Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 83 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 27.5.2009

 
ORG
 
Usnesení č.   1-83/2009
RM po představení schvaluje program 83. jednání Rady města Mníšek pod Brdy, konané dne 27.5.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-83/2009
RM bere na vědomí sdělení starosty města na základě informací Olgy Šibřinové, vedoucí finančního odboru, o stavu finančních prostředků.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI
 
Usnesení č.   3-83/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 313, 314 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   4-83/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/15 a 407/44 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-83/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/26 a 407/45 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   6-83/2009
RM souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1766/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM nesouhlasí s umístěním mobilního zařízení zamezujícím vjezd na tento pozemek.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   7-83/2009
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 420 a 418 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   8-83/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č.p. 407/21 v k.ú. Rymaně o výměře 386 m2 za cenu 350 Kč/m2 za podmínky sepsání smlouvy o bezúplatném věcném břemeni na vedení vodovodního řadu přes předmětný pozemek. Zápis věcného břemene a zaměření vodovodního řadu zajistí nabyvatelé pozemku. RM tímto ruší usnesení RM č.4-80/2009.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   9-83/2009
RM nesouhlasí s nájmem hrobového místa paní Kuželové.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-83/2009
RM ukládá ve věci žádosti o povolení stavby RD na pozemku p.č. 1102/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy SÚ, OSMI a architektovi města podat vyjádření stanovisek odborů, zejména pak vyjádření k souladu či nesouladu s územním plánem města a předpisy z něj vyplývajících.stavbou 12 RM nepřijala žádné souhlasné či nesouhlasné usnesení a to do termínu jednání nejbližšího konání RM.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   11-83/2009
RM ukládá ve věci žádosti o povolení stavby hospodářské dřevostavby na pozemku p.č. 354/5, 369/8 v k.ú. Stříbrná Lhota SÚ, OSMI a architektovi města podat vyjádření stanovisek odborů, zejména pak vyjádření k souladu či nesouladu s územním plánem města a předpisy z něj vyplývajících.stavbou 12 RM nepřijala žádné souhlasné či nesouhlasné usnesení a to do termínu jednání nejbližšího konání RM.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   12-83/2009
RM souhlasí s žádostí paní Rysové o povolení vyhrazeného parkování a ukládá OSMI k zajištění.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   13-83/2009
RM souhlasí se spoluúčastí při zateplování domu č.p. 863 a 864 stejně jako v předchozím případě.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   14-83/2009
RM pověřuje OSMI zajistit další informace ve věci, zejména pak informace ohledně případných nároků a požadavků na financování ze strany města.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   15-83/2009
RM nesouhlasí s prodejem pozemků p.č.2925 apod.č. 2928/1 z důvodu položených kabelů a vody. Neoprávněné užívání oploceného pozemku smluvně pronajmout.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č.   16-83/2009
RM souhlasí s koupí kreseb Jiřího Šlitra a pověřuje starostu města vypracováním smlouvy o koupi výtvarného uměleckého díla a následně jejím podpisem s tím, že před uzavřením smlouvy o koupi výtvarného díla bude konzultována pravost děl.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
 
OKS
 
Usnesení č.   17-83/2009
RM souhlasí s platovým výměrem paní Jany Tauchmanové, ředitelky školní jídelny ZŠ Komenského 420, dle předlohy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   18-83/2009
RM souhlasí s platovým výměrem Mgr. Alice Vejmolové, ředitelky ZŠ Komenského 420, dle předlohy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-83/2009
RM bere na vědomí oznámení pana Hrubého a slečny Chalupové o porušení nočního klidu dne 20.6.2009, kdy důvodem porušení nočního klidu je oslava svatby s doporučením, aby žadatele informovali sousedy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-83/2009
RM bere na vědomí rozhodnutí o vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu Krajským úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-83/2009
RM schvaluje žádost o změnu výpůjční doby Městské knihovny Mníšek pod Brdy takto: 1.7.2009 do 31.8.2009 bude půjčovní doba pro dospělé ve ČT 8:30 – 11:00 a 12:00 – 18:00 hodin, půjčovní doba pro děti bude ve ST 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00 hodin.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 22-83/2009
RM souhlasí s převzetím sponzorského daru od MUDr. Novákové, poskytnutého MŠ, ul. 9. května, Mníšek pod Brdy, k příležitosti MDD.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-83/2009
RM souhlasí s převzetím sponzorského daru od paní Jarolímkové, poskytnutého MŠ, ul. 9. května, Mníšek pod Brdy, k příležitosti MDD.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-83/2009
RM pověřuje starostu města uložit MP úkol prověřit lokalitu mezi ulicí Komenského a dálnicí, pozemek plánovaný jako rezerva pro ZŠ a dále ulici 9. května, u domů č.p. 836 a 837 a lokalitu Madlenky s tím, aby došlo k prošetření a zmapování umístění autovraků a dále zajistit nápravu ve věci.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-83/2009
RM ukládá OSMI a OŽP prověřit žádost o pokácení suchého stromu – borovice za DD a DPS v Mníšku pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-83/2009
RM ukládá OSMI prověřit v jakém stadiu je uzavření smlouvy o pronájmu a informovat do příštího jednání RM.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-83/2009
Do příštího jednání RM prověřit stav lokality před školou, mezi domy Jana Šťastného, Nádražní ul. a školou, vnitrobloky, informaci o stavu zda máme stanovisko kraje ohledně územního plánu. , když ne, tak zajistit stanovisko a dohodnout jednání - úkol pro starostu, schůzky se zúčastní i p. Zápal.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 28-83/2009
RM ukládá SÚ prověřením situace, zda se stavba vrtů děje v souladu s ÚP a platnými regulativy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-83/2009
RM ukládá OSMI, vyhledat a prověřit, zda město je účastníkem řízení a následně podat odvolání ke KÚ. RM dále doporučuje požádat KÚ o posouzení souladu předmětné stavby s územním plánem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-83/2009
Na základě usnesení ZM ze dne 21.5.2009 pověřuje RM pana Stanislava Jirotu jednáním s potencionálními partnery/obcemi ve věci přípravy projektu Baně II.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-83/2009
RM souhlasí s umístěním 2 ks propagačních bannerů Mníšeckého festivalu vína a to u dálnice, v každém směru jeden kus za podmínky, že jejich přesné umístění bude konzultováno s OSMI.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-83/2009
Rada města pověřuje starostu města svolat příští jednání RM na den 3.6.2009 od 17:00 hodin.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
STA
 
 
Usnesení č. 33-83/2009
RM schvaluje provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole, ul. Nová 499, Mníšek pod Brdy, v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude provedena na místě dne 2.6.2009. Kontrolní komise bude pracovat ve složení: Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal, Olga Šibřinová a přizvané auditorky Šárka Trávníčková, Dana Mašínová.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                       starosta
 

Vyvěšeno: 29. 6. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět