Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 87 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 8.7.2009

 
 
ORG
 
Usnesení č.   1-87/2009
RM po představení schvaluje program 87. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 8.7.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-87/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 8.7.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
OSMI
 
Usnesení č.   3-87/2009
RM souhlasí s instalací fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie na střeše RD na pozemku č. parc. 274/18 v k.ú. Rymaně.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   4-87/2009
RM bere na vědomí, že spoluvlastníci č.p. 536 a 537 nemají zájem o pronájem pozemku č. parc. 1766/1 v k.ú.Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-87/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 2274/2, 2273 na vodovodní a kanalizační řad v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:  0
 
Usnesení č. 6–87/2009
RM souhlasí  s připojením pozemku č. parc. 1955/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 7-87/2009
RM souhlasí s vjezdem na pozemek č. parc. 1740 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s uložením přípojek do komunikace za podmínky podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace. RM souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 8-87/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/12 a 408/10 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9–87/2009
RM souhlasí s vjezdem na pozemek č. parc. 1449/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy z ulice V Lipkách.
Pro:      4          Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 10–87/2009
RM souhlasí s pronájmem objektu proti MKS za účelem zřízení prodejny instalatérských potřeb a pověřuje OSMI jednáním o podmínkách a znění nájemní smlouvy.
Pro:      4         Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 11–87/2009
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronajmout část pozemku č. parc. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému nájemci panu Petru Cihelkovi, bytem Praha 8, Glowackého 554/4.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 12–87/2009
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/40 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 předem vybranému zájemci Václavovi Stedilovi za cenu Kč 400,--/m2.
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 13–87/2009
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 76/1 v k.ú. Stříbrná Lhota manželům Tomášovi a Lucii Duškovým.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 14–87/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou Energon Dobříš, s.r.o. na dodávku projektové dokumentace pro realizaci kabelového vedení NN 0,4 kV v části obce Rymáně – Obsiny.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 15-87/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou Energon Dobříš, s.r.o. na montáž kabelového vedení NN 0,4 kV v části obce Rymáně – Obsiny.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 16-87/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/6 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 17-87/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu přípojky vodovodu a kanalizace na pozemku č. parc. 1512/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Milenou Kadlecovou
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 18-87/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1275/3 a 1276/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 19–87/2009
RM doporučuje ZM vzdání se nároku na převod pozemku č. parc. 72 o výměře 22 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy od Pozemkového fondu.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 20–87/2009
RM schvaluje vyplacení odměn členům přestupkové komise za 1. pololetí roku 2009 následovně:
paní Jaroslava Řandová, paní Václava Vodvářková a pan Tomáš Balej – dle návrhu.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 21–87/2009
RM nesouhlasí s udělením jakékoliv výjimky ze směrnice Režim sociálního fondu.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení 22–87/2009
RM souhlasí se změnou článku 4.3 Režimu sociálního fondu a to s navýšením odpracovaných dní od 1.1. do 31.5. běžného roku na 75 dní.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
OKS
 
Usnesení č.  23-87/2009
RM souhlasí s poručením doby nočního klidu při příležitosti konání zábavy s hudební produkcí, která se bude konat po tenisovém turnaji Reliance open dne 8.8.2009, do max. 24 hod.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  24-87/2009
RM souhlasí s konáním výstavy drobného zvířectva v zámeckém parku, svozem a parkováním v prostorách proti poště ve dnech 23. až 26. července 2009.
 Pro:     4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  25-87/2009
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 a to na počet 16 žáků ve třídě pro žáky s LP a na 9 žáků ve třídě pro žáky se středním stupněm MP.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   26-87/2009
RM souhlasí s převedením části vybavení bývalého kina na Magdaléna. o.p.s.: služební sedadla 3x, divácká sedadla 59x, opona sametová, opona sametová – závěs, věšáky z šatny – komplet.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-87/2009
RM souhlasí se zastavením exekučního řízení a odpisem pohledávky za povinným PRONERO, s.r.o. IČ: 61675920 neboť toto exekuční řízení je dle sdělení pověřeného exekutora bezvýsledné.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 28-87/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 21015/2007.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a MPSV.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-87/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo zajištění služeb v oblasti údržby na území města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a KOMWAG, a.s.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Různé
 
Usnesení č. 30-87/2009
RM doporučuje zřídit rozptylové místo v areálu Domova pro seniory pod Skalkou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-87/2009
RM souhlasí s tím, aby MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy převzala sponzorský dar – dřevěný domeček na školní zahradu – od firmy ASKO, a.s.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Příchod pana Zápal 18:15 (přítomno 5 členů RM)
Usnesení č. 32-87/2009
RM ruší výběrové řízení na dodavatele služeb podlimitní zakázky Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a odpadového hospodářství.
Pro: 5              Proti: 0             Zdrželo se: 0
  
 
Usnesení č. 33-87/2009
RM pověřuje místostarostu přípravou nového výběrového řízení na dodavatele služeb podlimitní zakázky Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a odpadového hospodářství.
Pro: 5              Proti: 0             Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 34-87/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na opravu chodníků a komunikací na náměstí F.X.Svobody.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Radovanem Králem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  
 
Usnesení č. 35-87/2009
RM bere na vědomí Urbanisticko-ideové řešení – Studii využití louky při Bojovském potoku východně od zámku, Mníšek pod Brdy a doporučuje její další rozpracování dle připomínek vznesených na jednání rady města s autorem studie dne 8.7.2009.
RM doporučuje zadat podrobné zpracování podkladů pro možné podání žádosti o dotaci na rekultivaci a obnovu zeleně u SFŽP.
Pro:5               Proti: 0            Zdrželo se: 0 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 29. 7. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět