Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 84 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 3.6.2009

 

ORG
 
Usnesení č.   1-84/2009
RM po představení schvaluje program 84. jednání Rady města Mníšek pod Brdy, konané dne 3.6.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-84/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 3.6.2009.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-84/2009
RM souhlasí se změnou vlastníka, který kupuje část pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Místo společnosti Martin Uher spol. s r.o. kupují tento pozemek manželé Hana a Martin Uhrovi. RM souhlasí s vypsáním nového záměru na manželé Uhrovi a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-84/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek p.č. 1301/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem stavby č. IV-12-6004178 Mníšek – kVN, TS pro P1955/21 – U Kovohutí.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-84/2009
RM souhlasí s uzavřením cesty od křižovatky U Kapličky směrem k podchodu ke Kovohutím dne 22. 6. 2009 od 16.00 do 18.30 hodin z důvodu závodu na kolech a koloběžkách, který pořádá TJ Sokol Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6–84/2009
RM souhlasí se stavbou „Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. parc. 1117 v k.ú. Mníšek pod Brdy“ a souhlas vydává pro účely územního řízení.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 7-84/2009
RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 1101/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu rozporu s regulačním plánem zóny.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-84/2009
RM schvaluje stavbu hospodářské dřevostavby na pozemku p.č. 354/5, 369/8 v k.ú. Stříbrná Lhota.  
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9–84/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2744/20 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 10–84/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/41 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4         Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 11 –84/2009
RM nesouhlasí s přístavbou RD na pozemku č. parc. 560, 551, 559 v kat. území Rymaně obec Mníšek pod Brdy. V dané lokalitě územní plán povoluje pouze rekreační objekty.
Pro:      4          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
17:45 příchod radního Zápala (přítomno 5 členů)
 
Usnesení č. 12 -84/2009
RM na základě nových zjištění doporučuje zastupitelstvu města přehodnotit prodej pozemku p.č. 2163/8, železniční vlečka, o výměře 8  m2 manž. Hruškovým, viz. usnesení ZM č.18. – odst.3) Schvaluje:  písm. l) a ukládá OSMI pozastavit přípravu kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Hruškovými ve věci předmětného pozemku.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-84/2009
RM nesouhlasí se zřízením VB na pozemku č. parc. 2163/8 (vlečka), o výměře 8 m2 vzhledem k pozastavení prodeje tohoto pozemku manž. Hruškovým.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Usnesení č. 14-84/2009
RM bere na vědomí informace o projektu Pivovárka a postupuje jej k projednání do komise pro rozvoj města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-84/2009
RM bere na vědomí informace o návrhu úpravy kaštanové aleje – především její horní části
a o rekonstrukci chodníku v kaštanové aleji – povrchy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-84/2009
RM souhlasí s prodloužením realizace projektu kanalizace Rymaně do roku 2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-84/2009
RM bere na vědomí informaci o tom, že práce na stavbě vodovodu a kanalizace – Mníšek, Kvíkalka, Lipka  započnou 15.8.2009.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-84/2009
RM bere na vědomí informaci, že v příštím týdnu by mělo být známo rozhodnutí Středočeského kraje o přidělení dotace na rekonstrukci MŠ Nová.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č.  19-84/2009
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2009 ve výši dle návrhu, Mgr. Alici Vejmolové,  ředitelce ZŠ Komenského 420, MpB
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  20-84/2009
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2009 ve výši dle návrhu, Janě Tauchmanové,  vedoucí jídelny ZŠ Komenského 420, MpB
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  21-84/2009
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2009 ve výši dle návrhu, Janu Danielovi,  řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  22-84/2009
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2009 ve výši dle návrhu, Bc. Marii Šretrové, ředitelce MŠ 9. května, MpB.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 23-84/2009
RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ 9. května Bc. Marii Šretrové s platností od 1.6.2009 dle předlohy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 24-84/2009
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2009 ve výši dle návrhu, Mgr. Bohumile Pallagyové, ZŠ Komenského 886, MpB
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OKS
 
Usnesení č.  25-84/2009
RM souhlasí s odpuštěním poplatku paní Zdence Stiborové ve výši 1.650,-  Kč za opakování zkoušky odborné způsobilosti.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  26-84/2009
RM bere na vědomí informace dr. Michaela Slavíka, generálního vikáře Arcibiskupství pražského o organizační změně v duchovní správě Římskokatolické církve, sloučení farností a vzniku většího farního celku s názvem Římskokatolická farnost Petrovice u Sedlčan / Sedlčany / Krásná Hora nad Vltavou / Starý Knín / Mníšek pod Brdy / u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram / Jince / u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI – Březové Hory.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č.   27-84/2009
RM trvá na svém nároku na převod pozemku č. 1202 v k.ú. Mníšek pod Brdy od PF do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a to z důvodu, že dle ÚP je pozemek určen na veřejnou komunikaci.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   28-84/2009
RM pověřuje starostu přípravou záměru pronajmout část pozemku za Zadním rybníkem předem vybranému zájemci na jeden rok a za předpokladu splnění podmínek pro využití areálu daných smlouvou o převodu majetku mezi Městem Mníšek a Ministerstvem vnitra.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 29-84/2009
RM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zajištění služeb v oblasti údržby na území města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-84/2009
RM projednala a schválila Závěrečný účet hospodaření Města Mníšek pod Brdy za rok 2008 a postupuje ho k projednání do ZM s doporučením jeho schválení bez výhrad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 29. 6. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět