Obsah

Zpět

Usnesení č. 84 rady města ze dne 11.6.2014 (Výpis)

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora 

                        radní: Jiří Zápal (od 18:00)

                                 

           tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-084/2014

RM schvaluje program 84. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 11.6.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-084/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb – bezplatná obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Diakonie Broumov s.r.o.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-084/2014

RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období od 30.6.2014 do 11.7.2014 z důvodu kompletní revize knihovního fondu.

RM souhlasí s omezením letní výpůjční doby v městské knihovně v období od 14.7.2014 do 30.8. 2014 následovně:

Dětské oddělení – středa                   8       ̶  11                    12 ˗˗14

Dospělé oddělení – čtvrtek                8,30 – 11                    12 – 18

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-084/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu č. 3114 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Agenturou Javory – Alena Ulrychová.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 5 -084/2014

RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi společností A-TRIO bydlení s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy ohledně výstavby 2 RD na pozemku č. parc. 1601/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-084/2014

RM souhlasí se stavbou přípojky plynu pro pozemek p.č. 1561, p.č. 1562 k.ú. Mníšek pod Brdy, následnou realizací  a vstupem na pozemek p.č. 1575/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a manžely Basistovými jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,, Přípojky plynu“,  umístěné do pozemku p.č. 1575/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-084/2014

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1488, p.č. 1489  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad, za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-084/2014

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi  J.Blatnickým  a Městem Mníšek pod Brdy  ze dne 20.2. 2002.

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 394,9 m2 z celkové výměry 12 609 m2  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 11781  předem vybranému zájemci panu Jiřímu Čermákovi.  Zahrádka pod pořadovým číslem 30 v zahrádkářské osadě „Obora“ se pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-084/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 367 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6058/14   předem vybranému zájemci paní Zuzaně Škodové.  Zahrádka pod pořadovým číslem 20 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“se pronajímá za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-084/2014

RM nesouhlasí  s dělením  pozemku p.č. 2771/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č.1 k žádosti č.j. 618/2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-084/2014

RM souhlasí s dělením  pozemku p.č. 272/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy , dle přílohy č.1 k žádosti č.j. 5775/2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-084/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – Náboženská společnost Svědkové Jehovovi o rozměru do  1 m2 na nám.F.X.Svobody  každý pátek od června 2014 do prosince 2014 v době od 15.00  do 18.00 hod  s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „ O místních poplatcích“ a pouze za podmínky, že ho bude možno přemístit do jiné části náměstí (jedná se o poutě a kulturních akce).

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Zápal v 18 hod - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 13-084/2014

RM souhlasí s pokládkou nového kabelu  pro Telefonicu 02 v chodníku v ulici Pražská od č.p. 11 po č.p.17 včetně. Podmínkou realizace stavby je dokončení do 11.7. 2014  a uvedení chodníku do původního stavu.

RM souhlasí pouze za podmínky podpisu smluvního závazku společnosti, že bude dodržen termín ukončení stavby a uvedení do původního stavu včetně předláždění.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14 -084/2014

RM souhlasí s pronájmem a vypsáním záměru na pronájen obecního bytu č. 6 v ulici Rudé armády 555 od 08/2014 paní Karle Jirouškové po dobu trvání pracovní smlouvy v Základní škole, Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

RM ukládá OSMI vypsat záměr na pronájem bytu předem vybranému zájemci.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-084/2014

RM souhlasí  se záborem komunikace na pozemku parc.č. 17/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací Káji Maříka dne 22.6. 2013 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání  „Festivalu vína“.

RM souhlasí s prominutím poplatku Kč 400,- za zábor veřejného prostranství.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-084/2014

RM souhlasí se stavbou oplocení a přístřešku na pozemku p.č. 414/12 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-084/2014

RM nesouhlasí s obnovou pomníku v parku na Skaleckém náměstí s ohledem na připravovanou obnovu zeleně celého parku na Skaleckém náměstí. RM souhlasí s úklidem plochy kolem pomníku.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-084/2014

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6068/14   předem vybranému zájemci paní M. Kirschnerové.  Zahrádka pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-084/2014

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu v objektu Hladový vrch, předem vybranému zájemci, panu Jaroslavu Šaškovi .

RM souhlasí s výměnou bytu č.11 v č.p. 519 nájemce paní Dymákové za uvolněný byt č. 8 v č.p. 519.

RM souhlasí s vypsáním soutěže na byty č. 10 a 11 v č.p. 519.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

   Tajemnice

 

Usnesení č. 20-084/2014

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2014 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-084/2014

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2014 ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové, ve výši dle návrhu.

 Pro: 5             Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-084/2014

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2014 Mgr. Marcele Krákorové, pověřené zastupováním ředitelky ZŠ Komenského 886, ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-084/2014

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2014 ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-084/2014

RM bere na vědomí závěry z kontroly nadřízeného orgánu na úseku matriky, kdy bylo konstatováno, že agenda je vedena s náležitou péčí.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  Výběrová řízení

 

Usnesení č. 25-084/2014

RM souhlasí s vypsáním VŘ na zakázku nákupu velkoobjemových kontejnerů -

„Sběr a svoz separovaných odpadů Mníšek pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-084/2014

RM jmenovala výběrovou komisi pro výběrové řízení "Sběr a svoz separovaných odpadů Mníšek pod Brdy“ ve složení:
členové: Vlastimil Kožíšek, Josef Pícha, Jan Junek, Vladimír Málek, Karel Vejmola.
náhradníci: Jaroslav Bednář, Petr Digrin, Lenka Petříková, Jan Hříbal, Miloš Navrátil
Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 27-084/2014

RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na projekt kompostárny v Mníšku pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 28-084/2014

RM se seznámila s dopisem paní Hany Kotoučové ve věci ZŠ a vzhledem k dovoleným bude věc řešena na některém dalším zasedání rady.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 29-084/2014

RM nedoporučuje pro pamětní desku Marii Wagnerové, autorce knihy Kája Mařík, která má být umístěna na budově MÚ, předložený návrh. RM doporučuje zvolit barevnou kombinaci v odstínech hnědé až pískové a umístění v blízkosti hlavního vchodu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 30-084/2014

RM projednala informace týkající se přivaděče pitné vody Baně, které budou rovněž
v jednání ZM 17.6.2014.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 31-084/2014

RM bere na vědomí informace o projektu zkapacitnění ZŠ Komenského 420 a postupuje ho do ZM k projednání.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

   Různé

 

Usnesení č. 32-084/2014

RM souhlasí s objednávkou rozšíření stávajícího mapového portálu města Mníšek pod Brdy o mapové vrstvy: - inženýrské sítě, - pasport hřbitova.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-084/2014

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského 886 přijala dar – tiskárnu HP M3035sx od společnosti Print Partners s.r.o.

RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Print Partners s.r.o. a Základní školou, Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

Pro 5               Proti 0             Zdržel 0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

   místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 18. 6. 2014

Datum sejmutí: 4. 7. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět