Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 91 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 9.9.2009

 

Usnesení č. 91 z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
konaného dne 9.9. 2009 
(ke zveřejnění)
přítomni 3 radní
 
Usnesení č.   1-91/2009
RM po představení schvaluje program 91. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.9.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   2-91/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 9.9.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-91/2009
RM projednala a souhlasí s rozpočtovým opatření č. 4/2009 a postupuje jej ke schválením ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-91/2009
RM souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na pozemek č. parc. 6/9 v k.ú. Rymáně o výměře 5m2 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Rážovými a postupuje ho ke schválení do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-91/2009
RM schvaluje znění a zavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen pro stavbu přípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní a přípojky elektřiny, která je umístěna na pozemcích č. parc. 1194/4, 1194/5 a 2910/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Rada města pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-91/2009
RM souhlasí se stavbou STL plynovod, lokalita „Za silnicí“ pro OS Real s.r.o. a s napojením na stávající plyn. Zároveň souhlasí se vstupem na pozemek č. parc. 708/12 – komunikace, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za účelem napojení na stávající plyn. Pokud bude napojení na plyn vyžadovat překop komunikace, je třeba si zažádat na OSMI o zvláštní užívání komunikace.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-91/2009
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 2928/1 o výměře 236 m2 a č. parc. 2925 o výměře 205  m2
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-91/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 385 v k.ú. Rymáně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 9-91/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 300 a 301 na vodovodní řad v k.ú. Rymáně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-91/2009
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací č. IV-12-6008552, PS Mníšek pod Brdy – pod Skalkou, kabelové vedení NN 0,4 kV pro č. parc. 1733/8 a 1731/2.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 11-91/2009
RM projednala a předběžně souhlasí s navrženou směnou pozemků města za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Martina Cvrčka za podmínky, že veřejný prostor za bytovým domem bude zarovnán s plotem, a bude o výměře cca 700-750 m2.
RM ukládá OSMI tuto změnu směny projednat s panem Ing. Cvrčkem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-91/2009
RM souhlasí se směnou a prodejem pozemků s Ing. Jindřichem Jarým dle projednaného návrhu a ukládá OSMI vypsání záměru směny a prodeje.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-91/2009
RM souhlasí s umístěním stavby volejbalových kurtů a šaten a s připojením na vodovod a kanalizaci pozemku č parc. 1296/8 – TJ Sokol Mníšek pod Brdy v rámci sportovního areálu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14– 91/2009
RM souhlasí s provedením izolace základů dvojdomu č.p. 536, 537 a předává věc OSMI k vyřízení záboru veřejného prostranství (pozemek č. parc. 1766/1).
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15 – 91/2009
RM bere na vědomí vyklizení a protokolární předání nebytových prostor v DD MUDr. Výborným ke dni 2.9.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-91/2009
RM bere na vědomí řešení smluvního vztahu s paní Mgr. Bendovou .
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-91/2009
RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu s Ing. Vladimírem Rosůlkem k 30.10.09.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-91/2009
RM bere na vědomí odstoupení paní Šárky Šebkové od nájemní smlouvy na pronájem domu č.p. 602 v ulici Lhotecká – dohodou ke dni 30.9.2009.
 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 19– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/11 manželům Ing. Jiřímu a Bc. Ivaně Fojtíkovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projedná ní do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 837/2 manželům Janovi a Renatě Čechovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 837/8 paní Ing. Kateřině Šretrové a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 837/9 manželům Jaroslavu a Aleně Jandovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 837/10 manželům Jaroslavu a mgr. Haně Kedajovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 837/4 manželům Jánovi a Janě Šugárovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/12 paní Dobromile Dubinové a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/8 manželům Ing. Karlovi a Mgr. Alici Vejmolovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 27– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/5 panu Ing. Romanovi Kvíčalovi a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/7 manželům Václavovi a Miroslavě Špačkovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29– 91/2009
RM souhlasí s převodem bytové jednotky 836/10 manželům Ing. Antonínovi a Zitě Hosnedlovým a zněním smlouvy za podmínek stanovených usnesením ZM č. 19 ze dne 25.6.2009 bod 2/k a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-91/2009
RM souhlasí se  zněním a uzavřením kupní smlouvy na pozemky č. parc. 274/21, 274/22, 274/23, 274/4 a 274/5  v k.ú. Rymáně a postupuje ji k projednání a schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-91/2009
RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Komenského 886 Mgr. Bohumile Pallagyové:
dle návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-91/2009
RM ruší usnesení č. 22-89/2009 z 5.8.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-91/2009
RM schvaluje výjimku z počtu dětí MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května pro školní rok 2009/2010 a to:
1. třída – 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. tříd – 25 dětí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-91/2009
RM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši Kč 263.927,- poskytnutou  Fondem životního prostředí Středočeského kraje na akci „Výsadba a vegetační úpravy v Mníšku pod Brdy“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2793/0ŽP/2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 35 – 91/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo „Projekt chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská ve městě Mníšek pod Brdy“.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností CITYPLAN spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36 – 91/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na projektové práce – dokončení rekonstrukce MŠ 9. května.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Projekčním atelierem StAr, Ing. Martina Karafiátová.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37 – 91/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace rekreačně sportovního areálu Pivovárka.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností IN.SPIRA Group s.r.o. ATELIÉR.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38 – 91/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na projektové práce – zateplení MŠ 9. května.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a
Projekčním atelierem StAr, Ing. Martina Karafiátová.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39 – 91/2009
RM jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na dodavatele akce Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy.
Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, RNDr. Milan Brabenec, Jaroslav Bednář, Ing. Miroslav Běhoun
Náhradníci: Ing. Josef Mejzlík, Jakub Kasl, Zdeňka Stiborová, Věra Landová, Miloš Navrátil.
Jmenovaná komise bude komisí na otevírání obálek s nabídkami a zároveň komisí hodnotící.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-91/2009
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění svahu opěrným systémem mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Pečenými. RM postupuje návrh smlouvy k projednání ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 41-91/2009
RM bere na vědomí odpověď OŽP na dotaz týkající se kácení borovice na pozemku č. parc. 1930 v k.ú. Mníšek pod Brdy v ulici Pod Skalkou. Káceny bylo povolené rozhodnutím OŽP s uloženou náhradní výsadbou).
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:  
 
 
Usnesení č. 42-91/2009
RM souhlasí s pokácením 5 ks jírovce maďalu na náměstí F.X.Svobody na pozemku č. parc. 2889.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0 
 
 
Usnesení č. 43-91/2009
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku „Zhotovení projektu pro provedení stavby a autorský dozor – nadstavba, zateplení a profese MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ vybírá nabídku architekta Jiřího Malouška. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 

 

Vyvěšeno: 25. 9. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět