 Mníšek č. st. IE-12-6002312 a vstupem na pozemky města č. parc. 996/13 a 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-92/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. na stavbu PS 1161 Mníšek p. Brdy – kNN Na Madlenkách propojení TS.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.7-92/2009
RM bere na vědomí žádost č.j. 10168/2009 manž. Čeledových a před jejím rozhodnutím postupuje věc k právnímu posouzení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-92/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. S/1521/09 na akci Montáž kabelového vedení nízkého napětí 0,4kV pro pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy – k pozemkům naproti PLUSu č. parc. 1313/2.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-92/2009
RM souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 407/21 v k.ú. Rymáně a obci Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Gabrielou Petráňovými.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-92/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1186, 1187 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-92/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1205, 1206/1, 1206/2, 1206/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-92/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1226/1 a 1226/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-92/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1447/1 a 1447/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-92/2009
RM souhlasí s pronájmem části pozemku 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Petru Cihelkovi za cenu Kč 90,- za 1 m2 a měsíc a ukládá OSMI vypsat záměr pronajmout část výše uvedeného pozemku předem vybranému zájemci a připravit smlouvu o pronájmu části pozemku.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-92/2009
RM souhlasí s provedením přemístění vodoměru ze sklepních prostor v domě č.p. 567/568 do vodoměrné šachty na pozemku města č. parc. 1789, 1790, 1791/4. V této věci je třeba uzavřít smlouvu o věcném břemeni.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-92/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 571/59 v k.ú. Rymáně žadatele Petra Přerovského s podmínkou dořešení likvidace dešťové vody na pozemku.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-92/2009
RM nemá připomínky k předložené dokumentaci pro územní řízení akce“ ÚVR – Školící středisko - č. 1.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 18-92/2009
RM schvaluje text Dlouhodobého řízení ISVS, Informační koncepci Města Mníšek pod Brdy – analýzu informačních potřeb, stavu infrastruktury a stanovení prioritních oblastí pro roky 2009 až 2015 pro Městský úřad Mníšek pod Brdy, která byla vypracována na základě zákona č. 300/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy a vyhlášce č. 529/2006 Sb.
O dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19–92/2009
RM jmenuje výběrovou komisi pro posouzení nabídek provedení atestace Dlouhodobého řízení ISVS ve složení Ing. Petr Digrin Ph.D., Věra Landová, Miloš Navrátil, RNDr. Milan Brabenec a Ing. Jan Prachař.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-92/2009
RM jmenuje výběrovou komisi pro posouzení nabídek pořízení výpočetní techniky v rámci projektu Czech POINT upgrade ve složení: Ing. Petr Digrin Ph.D., Věra Landová, Miloš Navrátil, RNDr. Milan Brabenec a Ing. Jan Prachař.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-92/2009
RM revokuje usnesení rady města č. 36-80/2009 ze dne 29.4. 2009 tak, že opravuje částku přijetí dotace z Fondu kultury Středočeského kraje a to Kč 15.000,- jako příspěvek na Skaleckou pouť.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-92/2009
RM přijímá dar Kč. 25.000,-- a schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy na příspěvek ve výši 25.000,-- Kč na doprovodný kulturní program při Skalecké pouti.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem EUROSIGNAL.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 23-92/2009
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přestupkové agendy s Obcí Řitka, a to s platností do 31.12.2010 za odměnu 10.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-92/2009
RM projedná s ředitelkou MŠ Nová případnou možnost prodloužení provozu mateřské školy do 16.30 hod.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
18:25 příchod pana Zápala -  přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 25-92/2009
RM doporučuje připravit prodej bytů v ulici Lhotecká 507 – byt č. 6 a Lhotecká 511 – byt č. 2 a byt č. 1. 
RM ukládá OSMI připravit vypsání záměru na prodej bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 507 a bytových jednotek č. 1 a 2 v domě č.p. 511 v ulici Lhotecká.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-92/2009
RM znovu projednala usnesení RM č. 13-89/2009 ze dne 5.8.2009 ve věci navýšení nájemného a revokovala toto usnesení následovně. Nájemné v domě č.p. 851 ponechat na původní výši nájemného z důvodu sociální situace v rodině. Ostatní navýšení nájmů ponechat podle původního rozhodnutí RM z 5.8.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-92/2009
RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu černého na pozemku města č. parc. 1299/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-92/2009
RM bere na vědomí dopis manželů Haasových ze dne 23.9.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-92/2009
RM bere na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy 9. května 575, Mníšek pod Brdy za školní rok 2008-2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Alena Štamberková v.r.                                                               Vlastimil Kožíšek v.r.
           radní                                                                                místostarosta

Vyvěšeno: 30. 9. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět