Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 9 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.3.2011

Přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-009/2011
RM po představení schvaluje program 9. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-009/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředku Města Mníšek pod Brdy ke dni 9.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 3-009/2011
RM souhlasí s novým zněním zřizovací listiny Základní školy, Mníšek pod Brdy Komenského 886, v novelizovaném znění a doporučuje zastupitelstvu města úplné znění zřizovací listiny schválit.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-009/2011
RM schvaluje Jednací řád komisí Rady města Mníšek pod Brdy, zřízených podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-009/2011
RM schvaluje náplň činnosti Komise pro školství a vzdělávání.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-009/2011
RM bere na vědomí informaci Školní jídelny Komenského 420, Mníšek pod Brdy o výši hospodářského výsledku za rok 2010 a souhlasí s návrhem na převedení částky 321,82 Kč do rezervního fondu organizace.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-009/2011
RM nesouhlasí se změnou užívání rekreační chaty č.e. 1409 na rodinný domek, pozemek p.č. 1372 a 1373 v  k.ú. Mníšek pod Brdy, z důvodu rozporu s regulačním plánem pro tuto lokalitu 122b, jak již bylo jednou rozhodnuto v usnesení 5-004/2011. Rodinný dům v těchto místech není možno povolit, jedině v případě změny regulačního plánu zóny 12b, lokalita 122b.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-009/2011
RM souhlasí  s rozdělením pozemku p.č. 2535 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu vypořádání podílového spoluvlastnictví.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 9-009/2011
RM souhlasí s realizací stavby PS – 1601 Mníšek pod Brdy – kNN pro č.parc. 2437 k.ú. Mníšek pod Brdy
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-009/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1333, 1334 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-009/2011
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 16/2/2010 ze dne 14.12. 2010 z důvodu odstoupení zájemce od záměru koupě pozemků p.č.2698/23 a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti  1/39 na  pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-009/2011
RM doporučuje ZM zrušit bod 3) n) usnesení č. 27 ze dne 23.9.2010 z důvodu odstoupení zájemce od záměru koupě pozemků p.č. 2698/35   a   ideálního   spoluvlastnického   podílu
o velikosti  1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-009/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1443/1 a 1443/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad, souhlasí s projektem přípojky kanalizace k chatě č.e. 395 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby kanalizace nabylo právní moci.
Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 14-009/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.138/1, 138/2 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad, RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím,že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí. 
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako s budoucím povinným a ing.Evženem Veselým a Marií Veselou jako budoucím oprávněným ohledně stavby vodovodní přípojky pro p.č. 138/1 umístěné na pozemcích 133/5, 148/1 vše k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-009/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1552 Mníšek pod Brdy – kNN pro p.č. 1766/84 -73 a její následnou realizací.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-009/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1397 Mníšek, V Lipkách – kVN,TS kNN P 1601/1-2 a její následnou realizací.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17 -009/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1642 Mníšek pod Brdy, kNN, č.p. 881 a následnou realizací stavby.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-009/2011
RM souhlasí se zrušením věcných břemen na kryty CO v  domech č.p. 526, č.p. 527 a č.p.550  v ulici 9. května.
RM souhlasí se zněním a uzavřením smluv o zrušení věcného břemene na vyřazené úkryty CO z evidence v objektech č.p. 526, č.p. 527, č.p. 550, č.p. 551, č.p. 548, č.p. 549, č.p. 546, č.p. 547 v ulici 9.května, č.p.524, č.p. 525 V Lipkách, č.p.559, č.p. 560 a č.p. 557 a č.p. 558 v ulici 5.května a pověřuje starostu jejich podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-009/2011
RM nesouhlasí s  podáním žádosti Městem Mníšek pod Brdy k Okresnímu soudu Praha - západ o dodatečné projednání dědictví z titulu nalezení dalšího majetku zemřelého - hrobka, číslo hrobu 93, název hřbitova: STARÝ HŘBITOV, oddíl SH II v  Mníšku pod Brdy a to z důvodu, že se jedná o doprojednání dědictví, které je v zájmu fyzické osoby, která
o dodatečné projednání může požádat sama.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 20-009/2011
RM ukládá příspěvkovým organizacím – základním školám v Mníšku pod Brdy
aby se zúčastnily příprav a podání žádostí o dotaci do systému MŠMT.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-009/2011
RM schvaluje předložený návrh č. 2 rozpočtu města pro rok 2011 a doporučuje ho ZM
ke schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-009/2011
RM schválila rozdělení GRANTu 2011 na podporu činnosti spolků, sdružení,  sportovních oddílů a jednotlivců.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-009/2011
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce.
RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0 
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 24-009/2011
RM souhlasí s tím aby město podalo žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části pozemku 1313/3 v k.ú. MpB  pro budoucí komunikaci o šíři koridoru 25 m.
RM postupuje věc k projednání a schválení ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 25-009/2011
RM revokuje usnesení č. 9-008/2011 tak, že:
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 7 v domě č.p. 555 v ulici Rudé armády předem vybranému zájemci panu Pavlu Bednářovi.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-009/2011
RM souhlasí s povolením odběru podzemních vod a s vydáním stavebního povolení ke stavbě vrtané studny pro společnost S.P.T., spol. s r.o., na pozemku č. parc. 1989/83 v k.ú. Mníšek pod Brdy, které je předmětem správního řízení Vodoprávního úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
  
 
          Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                 starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 14. 3. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět