Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 85 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 17.6.2009

přítomni 4 členové rady
 
ORG
 
Usnesení č.   1-85/2009
RM po představení schvaluje program 85. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 17.6.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-85/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni17.6.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
OSMI
 
Usnesení č.   3-85/2009
RM souhlasí s návrhem usnesení pro ZM ve znění: ZM schvaluje převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 2744/18, 2744/3, 2744/4 do majetku města po skončení stavební činnosti v této lokalitě a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   4-85/2009
RM souhlasí s přidělením zahrádky v zahrádkářské osadě obora paní Zdence Stiborové, bytem Lhotecká 503, Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-85/2009
RM nesouhlasí s prodejem pozemku č. parc. 55 v k.ú. Rymaně a vypsáním záměru tuto nemovitost prodat předem vybraným zájemcům manželům Petrovi a Monice Umláškovým. S tímto stanoviskem postupuje do ZM
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6–85/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Petráňovými na pozemek č. par. 407/21 o výměře 386 m2 a postupuje smlouvu k projednání do ZM s doporučením jejího schválení.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 7-85/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 408/5 a 408/17 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 8-85/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 386 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9–85/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 189 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 10–85/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 416 a 417 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4         Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 11–852009
RM souhlasí s umístěním stanů a rybářských přístřešků v zadní části pláže u Zadního rybníka za účelem konání třídenních Dětských rybářských závodů ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2009 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s povolením vjezdu vozidel při příjezdu a odjezdu dětí a rodičů.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 12–85/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2186, 2185 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 13–85/2009
RM souhlasí s prodejem zahrádek č. parc. 2698/7 a 2698/6 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 ke každé zahrádce předem vybranému zájemci Heleně Ochtábcové a Otomaru Stedilovi za cenu 400,- Kč za 1 m2. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 14 –85/2009
RM souhlasí se studií Výstavba rodinných domů Rymaně poz. č. parc. 389/1, inženýrské sítě a komunikace (změna).
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 15-85/2009
RM navrhuje prodat pozemek č. parc. 389/2 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy manž. Šimonovským za cenu Kč 6.000,- za 55 m2  a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na tento pozemek mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Šimonovskými. RM postupuje věc k projednání ZM.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 16-85/2009
RM souhlasí s výstavbou elektropřípojky k pozemkům proti PENNY Marketu ( č. parc. 1290/1, 1291/2, 2890/32, 2890/19, 1314/2, 1313/2).
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
Usnesení č. 17-85/2009
RM souhlasí se stavbou komunikací a vsakování dešťových vod v lokalitě „Za silnicí“ na pozemku č. parc. 2714/1, 6, 35-37, 44-103, 109 v k.ú. Mníšek pod  Brdy, v souladu se Smlouvou o spolupráci se společností OS Real, s.r.o. ze dne 28.11.2008.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 18-85/2009
RM souhlasí se stavbou veřejného osvětlení v lokalitě „Za silnicí“ na pozemku č. parc. 2714/1, 6, 35-37, 44-103 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v souladu se Smlouvou o spolupráci se společností OS Real, s.r.o. ze dne 28.11.2008.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 19-85/2009
RM souhlasí se stavbou vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitě „Za silnicí“ na pozemku č. parc. 2714/1, 6, 35-37, 44-103 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v souladu se Smlouvou o spolupráci se společností OS Real, s.r.o. ze dne 28.11.2008.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 20-85/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 575/5, 996/79 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení. RM souhlasí s napojením na stávající sítě.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 21-85/2009
RM souhlasí s návrhem rodinného domu na pozemku č. parc. 1288/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 22-85/2009
RM souhlasí se změnou hranice zástavby pro drobné stavby (garáže apod.) v zóně 12b ze současných 15 m od osy ulice na vzdálenost 10 m od osy ulice a ze současných 6 m na 0 m  tj. na hranici pozemku a postupuje tuto věc k projednání ZM
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 23-85/2009
RM souhlasí se záměrem umístění fotovoltaických solárních panelů na pozemky č. parc. 1985/8, 1985/12, 1985/14, 1985/15, 1988/3, 1988/7, 1988/101, 1988/102. 1988/126. 1988/129, 1988/130, 1988/131, 1988/135 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že budou dodrženy regulativy plánu zóny.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 24-85/2009
RM souhlasí se stavbou „Novostavba polyfunkčních bytových domů včetně přípojek a terénních úprav na pozemku č. parc. 2714/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v souladu se Smlouvou o spolupráci se společností OS Real, s.r.o. ze dne 28.11.2008.
Doprava při výstavbě nebude vedena po ulici Ke Škole a Nádražní, ale pouze z ulice Dobříšská .
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
 
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 25 –85/2009
RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Komenského 886, paní Mgr. Bohumile Pallagyové s platností o 1.6.2009 dle předlohy.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
OKS
 
Usnesení č.  26-85/2009
RM revokuje usnesení č. 25-84/2009 tak, že souhlasí s proplacením poplatku ve výši
Kč 1650,-Kč paní Zdence Stiborové za opakování zkoušky odborné způsobilosti.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   27-85/2009
RM bere na vědomí žádost o koupi pozemků č. parc. 1313/2 a 1314/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy, nesouhlasí s jejich prodejem těchto pozemků firmě GRESIN-INVEST s.r.o. a postupuje žádost k projednání do ZM.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   28-85/2009
RM přijímá od společnosti KOMWAG. a.s. finanční příspěvek na pořádání kulturních akcí v regionu ve výši Kč 40.000,--.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-85/2009
RM bere na vědomí Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného pro rok 2008.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 30-85/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 27.9.2005.
RM postupuje výše uvedenou dohodu mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Ing. Michalisem Michailidisem k projednání do ZM.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 31-85/2009
RM po bližším ověření stavu věci ruší usnesení RM č. 17-83/2009 o koupi kreseb nabízených galerií ArtDepo.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-85/2009
RM souhlasí s žádostí Antonína Nechyby a Věry Jelínkové o udělením výjimky porušení doby nočního klidu dne 27.6.2009 do 23:00 hodin s tím, že bude zajištěna dostatečná pořadatelská služba a další potřebné služby zaručující veřejný pořádek.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-85/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu skupiny Queenie – Queen revival a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-85/2009
RM bere na vědomí žádost MUDr. Výborného o odročení jeho písemného vyjádření k usnesení OS pro Prahu-západ k žalobě č.j. 17 C 77/2009 – 4 o jeden měsíc.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-85/2009
RM pověřuje starostu města vypracováním Dohody o smíru mezi MUDr. Výborným a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Různé
 
Usnesení č. 36-85/2009
RM souhlasí s pokácením dvou kusů suchých slivoní na pozemku města Mníšek pod Brdy
č. parc. 2901/8 u autobusové zastávky Na Špejcharem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 37-85/2009
RM souhlasí s pokácením suché borovice vejmutovky na pozemku Města Mníšek pod Brdy
č. parc. 1862/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy u Domova pro seniory  a proschlé hrušně na hranici pozemků 1269/1 a 269/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Skaleckou ulicí a ul V Lipkách.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-85/2009
RM souhlasí s pokácením proschlého jírovce maďalu v kaštanové aleji naproti radnici a trnovníku akátu poblíž Lesní správy na pozemku Města Mníšek pod Brdy č. parc. 2889.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
přítomno 5 členů RM
Usnesení č. 39-85/2009
RM projednala a souhlasí se zněním návrhu Kupní smlouvy na prodej pozemků, budovy městského kina a objektu č.p. 17.
RM postupuje Kupní smlouvu k projednání zastupitelstvu města s doporučením jejího schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  
Usnesení č. 40-85/2009
RM souhlasí se zahájením jednání o budoucím projektu Města Mníšek pod Brdy s Dětským Domovem Lety.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-85/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby v Mníšku pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Městem Řevnice.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-85/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o odvodech na veřejně prospěšnou činnost.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností RIO GAMES, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 43-85/2009
RM na základě doporučení výběrové komise vybrala na zhotovení akce „Rekonstrukce ulice Jana Šťastného v Mníšku pod Brdy I. etapa“ společnost DOKAS Dobříš.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku se společností DOKAS Dobříš.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-85/2009
RM jmenuje výběrovou komisina podlimitní zakázku Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a služeb odpadového hospodářství:
členové: Vlastimil Kožíšek, Stanislav Jirota, František Keyř, Ing. Josef Pícha, RNDr. Milan Brabenec.
náhradníci: Jaroslav Bednář, Zdenka Stiborová, Jiří Vlček
Jmenovaná komise bude plnit funkci komise pro otevírání obálek a zároveň bude komisí hodnotící.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
        FO
 
Usnesení č. 45-85/2009
RM projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/3009 a postupuje ho ke schválení ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 46– 85/2009
RM souhlasí s pokračováním rekonstrukce ul. J. Šťastného etapa 2 s tím, že prostor mezi domy 584 a 588 bude upraven jako jeden jízdní pruh s parkovacími místy po obou stranách a ukončen opěrnou zdí směrem ke škole.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 29. 6. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět