Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 89 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 5.8.2009

 

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
č. 89 , konané dne 5.8.2009

 
ORG
 
Usnesení č.   1-89/2009
RM po představení schvaluje program 89. jednání Rady města Mníšek pod Brdy, konané dne 5.8.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-89/2009
RM bere na vědomí sdělení starosty města na základě informací Olgy Šibřinové, vedoucí finančního odboru, o stavu finančních prostředků města.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI
 
Usnesení č.   3-89/2009
RM souhlasí s dělením pozemku parc. Č. 1766/2, k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že geometrické zaměření nových částí pozemků bude provedeno na náklady žadatele.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   4-89/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 422 a 423 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-89/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 408/16 a 408/7 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   6-89/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 311, 312 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   7-89/2009
RM souhlasí s  plynovou přípojkou k RCH na pozemku p.č. 106 a 107 v k.ú. Stříbrná Lhota. Vodovodní a kanalizační síť není v místě vybudována.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   8-89/2009
RM souhlasí s opravou podezdívky a výměnou plotu dle žádosti.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   9-89/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1448 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad   za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-89/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 996/50 a 996/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-89/2009
RM souhlasí s plánovanými stavebními úpravami objektu č.p. 41 na pozemku parc. č. 309 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-89/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 29 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-89/2009
RM rozhodla o zvýšení nájmů v bytových prostorách od 2010, dle předlohy, a to 63,67 Kč/m2 a pověřuje OSMI ve spolupráci s TEAR s.r.o. zajištěním změny výše nájmů.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-89/2009
RM souhlasí vyrovnáním nájemného v ubytovně Hladový vrch s tím, že panu Povenzovi bude vrácen přeplatek za nájemné ve výši 8.127 Kč a pověřuje OSMI vyřízením záležitosti.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Usnesení č.   15-89/2009
RM po seznámení se se dvěmi variantami navržených řešení souhlasí s dalším jednáním ve věci a pokračování na návrhu dle připomínek vzešlých z debaty a pověřuje OSMI přepracováním návrhů.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   16-89/2009
RM souhlasí s výsledky poptávky dodavatele díla, Václav Suda, IČ: 123 72 676 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   17-89/2009
RM souhlasí s dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo Kanalizace ulice Dobříšská, Na Vrškách a Rymaně a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
 
TAJ
 
Usnesení č.   18-89/2009
RM bere na vědomí Informace JUDr. Aleše Koláře o rozhodnutí nejvyššího správního soudu, rozsudek č.j. Ao 2/2009 o stavební uzávěře.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   19-89/2009
RM bere na vědomí informace Sdělení o prodeji nemovitostí, nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že bude tato informace předložena k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   20-89/2009
RM bere na vědomí stížnost paní Hany Hladovcové na provoz Restaurace Pod Skalkou. RM ukládá Městské policii Mníšek pod Brdy vykonávat zvýšený dozor nad dodržováním veřejného pořádku dle platné vyhlášky a dále pověřuje OSMI, OVV a OKS připravit návrhy možných opatření k zajištění minimalizace negativních dopadů provozu restaurace na okolí.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
 
OKS
 
Usnesení č.   21-89/2009
RM souhlasí se zněním Pravidel užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy a zavádí je v platnost k datu 31.8.2009.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   22-89/2009
RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy, dle předlohy uvedené v důvodové zprávě.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   23-89/2009
RM ukládá SÚ a OSMI dořešit odstranění altánu na č. parc. 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OŽP
 
Usnesení č.   24-89/2009
RM souhlasí se pokácením 5 ks stromů dle specifikace s tím, že bude provedena náhradní výsadba.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
                        Zapsal:
 
                       Miloš Navrátil
 
 
 
 
 
          Vlastimil Kožíšek                                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.
            místostarosta                                                                                     starosta
 

Vyvěšeno: 19. 8. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět